Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật

LỜI NÓI ĐẦU Công tác quản lý chất nguy hại là vấn đề thời sự khi các tai nạn liên quan đến chất nguy hại thường xuyên xảy ra, gây hậu quả lớn hơn hẳn so với các vấn đề ô nhiễm môi trường. Hầu hết các hoạt động sản xuất đều liên quan đến chất nguy hại. Vấn đề càng trở nên bức thiết, khi thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về chất nguy hại từ khâu sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển tới thu gom, xử lý. Đề tài “Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật” cung cấp thông tin chuyên sâu về pháp luật phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và người sử dụng liên quan đến chất nguy hại. Việt Nam chưa có hệ thống thông tin về pháp luật quản lý chất nguy hại. Các website chuyên ngành về pháp luật và môi trường bằng tiếng Việt không nhiều, chất lượng thông tin khoa học không cao. Hiện, nước ta có 3 website về chất thải nguy hại và tất cả đều chưa có hướng dẫn pháp luật mà chỉ dừng ở mức, cung cấp văn bản pháp quy liên quan đến chất thải nguy hại. Trong hoàn cảnh đó, sản phẩm cuả đề tài là website cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí cho mọi người, càng có giá trị góp phần xây dựng nội dung số tiếng Việt phong phú, chuyên sâu trên mạng internet cho Việt Nam. 2 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN . .Error! Bookmark not defined. LỜI NÓI ĐẦU . 1 MỤC LỤC . . 2 DANH MỤC CÁC BẢNG . 5 DANH MỤC CÁC HÌNH . 5 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO . 6 Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 7 1.1 TÊN ĐỀ TÀI . 7 1.2 MỤC TIÊU . .7 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7 1.4 NỘI DUNG . .7 1.5 Ý NGHIÃ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ, XÃ HỘI . 7 1.6 ỨNG DỤNG . 8 Chương 2 TỔNG QUAN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI . 9 2.1 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI Ở VIỆT NAM . 9 2.1.1 Nghiên cứu về pháp luật trong quản lý chất nguy hại . .9 2.1.2 Hiện trạng quản lý chất nguy hại . 9 2.1.3 Bất cập về nhân lực . .10 2.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO QUẢN LÝ . .11 2.2.1 Đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố . 11 2.2.2 Ý thức thực hiện pháp luật quản lý chất nguy hại cuả nhân dân còn kém . .11 2.2.3 Hiểu văn bản luật không thống nhất . .12 2.2.4 Thời gian xử phạt chậm trễ . .13 2.2.5 Thực hiện không triệt để . .13 2.2.6 Tình hình áp dụng pháp luật quản lý chất nguy hại ở Đồng Nai . .14 2.3 ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI . .14 2.3.1 Phân công, phân cấp trách nhiệm bất cập . 14 2.3.2 Có những kẽ hở trong các văn bản pháp quy . 15 2.3.3 Quy định rời rạc, thiếu cụ thể . 15 2.3.4 Các văn bản kém ổn định . .15 2.3.5 Nhận xét chung . .15 2.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI TRÊN THẾ GIỚI . .16 Chương 3 ĐÁNH GIÁ WEBSITE VỀ PHÁP LUẬT QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI . .18 3 3.1 CÁC WEBSITE CUẢ VIỆT NAM . .18 3.1.1 Website về môi trường . .18 3.1.2 Website về chất nguy hại . .19 3.1.3 Website về pháp luật . .21 3.1.4 Pháp luật môi trường . .25 3.1.5 Pháp luật chất nguy hại . .26 3.1.6 Nhận xét chung . .27 3.2 CÁC WEBSITE CUẢ CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN . .27 3.2.1 Trang web Quản lý Hoá chất của Cộng đồng châu Âu . 27 3.2.2 Các trang web cuả Mỹ . .28 3.2.3 Trang web cuả Viện Kỹ thuật và Đánh giá của Nhật Bản . .29 3.2.4 Trang web Quản lý Hóa chất của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản . .29 3.3 KẾT LUẬN . 29 Chương 4 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI THEO PHÁP LUẬT . .31 4.1 PHẠM VI . 31 4.1.1 Chất nguy hại . .31 4.1.2 Đối tượng áp dụng . .31 4.2 THỐNG KÊ VĂN BẢN PHÁP QUY . .31 4.2.1 Cơ sở phương pháp . .32 4.2.2 Thống kê . .32 4.2.3 Phân loại . .34 4.2.4 Văn bản pháp quy cuả Đồng Nai . .36 4.3 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI . 37 4.3.1 Phân cấp quản lý . .37 4.3.2 Khai báo . 39 4.3.3 Thông tin . .40 4.3.4 Phiếu an toàn hóa chất . .41 4.3.5 Cấp phép . .42 4.3.6 Thanh tra . .43 4.3.7 Xử phạt vi phạm . .43 4.4 HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CHẤT NGUY HẠI . .44 4.4.1 Nhận biết . .44 4.4.2 Phân loại . .45 4.4.3 Ghi nhãn . 50 4.4.4 Đóng gói . .51 4.4.5 Lưu trữ . .51 4.4.6 Vận chuyển . .52 4 4.4.7 Sản xuất . .53 4.4.8 Quảng cáo . .533 4.4.9 Kinh doanh . 544 4.4.10 Sử dụng . .55 4.4.11 Xuất nhập khẩu . .555 4.4.12 Thải bỏ . .566 4.4.13 Thu gom . .577 4.4.14 Xử lý, tiêu huỷ . .57 4.4.15 Kết luận . .588 Chương 5 SẢN PHẨM WEBSITE HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI THEO PHÁP LUẬT . .599 5.1 ĐIẠ CHỈ TRUY CẬP . 599 5.2 NỘI DUNG . 59 5.3 CẬP NHẬT THÔNG TIN . .611 5.4 THỐNG KÊ VỀ WEBSITE . 611 Chương 6 KIẾN NGHỊ VỀ VĂN BẢN PHÁP QUY QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI . .622 6.1 SƯẢ ĐỔI . .622 6.2 BỔ SUNG . 622 KẾT LUẬN . 633 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 655 PHỤ LỤC . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY