Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu chi nhánh Hà Nội

Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 4 1.1.1. Khái niệm. 4 1.1.2. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.3. Các chức năng của NHTM 7 1.1.4. Hoạt động cơ bản của NHTM 10 1.2. Vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 16 1.2.1. Khái niệm về vốn của NHTM 16 1.2.2. Vai trò của nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM 16 1.2.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM 18 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NHTM 23 1.3. Các biện pháp mở rộng huy động vốn của NHTM 27 1.3.1. Biện pháp kinh tế 27 1.3.2. Biện pháp kỹ thuật 27 1.3.3. Biện pháp tâm lý 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÀ NỘI 29 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Eximbank Hà Nội 29 2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn 29 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank Hà Nội 30 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Eximbank Hà Nội 32 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của Eximbank Hà Nội trong những năm qua 33 2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại Eximbank Hà Nội 42 2.2.1. Tình hình chung về huy động vốn của Eximbank Hà Nội trong những năm 2002, 2003, 2004 42 2.2.2. Thực trạng huy động vốn của Eximbank Hà Nội 44 2.2.3. Đánh giá kết quả công tác huy động vốn tại Eximbank Hà Nội 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÀ NỘI 60 3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank Hà Nội trong thời gian tới 60 3.1.1. Định hướng phát triển 60 3.1.2. Nhiệm vụ đặt ra 61 3.1.3. Quan điểm về mở rộng vốn tại Eximbank Hà Nội 62 3.2. Qiải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Eximbank Hà Nội 63 3.2.1. Đẩy mạnh chính sách khách hàng 63 3.2.2. Mở rộng , đa dạng và nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn 65 3.2.3. Tăng cường hoạt động kinh doanh theo hướng đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ 68 3.2.4. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 69 3.2.5. Ngân hàng cần sử dụng lãi suất linh hoạt đáp ứng với sự biến động của thị trường 70 3.2.6. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 70 3.2.7. Chuẩn bị những tiền đề cần thiết tham gia vào thị trường chứng khoán 71 3.2.8. Đưa ra các chương trình quảng cáo hấp dẫn 71 3.2.9. Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt 72 3.2.10. Ứng dụng hoạt động Marketing vào công tác huy động vốn 72 3.2.11. Đổi mới phương thức quản lý và điều hành 73 3.3. Một số kiến nghị 74 3.3.1. Kiến nghị với NHTMCP XNK Việt Nam 74 3.3.2. Kiến nghị với NHNN 74 3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước 76 KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY