Hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba

MỤC LỤC ˜&™ PHẦN MỞ ĐẦU . 4 Chương 1: Một số vấn đề chung về quy trình nhập khẩu . 7 1. Giới thiệu quy trình nhập khẩu 7 1.1. Khái niệm nhập khẩu . 7 1.2. Quy trình nhập khẩu 7 1.3. Các bước tiến hành trong quy trình nhập khẩu 8 1.3.1 Nghiên cứu thị trường 9 1.3.2 Công tác chuẩn bị ký kết hợp đồng . 14 1.3.3 Đàm phán ký kết hợp đồng . 15 1.3.4 Ký kết hợp đồng . 18 1.3.5 Thực hiện hợp đồng 25 2. Các yếu tố đánh giá quy trình nhập khẩu 31 2.1. Bảo đảm thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu 31 2.2. Bảo đảm hiệu quả 32 2.3. Yêu cầu gắn quy trình nhập khẩu với nhu cầu và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp 33 2.4. Tổng thời gian thực hiện quy trình . 33 2.5. Phối hợp các bước trong quy trình 34 2.6. Mức độ hoàn thành mỗi bước trong quy trình 35 3. Các yếu tố ảnh hưởng quy trình nhập khẩu . 36 3.1. Ảnh hưởng của chính sách pháp luật và các cơ quan Nhà nước . 36 3.2. Ảnh hưởng của hệ thống thông tin . 37 3.3. Ảnh hưởng tổ chức quy trình làm việc 37 3.4. Ảnh hưởng do mối quan hệ bạn hàng . 38 3.5. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu 39 3.6. Ảnh hưởng từ sự biến động thị trường trong và ngoài nước 39 Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba 40 1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Xunhasaba 40 1.1. Giới thiệu công ty . 40 1.2. Quá trình hình thành của Công ty Xunhasaba 40 1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Xunhasaba 42 1.4. Cơ cấu, tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu . 43 2. Đặc điểm của ngành kinh doanh xuất bản phẩm . 43 2.1. Khái niệm xuất bản phẩm . 43 2.2. Đặc điểm ngành kinh doanh xuất bản phẩm – loại hàng hóa đặc biệt . 44 2.3. Nhu cầu và thị truờng kinh doanh nhập xuất bản phẩm . 47 2.4. Môi truờng kinh doanh xuất bản phẩm 49 3. Thực trạng quy trình nhập khẩu của Xunhasaba 52 3.1. Nghiên cứu thị trường 52 3.2. Định giá cho các xuất bản phẩm nhập khẩu . 53 3.3. Đặt hàng và ký kết hợp đồng nhập khẩu . 53 3.4. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu gồm 4 khâu 54 3.4.1 Xin giấy phép nhập khẩu . 54 3.4.2 Thuê phương tiện nhập khẩu . 54 3.4.3 Làm thủ tục hải quan và nhận hàng 55 3.4.4 Thanh toán và khiếu nại 55 3.5. Cơ cấu và quy mô nhập khẩu 56 3.6. Các nhà cung cấp . 58 3.7. Thị trường trong nước và khách hàng 60 4. Các yếu tố đánh giá quy trình nhập khẩu của Xunhasaba . 62 4.1. Bảo đảm thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu 62 4.2. Tổng thời gian thực hiện quy trình . 62 4.3. Phối hợp các bước trong quy trình 63 4.4. Mức độ hoàn thành mỗi bước trong quy trình 63 4.5. Mức độ hài lòng của khách hàng . 64 5. Các yếu tố ảnh hưởng quy trình nhập khẩu của Xunhasaba . 64 5.1. Các nhân tố văn hóa xã hội, thị hiếu tiêu dùng 64 5.2. Các nhân tố về chính sách của Nhà nước và luật pháp 65 5.3. Nhu cầu khách hàng và trình độ dân trí 66 5.4. Ảnh hưởng do mối quan hệ bạn hàng . 67 5.5. Ảnh hưởng tổ chức quy trình làm việc 68 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba 69 1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty Xunhasaba trong những năm tới . 69 1.1. Chiến lược kinh doanh của Công ty Xunhasaba 70 1.2. Mở rộng kinh doanh phát triển thị trường . 70 1.3. Tổ chức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ 72 2. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của Công ty Xunhasaba . 74 2.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 74 2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu sách báo Xunhasaba 75 Kết luận 86 Tài liệu tham khảo . 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY