Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường Đối với các dự án sản xuất phân bón hóa học ở Việt nam

Mục lục Mục lục . 1 Lời giới thiệu. 5 Chương Mở đầu . 7 1. Xuất xứ của dự án . 7 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo . 7 3. Tổ chức thực hiện ĐTM . 8 Chương I 9 Mô tả dự án 9 1.1. Tên dự án . 9 1.2. Vị trí địa lý của dự án 9 1.3. Nội dung chủ yếu của dự án . 10 1.3.1. Sản phẩm, công nghệ và tổng mức đầu tư 10 1.3.2. Thiết bị sử dụng trong dự án . 12 1.3.3. Các công đoạn đầu tư và các sản phẩm tương ứng: . 13 1.3.4. Tổng mức đầu tư từng giai đoạn và tổng mức đàu tư: . 13 1.3.5. Tổ chức thực hiện dự án . 14 1.3.6. Thông tin khác về hoạt động sản xuất 14 Chương II . 17 Hiện trạng môi trường khu vực dự án . 17 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 17 2.2. Điều kiện về xã hội 27 Chương III 29 Đánh giá các tác động môi trường . 29 3.1. Nguyên tắc chung 29 3.2. Dự báo các tác động MT trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và xây dựng 30 3.3. Dự báo các tác động MT trong giai đoạn vân hành thử nghiệm và vận hành chính thức: 31 3.4. Đối tượng và quy mô chịu tác động 43 3.5. Đánh giá các tác động 44 3.6. Các công cụ và nguồn thông tin có thể được sử dụng để đánh giá định lượng hay bán định lượng các tác động môi trường từ khí thải, nước thải và CTR/CTNH 50 3.7. Tác động đến môi trường đất và hệ sinh thái 55 3.8. Đánh giá rủi ro . 55 3.9. Sử dụng phương pháp mô hình hóa trong đánh giá tác động môi trường 59 3.10. Đánh giá tổng hợp các tác động đối với MT do Dự án gây ra 60 3.11. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp đánh giá . 61 Chương IV 62 Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường các tác động tiêu cực của dự án 62 đến môi trường . 62 4.1. Nguyên tắc chung 62 4.2. Phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 63 4.3. Xử lý cuối đường ống trong công nghiệp phân bón 64 4.4. Các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm đầu nguồn . 64 4.5. Các biện pháp quản lý và an toàn hóa chất 67 Chương V . 70 Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường 70 5.1. Nguyên tắc chung 70 5.2. Cam kết tuân thủ quy hoạch 71 5.3. Cam kết thực hiện các biện pháp tác động xấu trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng 71 5.4. Cam kết thực hiện các biện pháp tác động xấu trong giai đoạn thi công xây dựng . 72 5.5. Cam kết thực hiện các biện pháp tác động xấu trong giai đoạn vận hành . 72 5.6. Cam kết tuân thủ tiêu chuẩn nêu trong ĐTM . 73 5.7. Cam kết thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường . 74 5.8. Cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó và bồi thường đối với các sự cố do dự án gây ra 74 Chương VI 74 Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý 74 và quan trắc môi trường 74 6.1. Các công trình xử lý môi trường 74 6.1.1 Xử lý khí thải . 75 6.1.2 Xử lý nước thải 76 6.1.3 Xử lý chất thải rắn . 76 Chương VII . 78 Chương trình quản lý và giám sát môi trường . 78 7.1. Chương trình quản lý môi trường . 78 7.2. Chương trình giám sát môi trường 78 Chương VII . 80 Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường . 80 7.1 Xử lý khí thải 80 7.2 Xử lý nước thải . 80 7.3 Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 81 Chương VIII . 82 Tham vấn ý kiến cộng đồng 82 Chương IX 85 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ . 85 9.1 Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu . 85 9.2 Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu . 85 9.3 Nhận xét về độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 87 Kết luận và kiến nghị 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY