Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và thế giới

MC LC LI CM ƠN 6 DANH M C CÁC T VIÊT TAT 8 CHƯƠNG 1. GII THIEU DÊ TÀI . 9 1.1. Cơ s ca dê tài 9 1.2. M c dích nghiên cu 14 1.3. Ph m vi nghiên cu 15 1.4. Phơng pháp nghiên cu .18 1.4.1. Phng pháp pháp lý truyên thông .18 1.4.2. Phng pháp so sánh .19 1.4.3. Phng pháp luan bien chng duy vat và l ch s .21 1.5. Tài lieu s d ng 23 1.6. Kêt câu ca dê tài 25 CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VÊ HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI . 27 2.1. S cân thiêt ca he thông dang ký dât dai 27 2.2. Khái niem và các yêu tô quan trng ca he thông dang ký dât dai .31 2.2.1. Khái niem 31 2.2.2. Các yêu tô quan tr ng c a he thông dang ký dât dai 39 2.3. Li ích ca he thông dang ký dât dai .51 2.3.1. Dôi vi ch the s hu/s dng dât và các ch the liên quan 53 2.3.2. Dôi vi Nhà nc .54 2.3.3. Dôi vi xã hoi 57 2.4. Nhng yêu câu dôi vi he thông dang ký dât dai .59 2.4.1. S chính xác và an toàn .60 2.4.2. S rõ ràng và dn gin 62 2.4.3. S triet de, k p thi .63 2.4.4. S công bang và de tiêp can .64 2.4.5. Chi phí thâp .65 3 2.4.6. S bên vng và on d nh 67 KÊT LUAN CHƯƠNG 2 68 CHƯƠNG 3. HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI THEO PHÁP LUAT TH Y DIEN - NGHIÊN CU VÀ DÁNH GIÁ - 70 3.1. Sơ lc lch s phát trien ca he thông dang ký dât dai Th y Dien .72 3.1.1. Quá trình thiêt lap he thông dang ký dât dai .72 3.1.2. Nhng ci cách quan tr ng dôi vi he thông dang ký dât dai Thy Dien 79 3.1.2.1. Hp nhât, khac phc s manh mún dât dai 79 3.1.2.2. Tin h c hóa và ng dng ky thuat mi trong dang ký dât dai .81 3.1.2.3. Thông nhât c quan qun lý dang ký dât dai .86 3.2. To chc he thông dang ký dât dai Th y Dien .88 3.2.1. Bo máy dang ký và lc lng nhân s 88 3.2.1.1. Bo máy dang ký .88 3.2.1.2. Lc lng nhân s 92 3.2.2. Th tc dang ký dât dai 94 3.2.3. Mô hình to chc và noi dung thông tin dât dai dã dc dang ký .101 3.3. Dánh giá he thông dang ký dât dai ca Th y Dien 107 KÊT LUAN CHƯƠNG 3 119 CHƯƠNG 4. HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI THEO PHÁP LUAT VIET NAM - NGHIÊN CU VÀ DÁNH GIÁ - 121 4.1. Lc s phát trien he thông dang ký dât dai t i Viet Nam .122 4.1.1. Dang ký dât dai t i Viet Nam di các chê do cu .123 4.1.1.1. Thi phong kiên .123 4.1.1.2. Thi Pháp thuoc 128 4.1.1.3. Giai do n 1954-1975 miên Nam .130 4.1.2. He thông dang ký dât dai theo chính quyên cách m ng cho dên nay .132 4.1.2.1. Trc nam 1980 132 4.1.2.2. T" 1980 dên 1988 134 4.1.2.3. T" nam 1988 dên nay 136 4 4.2. To chc he thông dang ký dât dai theo pháp luat Viet Nam .141 4.2.1. Bo máy dang ký và nhân s 141 4.2.1.1. Bo máy dang ký .141 4.2.1.2. Lc lng nhân s 147 4.2.2. Th tc dang ký dât dai 150 4.2.2.1. Dn v dang ký 150 4.2.2.2. Các trng hp dang ký và ngi phi dang ký quyên s dng dât .151 4.2.2.3. Khái quát vê th tc dang ký dât dai 153 4.2.3. Xây dng và qun lý he thông thông tin dât dai sau khi dang ký .159 4.2.3.1. Noi dung thông tin dât dai .159 4.2.3.2. Qun lý thông tin dât dai .164 4.2.3.3. Cung câp thông tin dât dai 167 4.3. Dánh giá he thông dang ký dât dai t i Viet Nam .169 4.3.1. To chc he thông c quan dang ký .169 4.3.1.1. S thông nhât c a c quan qun lý ho t dong dang ký cha thc s dc dm bo .169 4.3.1.2. To chc và ho t dong c a c quan thc hien dang ký dât dai cha hoàn thien và on d nh .173 4.3.2. Doi ngu cán bo qun lý, dang ký dât dai 176 4.3.3. Th tc dang ký và thông tin dang ký .190 4.3.3.1. Mot sô vân dê vê th tc dang ký dât dai .190 4.3.3.2. He thông thông tin dât dai .195 4.4. Dánh giá mot sô ho t dong liên quan dang ký dât dai 201 4.4.1. Ho t dong quy ho ch s dng dât 201 4.4.2. Ho t dong câp giây chng nhan quyên s dng dât .214 4.4.3. Ho t dong d nh giá dât 233 KÊT LUAN CHƯƠNG 4 245 CHƯƠNG 5. NHNG KINH NGHIEM VÀ GI M CHO PHÁP LUAT VIET NAM TRONG XÂY DNG HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI QUA NGHIÊN CU, SO SÁNH PHÁP LUAT DANG KÝ DÂT DAI CA TH Y DIEN . 249 5.1. So sánh he thông dang ký dât dai theo pháp luat Viet Nam và Th y Dien .249 5.2. Mot sô gi m c#i tiên he thông dang ký dât dai Viet Nam 260 5.2.1. Nhng lu ý chung .260 5.2.2. Mot sô gi m cho viec kien toàn he thông dang ký dât dai 268 5.2.2.1. Vê c câu to chc 268 5.2.2.2. Vê lc lng nhân s .273 5.2.2.3. Xây dng c s d lieu và he thông thông tin dât dai theo hng tin h c hóa 280 5.2.3. Chân ch#nh mot sô ho t dong có nh hng dên dang ký dât dai .289 5.2.3.1. Ban hành pháp luat vê dang ký quyên s dng dât, quyên s hu bât dong sn .289 5.2.3.2. Ho t dong quy ho ch s dng dât .292 5.2.3.3. Ho t dong câp giây chng nhan quyên s dng dât .299 5.2.3.4. Ho t dong d nh giá dât 302 KÊT LUAN 308 PH L C A Error! Bookmark not defined.6 PH L C B .Error! Bookmark not defined.49 PH L C C Error! Bookmark not defined.71 PH L C D Error! Bookmark not defined.77 DANH M C TÀI LIEU THAM KHO Error! Bookmark not defined.85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY