Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH N.G.V

MỤC LỤC Phần I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH N.G.V 1 1. Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của công ty. 1 1.1. Chế độ kế toán của Công ty. 1 1.2. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ trong ghi sổ kế toán ở Công ty. Để thuận tiện cho việc ghi chép và lập báo cáo tài chính 1 1.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ ở Công ty 1 1.4. Phương pháp hạch toán thuế GTGT ở Công ty 2 1.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ở Công ty. 2 1.6. Chế độ chứng từ kế toán ở Công ty TNHH N.G.V đang áp dụng các loại chứng từ bao gồm: 2 1.7. Các loại sổ kế toán nơi Công ty đang áp dụng: 3 1.8. Các báo cáo doanh nghiệp nơi Công ty phải lập. 3 2. Tổ chức bộ mỏy kế toán 3 3. Tổ chức công tác kế toán. 6 3.1. Hệ thống sổ kế toỏn ỏp dụng. 6 3.2 Phương pháp ghi sổ. 7 3.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 8 Phần II NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 10 I - Kế toán tiền lương 10 1. Lao động và phân loại lao động. 10 1.1. Lao Ðộng 10 1.2. Phân loại lao động 10 2. Các hình thức tiền lương và chế độ tiền lương 13 2.1 Các hình thức trả lương. 13 2.2. Một số chế độ khác. 14 II. KẾ TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG. 16 1. Chứng từ sử dụng 16 1.1. Chứng từ sử dụng để theo dõi lao động tại cụng ty TNHH N.G.V. 16 1.2. Chứng từ sử dụng để theo dõi kết quả lao động. 19 1.3. Kế toán chi tiết tiền lương cho người lao động 24 1.4. Kế toán tổng hợp 29 5. Chứng từ trên sổ. 33 II. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 37 1. Nội dung các khoản trích theo lương. 37 1.1. Bảo hiểm xã hội 37 1.2. Bảo hiểm y tế (BHYT) 38 1.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 38 2. Kế toán chi tiết các khoản trích theo kương. 38 2.1. Chứng từ và thủ tục hách toán 38 2.2. Cách tính các khoản trích theo lương 39 3. Kế toán tổng hợp: 44 3.1 Các tài khoản sử dụng: 44 3.2. Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ và thực hiện kế toán trên sổ: 46 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty: 47 4.1. Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương: 47 PHẦN III 47 2. Nhược điểm: 47 3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH N.G.V: 47 KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY