Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON 3 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 3 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .3 1.1.2. Môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh .4 1.1.2.1. Môi trường bên ngoài .4 1.1.2.2. Môi trường bên trong 7 1.1.3. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 8 1.2. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON .8 1.2.1. Chức năng và phân loại sản phẩm bao bì carton 8 1.2.2. Tình hình phát triển ngành sản xuất bao bì carton tại một số nước trên thế giới và tại Việt Nam 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . .15 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 15 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM TRONG NHỮNG NĂM QUA 16 2.3. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 17 2.3.1. Môi trường bên ngoài 17 2.3.1.1. Môi trường vĩ mô 17 1. Các yếu tố kinh tế .17 2. Các yếu tố về chính trị, chính phủ và luật pháp .18 3. Các yếu tố tự nhiên và địa lý .19 4. Các yếu tố về văn hóa xã hội .19 5. Các yếu tố về kỹ thuật và công nghệ .20 2.3.1.2. Môi trường vi mô 20 1. Khách hàng .20 2. Nhà cung cấp 22 3. Đối thủ cạnh tranh 23 4. Sản phẩm thay thế 27 5. Các đối thủ tiềm năng 28 2.3.2. Môi trường bên trong 28 1. Về công tác quản trị 28 2. Về công tác Marketing 29 3. Về sản xuất và tác nghiệp .30 4. Về nguồn nhân lực 31 5. Về tài chính kế toán 31 6. Về nghiên cứu phát triển 32 2.4. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM .32 2.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 32 2.4.2. Ma trận đánh giá nội bộ 33 2.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .34 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 37 3.1. MỤC TIÊU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM .37 3.1.1. Cơ sở xác định mục tiêu 37 3.1.2. Mục tiêu phát triển của bốn doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset ở TP.HCM từ nay đến năm 2010 .38 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET TẠI TP.HCM 39 3.2.1. Nhóm giải pháp phát triển thị trường và đẩy mạnh các hoạt động marketing 39 3.2.1.1. Giải pháp phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu .39 3.2.1.2. Giải pháp thu hút và phát triển khách hàng .42 3.2.1.3. Giải pháp đẩy mạnh công tác marketing 46 3.2.2. Nhóm giải pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm .48 3.2.2.1. Giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu .48 3.3.2.2. Giải pháp giảm hao phí trong quá trình sản xuất .49 3.3.1.4. Giải pháp đẩy mạnh công tác thiết kế tạo mẫu .51 3.2.3. Nhóm giải pháp về đầu tư máy móc thiết bị và tạo vốn 52 3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý và đào tạo nguồn nhân lực 53 3.2.4.1. Giải pháp về tổ chức quản lý trong doanh nghiệp 53 3.2.4.2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực .55 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .56 3.3.1. Đối với nhà nước .56 3.3.2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, mọi doanh nghiệp phải đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, quá trình quốc tế hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ với hai xu thế là toàn cầu hóa và khu vực hóa làm cho áp lực cạnh tranh càng thêm gay gắt. Đồng thời với chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài của chính phủ đã làm cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường với thiết bị công nghệ hiện đại hơn, khả năng tài chính mạnh hơn đã chiếm lĩnh hầu hết các thị trường. Điều này đã đẩy các doanh nghiệp Việt Nam vào thế phải cạnh tranh một cách mạnh mẽ để tồn tại. Các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset cũng không thoát khỏi tình trạng cạnh tranh này. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, một số ít doanh nghiệp đã phát triển và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, một số khác vẫn còn bị hạn chế về năng lực cạnh tranh do cơ cấu tổ chức quản lý kém hiệu quả, máy móc thiết bị đầu tư thiếu đồng bộ, chưa hiện đại, chưa hoạch định cho mình những chiến lược trung và dài hạn, hầu như chỉ tập trung vào những kế hoạch ngắn hạn, chưa quan tâm đến công tác tiếp thị làm cho chất lượng dịch vụ còn kém, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ tình hình đó, chúng tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh” với mong muốn để các doanh nghiệp này có thể tồn tại và phát triển trong tương lai. Mục đích chính của luận văn này là từ việc phân tích đánh giá thực trạng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset kết hợp với việc đối chiếu so sánh với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhà nước này. Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu là 4 doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh, là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Để thực hiện luận văn này, tác giả đã vận dụng toàn bộ các kiến thức đã học, vận dụng các lý thuyết về cạnh tranh, về quản trị học và các môn học có liên quan. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tiếp cận thông tin thực tế từ doanh nghiệp, phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp lấy ý kiến của chuyên gia khi phân tích các yếu tố về môi trường để trình bày và diễn đạt các ý tưởng. Kết cấu của luận văn gồm ba chương ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm: - Chương 1: Lý thuyết về cạnh tranh và tổng quan về sản phẩm bao bì carton - Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại TP.HCM - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại TP.HCM Vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không thể tránh được những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô và các bạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY