Khái quát chung về vấn đề sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI. 1. Khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật quốc tịch năm 2008 thì “ người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú , sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. Như vậy người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm 2 đối tượng: là công dân Việt Nam hoặc người có gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Trong đó công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam ;người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con ,cháu của họ đang cư trú ,sinh sống lâu dài ở nước ngoài .(khoản 4 Điều 3 Luật quốc tịch năm 2008) 2. Sự cần thiết của việc cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam . 2.1. Cơ sở lý luận : Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ chính trị khẳng định “đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ một vị trí quan trọng, là nhân tố góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”. Điều 52 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Luật pháp Nhà nước ta không thừa nhận bất kỳ một sự đặc quyền đặc lợi của bất kỳ đối tượng tầng lớp nào. Hơn nữa công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để giành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân (Hiến pháp năm 1992 ). Như vậy, Hiến pháp và trong Luật quốc tịch không hề có sự phân biệt giữa công dân trong nước và công dân đang định cư ở nước ngoài. Việc quy định quyền bình đẳng này chính là cơ sở lý luận quan trọng để Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Điều này cũng nhằm thực hiện đường lối của Đảng ta trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc mà Đảng ta đã xác định đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 22. Cơ sở thực tiễn: Các con số được thống kê qua các năm cho thấy người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm ăn, sinh sống ngày một nhiều hơn, theo đó nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên đáng kể. Có thể thấy rằng những năm gần đây, cùng với nhân dân cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có những đóng góp hết sức đáng kể vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhà nước ta bên cạnh việc có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về làm ăn, đầu tư, kinh doanh trong nước, thì để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng đã đề ra cần phải giải quyết các vấn đề có liên quan để bảo đảm lợi ích của họ, thu hút họ và làm sợi dây gắn kết họ với quê hương đất nước. Vì vậy việc cho phép người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam là một trong những vấn đề cần thiết phải được quan tâm thích đáng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY