Hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – trường hợp công ty cổ phần xáng cát An Giang

PHẦN MỞ ĐẦU Chương I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2 1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 2 1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu . 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 PHẦN NỘI DUNG Chương II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 2.1. SƠ LƯỢC VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 5 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 5 2.1.1.1. Công ty cổ phần 5 2.1.1.2. Cổ đông . 6 2.1.1.3. Cổ phần . 6 2.1.1.4. Cổ phiếu 6 2.1.1.5. Trái phiếu 6 2.1.1.6. Cổ tức 6 2.1.2. Mô hình cổ phần hoá của Việt Nam . 6 2.1.3. Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở các nước trên thế giới . 7 2.1.4. Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 8 2.2. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 9 2.2.1. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam . 10 2.2.2. Quan điểm của tỉnh Đảng bộ tỉnh An Giang . 13 2.3. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 13 2.3.1. Tỷ số thanh toán 14 2.3.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời . 14 2.3.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh . 15 2.3.2. Tỷ số về cơ cấu tài chính . 16 2.3.2.1. Tỷ số nợ . 16 2.3.2.2. Tỷ số thanh toán lãi vay 17 2.3.2.3. Đảm bảo nợ . 18 2.3.3. Tỷ số hoạt động . 19 2.3.3.1. Kỳ thu tiền bình quân 19 2.3.3.2. Vòng quay tồn kho 20 2.3.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 20 2.3.3.4. Vòng quay tổng tài sản 21 2.3.4. Tỷ số lợi nhuận 22 2.3.4.1. Doanh lợi tiêu thụ 22 2.3.4.2. Tỷ lệ lãi gộp 22 2.3.4.3. Doanh lợi tài sản . 23 2.3.4.4. Doanh lợi vốn tự có . 24 Chương III: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÁNG CÁT AN GIANG 25 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY . 25 3.1.1. Lịch sử hình thành . 25 3.1.2. Quá trình phát triển . 28 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ . 29 3.3. QUY MÔ PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT . 32 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32 3.4.1. Thuận lợi . 32 3.4.2. Khó khăn . 33 3.4.3. Xu hướng phát triển 33 Chương IV: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ 35 4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 35 4.2. ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH 37 4.3. NHÂN SỰ . 38 4.4. TỶ SUẤT LỢI NHUẤN SAU THUẾ TRÊN NGUỒN VỐN 39 Chương V: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ 41 5.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 41 5.1.1. Tình hình doanh thu của Công ty 41 5.1.1.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 43 5.1.1.2. Thu nhập khác . 45 5.1.2. Tình hình chi phí của Công ty . 46 5.1.2.1. Chi phí nhiên liệu 48 5.1.2.2 . Chi phí nhân công 48 5.1.2.3. Chi phí sửa chữa 49 5.1.2.4. Chi phí cẩu và vận chuyển 49 5.1.2.5. Chi phí khấu hao . 49 5.1.2.6. Chi phí quản lý 50 5.1.2.7. Chi phí thuế tài nguyên . 50 5.1.3. Tình hình lợi nhuận của Công ty . 51 5.2. TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 54 5.2.1. Tỷ số thanh toán 54 5.2.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời . 54 5.2.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh . 57 5.2.2. Tỷ số về cơ cấu tài chính . 60 5.2.2.1. Tỷ số nợ . 60 5.2.2.2. Tỷ số thanh toán lãi vay 63 5.2.2.3. Đảm bảo nợ . 65 5.2.3. Tỷ số hoạt động . 68 5.2.3.1. Kỳ thu tiền bình quân 68 5.2.3.2. Vòng quay tồn kho 70 5.2.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 73 5.2.3.4. Vòng quay tổng tài sản 76 5.2.4. Tỷ số lợi nhuận 79 5.2.4.1. Doanh lợi tiêu thụ 79 5.2.4.2. Tỷ lệ lãi gộp 82 5.2.4.3. Doanh lợi tài sản . 84 5.2.4.4. Doanh lợi vốn tự có . 87 Chương VI: HIỆU QUẢ CHỦ TRƯƠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . 91 6.1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 93 6.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH . 94 6.2.1. Về khả năng thanh toán . 94 6.2.2. Về tỷ số cơ cấu tài chính . 96 6.2.3. Về tỷ số hoạt động 98 6.2.4. Về tỷ số doanh lợi . 98 Chương VII: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . 100 7.1. ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XÁNG CÁT AN GIANG .100 7.1.1. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 101 7.1.2. Bộ phận văn phòng 102 7.1.2.1. Bộ phận kế hoạch .102 7.1.2.2. Bộ phận kế toán 102 7.1.2.3. Bộ phận tổ chức .102 7.1.3. Bộ phận sản xuất kinh doanh .103 7.1.3.1. Bộ phận xáng guồng và xáng cẩu 103 7.1.3.2. Bộ phận công trình .103 7.1.3.3. Bộ phận cơ khí .103 7.1.3.4. Bộ phận máy bơm 103 7.2. ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC .104 7.2.1. Về phương pháp định giá doanh nghiệp 104 7.2.2. Về tư tưởng của Giám đốc doanh nghiệp nhà nước .104 PHẦN KẾT LUẬN Chương VIII: KẾT LUẬN 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY