Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội

Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt iii Danh Mục Các Bảng Biểu. iv Danh Mục Hình Vẽ Và Biểu Đồ. v Lời mở đầu. 1 1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1 3. mục đích nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Kết cấu của đồ án. 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.1 Khái niệm niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực. .3 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực. 3 1.1.2 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 4 1.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 8 1.2 Vai trò của xã hội, doanh nghiệp và người lao động trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8 1.2.1 Vai trò của xã hội và doanh nghiệp. 8 1.2.2 Sự tham gia của người lao động vào hoạt động đào tạo và phát triển. 13 1.3. Nội dung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 14 1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển. 14 1.3.2. Lập kế hoạch đào tạo và phát triển. 16 1.3.3 Triển khai đào tạo. 17 1.3.4 Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển. 17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 21 1.4.1 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. 21 1.4.2 Cách thức thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 22 1.5. Mô hình đánh giá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUÔNG NHÂN LỰC LÁI PHỤ XE CÚA XÍ NGHIỆP BUÝT THĂNG LONG 31 2.1. Tổng quan về xí nghiệp xe buýt Thăng Long. 31 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 31 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ. 31 2.2.3 Cơ cấu cấu tổ chức các phòng ban chức năng. 31 2.1.4 Kết quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt. 38 2.2. Chức năng nhiệm vụ trong quy trình tác nghiệp của công nhân lái xe và nhân viên bán vé 39 2.3 Thực trạng nguồn nhân lực lái phụ xe buýt của Xí Nghiệp Xe Buýt Thăng Long. 40 2.3.1 Cơ cấu nguồn nhân lực của Xí Nghiệp Xe Buýt Thăng Long. 40 2.3.2 Trình độ chuyên môn và học vấn của lao động lái phụ xe buýt 43 2.3.3. Chế độ làm việc, tiền lương và các chế độ khác đối với lao động lái phụ xe. 43 2.3.4. Những khó khăn ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của lao động lái phụ xe. 47 2.4. Hiện trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe cho xí nghiệp xe buýt Thăng Long 48 2.4.1. Hiện trạng đầu vào cho nguồn nhân lực lái phụ xe của Xí nghiệp xe buýt Thăng Long. .48 2.4.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội nói chung và của Xí nghiệp xe buýt Thăng Long nói riêng. 48 2.5 Nhận xét về nguồn nhân lực lái phụ xe và công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của xí nghiệp buýt Thăng Long. 56 2.5.1 Nguồn nhân lực. 56 2.5.2 công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe buýt 56 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LÁI PHỤ XE CHO XÍ NGHIỆP XE BUÝT THĂNG LONG 58 3.1 Căn cứ để định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe buýt 58 3.1.1. Định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng của TP.Hà Nội 57 3.1.2. Định hướng phát triển của Tổng công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Thăng Long 59 3.2 Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực lái phụ xe của Xí Nghiệp Buýt Thăng Long. 60 3.2.1. Dự báo nhu cầu đào tạo về số lượng lái phụ xe buýt của xí nghiệp buýt Thăng Long giai đoạn 2009 – 2012 60 3.2.2 Dự báo về nhu cầu nội dung đào tạo. 62 3.3 Quan điểm và mục tiêu đào tạo & phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe buýt 65 3.3.1 Quan điểm đào tạo nguồn nhân lực lái phụ xe. 65 3.3.2 Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe cho của Xí Nghiệp Buýt Thăng Long từ nay cho đến năm 2012. 67 3.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lái phụ xe của Xí Nghiệp Buýt Thăng. 68 3.4.1 Giải pháp về hoàn thiện chế độ tuyển dụng. 68 3.4.2 Giải pháp về hoàn thiện đào tạo. 69 kết luận và kiến nghị 73 Danh mục tài liệu tham khảo. 75 Phụ Lục 3.1. 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY