Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng phương Nam – Chi nhánh chợ lớn

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng phương nam – chi nhánh chợ lớn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG II DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ SỬ DỤNG III LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG 3 1.1 Tín dụng và các hình thức tín dụng. 3 1.1.1 Khái niệm về tín dụng 3 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng 3 1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng 3 1.1.3.1 Cho vay từng lần 3 1.1.3.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng 4 1.1.3.3 Cho vay theo dự án đầu tư 5 1.1.3.4 Cho vay hợp vốn 5 1.1.3.5 Cho vay trả góp 6 1.1.3.6 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 6 1.1.3.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 6 1.1.3.8 Cho vay theo hạn mức thấu chi 6 1.1.3.9 Cho vay theo uỷ thác 6 1.1.4 Phân loại tín dụng 7 1.1.4.1 Phân loại tín dụng theo thời hạn 7 1.1.4.2 Phân loại tín dụng theo mục đích 7 1.1.4.3 Phân loại tín dụng theo mức độ tín nhiệm 8 1.1.4.4 Phân loại tín dụng theo tính chất hoàn trả 8 1.1.4.5 Phân loại tín dụng theo phương thức hoàn trả 8 1.1.4.6 Phân loại tín dụng theo phương thức cho vay 9 1.2 Vai trò của tín dụng ngắn hạn. 9 1.2.1 Tín dụng ngắn hạn 9 1.2.2 Đặc điểm của tín dụng ngắn hạn 9 1.2.3 Các vấn đề cơ bản của tín dụng ngắn hạn 10 1.2.3.1 Phạm vi áp dụng 10 1.2.3.2 Đối tượng cho vay 10 1.2.3.3 Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn 11 1.2.3.4 Những nhu cầu vốn không đựơc cho vay 12 1.2.3.5 Những trường hợp không được cho vay và hạn chế cho vay 12 1.2.3.6 Thời hạn cho vay 13 1.2.4 Vai trò của tín dụng ngắn hạn 14 1.3 Chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Chất lượng tín dụng ngắn hạn 15 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn 16 1.2.3.1 Doanh số cho vay ngắn hạn 16 1.2.3.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn 16 1.2.3.3 Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn 16 1.3.2.4 Nợ quá hạn 17 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn 17 1.3.3.1 Những nhân tố khách quan 17 1.3.3.2 Những nhân tố chủ quan 18 1.3.3.3 Các yếu tố từ khách hàng 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN 20 2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng Phương Nam – Chi nhánh Chợ Lớn. 20 2.1.1 Lịch sử ra đời cuả Ngân Hàng Phương Nam – chi nhánh Chợ Lớn 20 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Ngân Hàng Phương Nam – chi nhánh Chợ Lớn 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 21 2.1.4 Tầm quan trọng của phòng tín dụng đối với sự phát triển của ngân hàng 23 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Phương Nam – chi nhánh Chợ Lớn 23 2.1.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 24 2.1.5.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng 27 2.1.5.3 Tình hình cho vay của chi nhánh Chợ Lớn qua 3 năm 2008- 2010 31 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phương Nam – Chi nhánh Chợ Lớn 34 2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn 34 2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn từ năm 2008 đến năm 2010 của chi nhánh Chợ Lớn 37 2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn tại Ngân hàng 39 2.2.4 Tỷ lệ nợ quá hạn NH 41 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phương Nam – Chi nhánh Chợ Lớn 42 2.3.1 Những kết quả đạt được 42 2.3.2 Những tồn đọng cần khắc phục 43 2.3.2.1 Hạn chế từ phía ngân hàng 43 2.3.2.2 Hạn chế từ phía doanh nghiệp 46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN 47 3.1 Định hướng hoạt động tại Ngân hàng Phương Nam – Chi nhánh Chợ Lớn. 47 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phương Nam – Chi nhánh Chợ Lớn 48 3.2.1 Đề xuất nâng cao chất lượng 48 3.2.1.1 Xây dựng chiến lược trong hoạt động tín dụng 48 3.2.1.2 Xây dựng chiến lược thị trường và thị phần 48 3.2.1.3 Thực hiện tốt việc phân loại khách hàng và có chính sách khách hàng phù hợp 49 3.2.1.4 Các giải pháp thu hút vốn 50 3.2.1.5 Thiết lập bộ phận nghiên cứu thị trường 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY