Giải pháp hoàn thiện phương thức xác định mức trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ4 DANH MỤC BẢNG BIỂU5 LỜI NÓI ĐẦU6 1.Đặt vấn đề nghiên cứu. 6 2.Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. 6 3.Mục đích và mục tiêu nghiên cứu. 7 4.Phương thức nghiên cứu. 7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỢ GIÁ ĐỐI VỚI VTHKCC9 1.1. Tổng quan về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt9 1.1.1. Vận tải hành khách công cộng. 9 1.1.2. Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt11 1.2. Tổng quan về trợ giá cho VTHKCC đô thị16 1.2.1. Khái niệm, sự cần thiết phải trợ giá và các yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá. 16 1.2.1.1. Khái niệm16 1.2.1.2. Sự cần thiết phải trợ giá cho vận tải hành khách công cộng. 17 1.2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức giá cho VTHKCC ở đô thị18 1.2.2. Các hình thức trợ giá cho VTHKCC bằng xe buýt22 1.2.2.1 Chính sách trợ giá trực tiếp. 22 1.2.2.2. Chính sách trợ giá gián tiếp. 23 1.2.3. Các phương thức xác định mức trợ giá cho VTHKCC25 1.2.3.1. Tính trợ giá theo lượt hành khách. 25 1.2.3.2. Tính trợ giá theo số chuyến xe. 26 1.2.3.3. Tính trợ giá theo lượt hành khách và theo tổng km xe chạy. 26 1.3. Công tác quản lý trợ giá. 27 1.3.1 Khái niệm quản lý trợ giá. 27 1.3.2. Nội dung công tác quản lý trợ giá. 27 1.3.2.1. Nghiệm thu sản phẩm vận tải27 1.3.2.2. Quản lý doanh thu. 28 1.3.2.3. Quản lý chi phí29 1.3.2.4. Quản lý việc cấp phát trợ giá. 29 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG TRỢ GIÁ CHO VTHKCC BẰNG XE BUS TẠI HÀ NỘI. 30 2.1. Hiện trạng VTHKCC ở Hà Nội30 2.1.1. Mạng lưới tuyến và cơ sở vật chất kỹ thuật xe buýt ở Hà Nội30 2.1.1.1. Mạng lưới tuyến. 30 2.1.1.2. Phương tiện vận tải30 2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội32 2.1.3. Định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội35 2.2. Hiện trạng công tác trợ giá cho VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội35 2.2.1. Hình thức trợ giá hiện nay đang tiến hành tại Hà Nội35 2.2.1.1. Hình thức trợ giá trực tiếp. 35 2.2.1.2. Hình thức trợ giá gián tiếp. 36 2.2.2. Phương thức tính toán mức trợ giá đang áp dụng tại Hà Nội36 2.2.3. Công tác kiểm tra giám sát trợ giá. 37 2.2.3.1. Nhiệm vụ của thanh tra viên kiểm tra giám sát trên tuyến. 38 2.2.3.2. Các hình thức kiểm tra giám sát39 2.2.3.3. Nội dung giám sát40 2.2.4. Quản lý doanh thu từ bán vé xe buýt40 2.2.4.1. Hiện trạng hệ thống vé xe buýt40 2.2.4.2. Phương thức kiểm soát giá vé. 43 2.2.5. Tình hình nghiệm thu sản phẩm vận tải44 2.2.6. Tình hình cấp phát trợ giá. 45 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH MỨC TRỢ GIÁ CHO VTHKCC BẰNG XE BUÝT TẠI HÀ NỘI. 47 3.1. Mục đích và vai trò của công tác trợ giá cho VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội47 3.1.1. Mục đích và yêu cầu của công tác trợ giá. 47 3.1.2. Vai trò của trợ giá. 48 3.2. Hoàn thiện phương thức xác định mức trợ giá VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội48 3.2.1. Phân tích lựa chọn hình thức trợ giá thích hợp cho VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội.48 3.2.2. Phân tích phương thức xác định mức trợ giá thực tế đang áp dụng tại Hà Nội51 3.2.2.1. Đối với bên cung - Doanh nghiệp Vận tải HKCC51 3.2.2.2. Đối với bên cấp phát trợ giá – Nhà nước.58 3.2.2.3. Đối với bên cầu – Hành khách. 60 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện phương thức xác định mức trợ giá tại Hà Nội63 3.2.3.1. Hoàn thiện phương thức từ việc quản lý tốt doanh thu. 63 3.2.3.2. Hoàn thiện phương thức từ việc xác định đúng và quản lý tốt chi phí vận tải66 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 68 4.1. Kết luận:68 4.2. Kiến nghị:68 PHỤ LỤC70 TÀI LIỆU THAM KHẢO74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY