Hướng dẫn lập trình Labview

LabVIEW (Laboratory Virtual Instru ment Engineering Workbench) là một môi trường phát triển chương trình, rất giố ng môi trường phát triển của C hay Basic và National Instrument Lab Windows/CVI. LabVIEW khác với các ứng dụng đó ở một điể m rất quan trọng. Hệ thống l ập trình khác sử dụng ngôn ngữ text-based để tạo các dòng mã lệnh, trong khi LabVIEW sử dụng ngôn ngữ lập trình đồ hoạ,G, để tạo các chương trình dưới dạng sơ đồ khối. Thế mạnh của LabVIEW. LabVIEW, giống như C hay Basic, là một hệ thống lập trình đa dụng v ớ i các thư viện lớn chứa các hàm cho bất kỳ nhiệm vụ lập trình nào. LabVIEW cũng chứa các công cụ phát triển chương trình thông thường nên bạn có thể đặt điểm gãy (break point), làm sống động quá trình thực hiện (highlight excution) để xem dữ liệu truyền trong chương trình nh ư thế nào và thực hi ện từ ng b ước ch ương trình để ti ến hành gỡ r ố i và phát tri ển ch ương trình d ễ dàng h ơ n. LabVIEW cung c ấp kh ả n ăng xây d ự ng những chương trình cho các h ệ th ố ng khoa họ c và k ĩ thu ật. LabVIEW cung cấp cho bạn m ộ t ngôn ng ữ l ập trình linh ho ạt và có tính kh ả thi. LabVIEW cung c ấp cách nhanh hơ n để l ập trình vớ i các thiế t bị và các h ệ th ố ng thu th ập dữ li ệu. V ớ i vi ệ c dùng LabVIEW, bạn có gi ả m bớt th ờ i gian phát tri ển hệ thố ng và t ăng hiệu su ấ t làm việc. LabVIEW cung cấp nh ững công cụ mạnh cho vi ệc ghép n ố i với các các thi ết bị v ật lý bên ngoài mà không phải qua phần thi ết kế h ệ thố ng mộ t cách ph ứ c t ạp nh ư trong các ngôn ng ữ khác. LabVIEW là ngôn ng ữ l ập trình đồ ho ạ nên r ất trực quan và d ễ s ử d ụ ng. LabVIEW chứa các thư viện cho việc thu nhận dữ li ệu, đ i ều khiển thi ết bị GPIB và Serial, phân tích d ữ li ệu, bi ểu di ễn dữ li ệu và cất giữ dữ liệu. V ới một thư vi ện phong phú cho các hệ thố ng đ i ều khiển, LabVIEW có th ể ứ ng d ụ ng mạnh trong việc lập trình điều khiển hệ thống. Nội Dung Chương 1 Kỹ thuật lập trình trên LabVIEW 1.1. Kỹ thuật lập trình cơ bản trên LabVIEW 1.2.Lập trình nâng cao trên LabVIEW Chương 2 Thiết bị đo thông minh HP34970A Chương 3 Xây dựng bài thí nghiệ m trên bệ thí nghiệm máy điện Kết luận chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY