Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU . . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 4 1.1. Các khái niệm chung 4 1.1.1. Khái niệm về kiểm toán nội bộ 4 1.1.1.1. Bối cảnh lịch sử của kiểm toán nội bộ 4 1.1.1.2. Sơ lược các giai đoạn phát triển của kiểm toán nội bộ trên thế giới 4 1.1.1.3. Định nghĩa kiểm toán nội bộ 8 1.1.2. Vai trò chức năng của kiểm toán nội bộ 11 1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ - Đối tượng giám sát của kiểm toán nội bộ 1.2.1. Định nghĩa kiểm soát nội bộ: 12 1.2.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 13 1.3. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ . .14 1.3.1. Nguyên tắc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ: 14 1.3.2. Tiêu chuẩn thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ: 15 1.3.3. Quan điểm tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ: 18 1.3.4. Mô hình tổ chức 20 1.3.5. Cơ cấu bộ máy kiểm toán nội bộ .23 1.3.6. Xây dựng qui chế kiểm toán nội bộ . 23 1.3.7. Kiểm toán viên nội bộ: 24 1.3.7.1. Khái niệm về kiểm toán viên nội bộ .24 1.3.7.2. Tiêu chuẩn kiểm toán viên nội bộ 25 1.4. Qui trình kiểm toán nội bộ . 26 1.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán: .26 1.4.2. Thực hiện kiểm toán: 30 1.4.3. Báo cáo kiểm toán: 33 1.4.4. Theo dõi sau kiểm toán: .34 1.5. Các chuẩn mực thực hành nghề nghiệp của kiểm toán nội bộ quốc tế do IIA ban hành .35 1.5.1 Các chuẩn mực chung (Chuẩn mực Attribute): .35 1.5.2 Các chuẩn mực thực hành (Chuẩn mực Peformance): 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 2.1. Lịch sử phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam 36 2.2. So sánh quyết định 832/TC/QĐ-CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài Chính với các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của IIA . 40 2.3. Khảo sát việc áp dụng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM . 43 2.4. Đánh giá chung về thực trạng áp dụng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP 51 2.4.1. Về hệ thống kiểm soát nội bộ: 51 2.4.2. Về tổ chức kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp: 52 2.4.2.1. Nội dung của hoạt động kiểm toán nội bộ 53 2.4.2.1.1. Kiểm toán hoạt động: 53 2.4.2.1.2. Kiểm toán tuân thủ: 54 2.4.2.1.3. Kiểm toán báo cáo tài chính: 54 2.4.2.2. Mô hình kiểm toán nội bộ: . 54 2.4.2.3. Qui trình kiểm toán nội bộ: . 55 2.4.2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 55 2.4.2.3.2. Thực hiện kiểm toán . 56 2.4.2.3.3. Báo cáo kiểm toán . 57 2.4.2.3.4. Theo dõi sau kiểm toán 57 2.4.3. Về các mối quan hệ với kiểm toán viên nội bộ tại doanh nghiệp: 57 2.5. Những tồn tại của hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp và một số nguyên nhân cơ bản 58 (a) Nội dung kiểm toán nội bộ chưa đầy đủ 58 (b) Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện 58 (c) Thiếu đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp 59 (d) Mô hình tổ chức hạn chế quyền hạn của Kiểm toán nội bộ 59 (e) Qui chế Kiểm toán nội bộ một số mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu của qui trình và nhu cầu quản trị 59 (f) Tồn tại những định kiến về kiểm toán viên nội bộ 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở TP.HCM 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ 61 3.2. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ 64 3.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ .66 3.3.1. Giải pháp ngắn hạn: .66 3.3.1.1. Hoàn thiện tổ chức 66 3.3.1.2. Hoàn thiện đội ngũ kiểm toán viên 67 3.3.1.3. Phối kết hợp lực lượng nội kiểm với ngoại kiểm (outsourcing of internal audit) .68 3.3.1.4. Thực hiện kiểm toán nội bộ bởi một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thông qua một hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê ngoài . 69 3.3.2. Giải pháp dài hạn 70 3.3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý . 70 3.3.2.2. Hình thành và phát triển Tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán nội bộ, nâng cao vai trò tham gia của hiệp hội nghề nghiệp trong kiểm toán nội bộ 71 3.3.2.3. Hoàn thiện phương thức hoạt động của kiểm toán nội bộ .72 3.3.2.3.1. Kết hợp kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động 72 3.3.2.3.2. Thiết lập các tiêu chuẩn cho từng đối tượng thích hợp của kiểm toán hoạt động 73 3.3.2.3.3. Chú trọng cải thiện mối quan hệ nhân sự 81 3.3.2.3.4. Nâng cao chất lượng kiểm toán viên nội bộ 82 PHẦN KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY