Khái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPT

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 §I. Lý do chọn đề tài và những câu hỏi ban đầu .1 §II. Khung lý thuyết tham chiếu .2 §III. Trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu – Mục đích nghiên cứu .5 §IV. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn 6 Chương 1 : ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM XÁC SUẤT 8 §I. Phân tích khoa học luận lịch sử hình thành khái niệm xác suất .10 §II. Vài kết luận .23 Chương 2 : NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI ĐỐI TƯỢNG XÁC SUẤT 27 §I. Phân tích chương trình thí điểm .29 §II. Phân tích sách giáo khoa 30 §III. Kết luận .56 Chương 3 : NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 59 A. THỰC NGHIỆM THỨ NHẤT . 59 §I. Giới thiệu thực nghiệm .59 §II. Phân tích a priori các tình huống thực nghiệm .62 §III. Phân tích a posteriori .78 §IV. Kết luận .86 B. THỰC NGHIỆM THỨ HAI . 87 §I. Mục đích .87 §II. Nội dung thực nghiệm 88 §III. Kết luận .103 C. KẾT LUẬN PHẦN THỰC NGHIỆM . 104 KẾT LUẬN .105 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC . PROTOCOLE

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY