Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các công ty Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam

Trang 1 Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ NGUYỄN TẤN HOÀNG Thực hiện: PHẠM THỊ NHƯ YẾN MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 DANH MỤC BẢNG BIỂU .4 MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM VÀ QUẢN LÝ VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 7 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM . 7 1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ trên thế giới .7 1.1.2 Đặc điểm của bảo hiểm 11 1.1.2.1 Khái niệm về bảo hiểm 11 1.1.2.2 Sự cần thiết của đầu tư vốn tại các doanh nghiệp bảo hiểm . 12 1.1.3 Cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm 14 1.1.3.1 Quy luật số đông 14 1.1.3.2 Phương pháp thống kê . 15 1.1.4 Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm .16 1.1.4.1 Bảo hiểm nhân thọ . 16 1.1.4.2 Bảo hiểm phi nhân thọ . 16 1.1.5 Tính tất yếu khách quan của bảo hiểm đối với đời sống kinh tế xã hội .17 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 18 1.2.1 Tổng quan về quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp bảo hiểm 18 1.2.1.1 Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam . 19 1.2.1.2 Nguyên tắc đầu tư vốn trong doanh nghiệp bảo hiểm . 19 Trang 2 Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ NGUYỄN TẤN HOÀNG Thực hiện: PHẠM THỊ NHƯ YẾN 1.2.2 Danh mục đầu tư tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm 20 1.2.3 Hoạt động đầu tư vốn của các công ty bảo hiểm ở một số nước 24 1.2.3.1 Các quy định về pháp lý 24 1.2.3.2 Cơ cấu đầu tư và sự thay đổi cấu trúc đầu tư trên thị trường BHNT 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 32 2.1 THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 32 2.1.1 Khái quát sự ra đời vào phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam 32 2.1.2 Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay . .33 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 39 2.2.1 Vấn đề tạo lập vốn trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay . 39 2.2.1.1 Nguồn gốc hình thành vốn nhàn rỗi trong doanh nghiệp bảo hiểm39 2.2.1.2 Nội dung dự phòng nghiệp vụ đối với doanh nghiệp kinh doanh BHNT 41 2.2.1.3 Một số tồn tại trong quy định về trích lập dự phòng bảo hiểm nhân thọ . 45 2.2.2 Thực trạng đầu tư vốn trên thị trường tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ . 46 2.2.2.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam . 46 2.2.2.2 Thực trạng đầu tư trên thị trường tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua . 48 Trang 3 Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ NGUYỄN TẤN HOÀNG Thực hiện: PHẠM THỊ NHƯ YẾN 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO LẬP VÀ ĐẦU TƯ VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 62 2.3.1 Kết quả của hoạt động tạo lập vốn .62 2.3.1.1 Thực trạng tạo lập vốn từ người tham gia bảo hiểm . 62 2.3.1.2 Thực trạng tạo lập vốn từ nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm . 63 2.3.2 Những đánh giá chung trong việc quản lý và sử dụng vốn 64 2.3.2.1 Những thành tích . . 64 2.3.2.2 Những tồn tại . . 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO LẬP VỐN VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM .71 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM . 71 3.1.1 Theo xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế 71 3.1.2 Theo mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam 72 3.1.3 Những cơ hội và thách thức 73 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO LẬP VỐN VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM . 76 3.2.1 Các giải pháp ở tầm vĩ mô . .76 3.2.2 Các giải pháp về phía doanh nghiệp bảo hiểm .8 3 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ khác .89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Trang 4 Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ NGUYỄN TẤN HOÀNG Thực hiện: PHẠM THỊ NHƯ YẾN DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: Bảng 1.1: Quy định đầu tư cho các công ty BHNT ở Trung Quốc 26 Bảng 1.2: Quy định đầu tư cho các công ty BHNT ở Indonesia 27 Bảng 1.3: Quy định đầu tư cho các công ty BHNT ở Hồng Kông .28 Bảng 1.4: Cơ cấu đầu tư tài chính của các công ty BHNT ở một số nước .30 CHƯƠNG 2: Bảng 2.1: Tổng hợp các doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm trên thị trường VN đến 31/12/2005 .34 Bảng 2.2: Danh sách các DNBH trên TTBH Việt Nam đến 31/12/2005 .35 Bảng 2.2: Danh sách các DNBH trên TTBH Việt Nam đến 31/12/2005 (tiếp theo)36 Bảng 2.3: Dự phòng nghiệp vụ BHNT năm 2004-2005 .43 Bảng 2.4: Dự phòng nghiệp vụ BHNT của một số công ty 44 Bảng 2.5: Dự phòng toán học BHNT của một số công ty 44 Bảng 2.6: Doanh thu phí bảo hiểm 1994-2005 toàn thị trường 50 Biểu 2.1: Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường . 51 Biểu 2.2: Tổng số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế 51 Bảng 2.7: Tổng số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế 52 Bảng 2.8a & 2.8b: Phân tích cơ cấu vốn đầu tư trở lại nền kinh tế DNBH nhân thọ và toàn ngành bảo hiểm 54 Bảng 2.9: Cơ cấu đầu tư vốn của Bảo Việt qua các năm .55 Bảng 2.10: Cơ cấu đầu tư vốn của Prudential Việt Nam năm 2004 & 2005 .56 Bảng 2.11: Cơ cấu đầu tư vốn của Bảo Minh CMG năm 2004 & 2005 56 Bảng 2.12: Lợi suất đầu tư tài chính của công ty BHNT Bảo Việt, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA và Công ty bảo hiểm nhân th

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY