Hệ thống tự động điều khiển trong ngôi nhà thông minh

MỤC LỤC Lời cám ơn. Lời mở đầu. CHƯƠNG I: khái niệm ngôi nhà thông minh .1 I. Định nghĩa 1 II. Nhữĩig chỉ tiêu kỹ thuật của ngôi nhà thông minh 1 1. Chỉ tiêu về ánh sáng 1 2. Chỉ tiêu về thông gió 1 3. Chỉ tiêu về nhiệt độ 1 4. Chỉ tiêu về an toàn .2 III. Giới hạn trong việc thiết kế đồ án 2 1. Nhữíig yêu cầu và phạm vi có thể giải quyết 2 2. Yêu cầu kỹ thuật của ngôi nhà thông minh .2 IV. Phương án thiết kế các hệ điều khiển trong ngôi nhà thông minh .2 1. Hệ thống đảm bảo ánh sáng 2 2. Hệ thống đóng mở cửa bằng Password .3 3. Hệ thống chống trộm cảm biến .4 4. Phương án thiết kế hệ thống báo cháy có hiển thị nhiệt độ 4 CHƯƠNG II: Thiết kế hệ thống đảm bảo ánh sáng trong nhà 5 I. Khái niệm về ánh sáng .5 II. Chỉ tiêu kỹ thuật ánh sáng trong phòng 7 III. Phương án thiết kế 11 1. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 11 2Ỗ Sơ đồ chức năng của hệ thống .11 3. Giơí thiệu cảm biến ánh sáng 11 4. Thiết kế bộ chuyển đổi ADC 13 5. Khảo sát họ vi điều khiển 89C51 17 IV. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến ánh sáng .21 Nguyên tắc hoạt động của mạch cảm biến ánh sáng 21 V. Giới thiệu sơ lược về họ IC SL9148 và SL9149 22 1. Mạch phát SC9148 . 22 2. Mạch thu SC9149 . .25 VI. Tính toán giá trị linh kiện 27 VII. Lưu đồ giải thuật và chương trình 30 1. Lưu đồ giải thuật mạch cảm biến 30 2. Chương trình điều khiển thiết bị thông qua cảm biến .32 CHƯƠNG III: Thiết kế hệ thống báo cháy và hiển thị nhiệt độ 40 I. Giới thiệu mạch báo cháy 40 Sơ đồ chức năng mạch cảm biến nhiệt 41 II. Các phương pháp đo nhiệt độ 41 1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt điện trở 41 2. Đo nhiệt bằng IC .44 2.1 Giới thiệu 45 2.2 Nguyên lý chung của IC đo nhiệt độ 45 III. Mạch cảm biến nhiệt độ 46 IV. Nguyên tắc hoạt động của mạch cảm biến nhiệt độ 46 V. Mạch hiển thị nhiệt độ .47 VI. Tính toán giá tri linh kiện 47 VII. Sơ đồ nguyên lý cụ thể 49 CHƯƠNG IV: Thiết kế hệ thống bảo đảm an ninh 50 I. Thiết kế hệ thống đóng mở cửa .50 1. Khái niệm 50 2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 50 3. Phương án giải quyết kỹ thuật cụ thể 50 ^ Sơ đồ chức năng hệ thống mở cửa tự động .51 4. Tính toán giá trị linh kiện trong mạch .52 5. Sơ dồ nguyên lý cụ thể 53 6. Lưu đồ giải thuật và chương trình .54 6.1 Lưu đồ giải thuật của mạch cửa tự động 54 6.2 Chương trình điều khiển cửa bằng Password .57 II. Thiết kế thiết bị chống trộm 70 1. Giới thiệu 70 2. Chỉ tiêu đặt ra cho thiết bị chống trộm 70 3. Phương án giải quyết chống trộm cụ thể .70 4. Sơ đồ nguyên lý mạch chống đột nhập 71 5. Mạch tạo tiếng kêu đặc trưng 72 6. Tính toán giá trị linh kiện 72 Kết luận . PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY