Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ - TKV – Xí nghiệp vật tư và vận tải

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1. Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 1.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán vốn bằng tiền Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán hàng tồn kho Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán nợ phải trả Sơ đồ 2.1. Hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song Biểu 2.1. Mẫu phiếu nhập kho Biểu 2.2. Mẫu phiếu nhập kho Biểu 2.3. Mẫu thẻ kho Biểu 2.4. Mẫu sổ chi tiết hàng hóa Biểu 2.5. Mẫu bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn Biểu 2.6. Mẫu sổ chi tiết tài khoản đối ứng TK 156 Biểu 2.7. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 156 Biểu 2.8. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 632 Biểu 2.9. Mẫu Sổ Cái TK 156 Biểu 2.10. Mẫu Sổ Cái TK 632 Biểu 2.11. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 511 Biểu 2.12. Mẫu Sổ Cái TK 511 Biểu 2.13. Mẫu bảng kê số 11 Biểu 2.14. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 131 Biểu 2.15. Mẫu Sổ cái TK 131 Biểu 2.16. Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra Biểu 2.17. Mẫu Sổ cái TK 3331 Biểu 2.18. Mẫu bảng kê số 5 (TK 641) Biểu 2.19. Mẫu sổ cái TK 641 Biểu 2.20. Mẫu bảng kê số 5 (TK 642) Biểu 2.21. Mẫu sổ cái TK 642 Biểu 2.22. Mẫu sổ cái TK 911 Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh của Xí nghiệp năm 2006 – 2007 Bảng 1.2. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2008 – 2010 Bảng 2.1. Kết quả tiêu hàng hóa của Xí nghiệp năm 2006 – 2007 Biểu 3.1. Mẫu Nhật ký chứng từ số 8 Biểu 3.2. Mẫu báo cáo kế toán Quản trị MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU1 Phần 1:TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VÀ VẬN TẢI3 1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp.3 1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh và quy mô vốn.4 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.5 1.2.1.Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp. 5 1.2.2.Hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 10 1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.11 1.2.4.Xu hướng phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới.12 1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp. 14 1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán tại Xí nghiệp. 14 1.3.2. Hình thức kế toán và đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Xí nghiệp16 1.3.3.Đặc điểm phần hành kế toán chủ yếu của Xí nghiệp. 19 Phần 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VÀ VẬN TÀI26 2.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 26 2.1.1. Đặc điểm hàng hóa tiêu thụ. 26 2.1.2. Thị trường tiêu thụ. 27 2.1.3. Phương thức tiêu thụ hàng hóa. 27 2.1.4. Phương thức thanh toán. 28 2.2. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa. 28 2.2.1. Phương pháp xác định giá hàng hóa tiêu thụ. 28 2.2.2. Hạch toán chi tiết tiêu thụ hàng hóa. 29 2.2.3. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa. 37 2.2.3.1. Hạch toán giá vốn hàng bán. 37 2.2.3.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ. 43 2.2.3.3. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng. 47 2.2.3.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 51 2.2.3.5. Hạch toán thuế GTGT. 52 2.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hóa. 54 2.3.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ. 54 2.3.2. Hạch toán chi phí bán hàng. 55 2.3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 57 2.3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 60 2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 62 Phần 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI63 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 63 3.1.1. Những ưu điểm đạt được. 63 3.1.2. Những hạn chế tồn tại65 3.2. Sự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 66 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 66 3.3.2. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 67 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 68 3.4. Các biện pháp tăng cường công tác tiêu thụ hàng hóa làm tăng lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 72 KẾT LUẬN78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO80 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY