Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vật tư vận tải xi măng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3 1.1. Những vấn đề chung về TSCĐ 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm 4 1.1.2.Vai trò của TSCĐ và yêu cầu quản lý TSCĐ 4 1.1.3. Phân loại TSCĐ 6 1.1.4.Đánh giá TSCĐ 9 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 11 1.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 11 1.2.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13 1.3. Hạch toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 19 1.3.1. Tài khoản sử dụng 19 1.3.2. Trình tự hạch toán 20 1.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ 23 1.4.1. Tài khoản sử dụng 23 1.4.2. Trình tự hạch toán 23 1.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 26 1.6. Qui trình thực hiện công việc kế toán trên máy tính 28 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 30 2.1. Đặc điểm kinh tế kế hoạch ảnh hưởng đến công tác kế toán 30 2.1.1. Đặc điểm chung 30 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 32 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 34 2.2. Đặc điểm về TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 38 2.2.1. Đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong sản xuất của công ty 38 2.2.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định của công ty 38 2.3. Hạch toán tăng giảm TSCĐ 40 2.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ 40 2.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ 52 2.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ 60 2.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 64 2.6. Kiểm kê và tính giá TSCĐ 72 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KT VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TAI CT VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 74 3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 74 3.1.1. Đánh giá về công tác kế toán TSCĐ 74 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 74 3.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 81 3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 81 3.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 86 KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY