Giải pháp hoàn thiện hệ thống hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh

Mục lục Mục lục . 2 Danh mục các bảng, biểu 4 Danh mục các hình vẽ 6 Lời cảm ơn! . Error! Bookmark not defined. Lời mở đầu . 8 Chương 1: . 9 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ 10 1.1 Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 10 1.1.1. Kiểm soát hoạt động 10 1.1.2. Kiểm soát quản lý 11 1.1.3. Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 11 1.2 Các công cụ kiểm soát hoạt động . 13 1.2.1. Phân tích chênh lệch so với dự toán tổng thể . 14 1.2.2. Phân tích chênh lệch so với dự toán linh hoạt 15 1.2.3. Phân tích chênh lệch giá thành định mức . 18 1.2.3.1. Phân tích chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp 19 1.2.3.2. Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung 21 1.3 Các công cụ kiểm soát quản lý 24 1.3.1. Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận . 24 1.3.1.1. Trung tâm trách nhiệm 24 1.3.1.2. Phân loại Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận . 25 1.3.2. Bảng cân đối thành quả (BSC - Balanced scorecard) Thước đo hiệu quả chiến lược . 32 1.3.2.1. Sơ lược về lịch sử ra đời của BSC . 32 1.3.2.2. Bốn mục tiêu cơ bản của Bảng cân đối thành quả và mối quan hệ nhân quả của nó 33 1.3.2.3. Vai trò của BSC trong kiểm soát quản lý (thước đo hiệu quả chiến lược) 37 1.4 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát 37 1.4.1. Những nguyên tắc về giao ước kết quả: 37 1.4.2. Các yêu cầu của việc thiết kế hệ thống kiểm soát 38 Kết luận chương 1 40 Chương 2: . 41 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH 41 2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh . 41 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về đặc điểm kinh doanh . 41 2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty . 41 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty 42 2.1.2.1. Trước tái cấu trúc 42 2.1.2.2. Sau tái cấu trúc 42 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng Khối, Bộ phận, các trung tâm trách nhiệm mới hình thành 43 2.1.3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT): . 44 2.1.3.2. Ban kiểm soát . 44 2.1.3.3. Tổng giám đốc (TGĐ): 44 2.1.3.4. Khối sản xuất : . 44 2.1.3.4.1. Khối Lạnh công nghiệp (LCN) : . 44 2.1.3.4.2. Khối M&E (M&E): 45 2.1.3.4.3. Khối Nhà máy Panel (PANEL): . 46 2.1.3.5. Khối hỗ trợ: . 47 2.1.4. Cơ cấu tổ chức phòng Kế toán 48 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 48 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ 48 2.1.4.3. Hình thức kế toán . 49 2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát hoạt động tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 50 2.2.1. Trước tái cấu trúc 50 2.2.2. Sau tái cấu trúc 50 2.2.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động 50 2.3. Thực trạng hệ thống kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 51 2.3.1. Trước tái cấu trúc 51 2.3.2. Sau tái cấu trúc 51 2.3.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát quản lý 51 2.4. Đánh giá hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 52 2.4.1. Khó khăn, tồn tại và những nguyên nhân : . 52 2.4.2. Thuận lợi: 52 Kết luận chương 2 53 Chương 3: . 55 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH . . 55 3.1. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 55 3.1.1. Các tiền đề cần thiết cho việc ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động và quản lý tại công ty 55 3.1.1.1. Xác định các trung tâm trách nhiệm tại công ty . 55 3.1.1.2. Cải tiến phần mềm Kế toán, phân loại và hệ thống mã yếu tố chi phí, mã trung tâm trách nhiệm, bộ phận hạch toán. . 57 3.1.2. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát và vận dụng công cụ kiểm soát phù hợp . 64 3.1.2.1. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát . 64 3.1.2.2. Sự cần thiết áp dụng các công cụ kiểm soát 64 3.1.2.3. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 66 3.1.2.4. Mối quan hệ giữa hoạt động và hệ thống kiểm soát 67 3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 68 3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động 68 3.2.1.1. Xây dựng quy trình lập và kiểm soát dự toán 68 3.2.1.1.1. Dự toán và lợi ích của việc lập dự toán . 69 3.2.1.1.2. Các bước lập dự toán . 69 3.2.1.1.3. Quy trình lập dự toán . 70 3.2.1.2. Báo cáo kiểm soát hoạt động tại công ty . 76 3.2.1.2.1. Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí bán hàng và quản lý theo dự toán 77 3.2.1.2.2. Báo cáo phân tích chênh lệch dự toán công trình/dự án . 79 3.2.1.2.3. Báo cáo phân tích chênh lệch giá thành định mức 80 3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát quản lý 85 3.2.2.1. Xây dựng hệ thống báo cáo trách nhiệm đánh giá thành quả quản lý 85 3.2.2.1.1. Đánh giá thành quả tại trung tâm chi phí . 85 3.2.2.1.2. Báo cáo thành quả quản lý trung tâm lợi nhuận . 88 3.2.2.1.3. Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm đầu tư 90 3.2.2.2. Xây dựng quy trình lập Bảng cân đối thành quả (BSC) cho công ty, từng khối, bộ phận 91 3.2.2.2.1. Lợi ích của việc ứng dụng BSC trong kiểm soát quản lý . 91 3.2.2.2.2. Các bước xây dựng BSC tại công ty 91 3.2.2.2.3. Quy trình xây dựng BSC tại công ty 92 3.2.2.3. Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá theo Bảng cân đối thành quả94 3.2.2.3.1. Cách tiếp cận và phạm vi hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả 94 3.2.2.3.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả . 95 3.2.2.3.3. Tổng quan các bước đánh giá 96 3.2.2.3.4. Mô tả chi tiết các bước thực hiện 96 Kết luận chương 3 100 Phần Kết luận chung và những điểm mới của đề tài 102 PHẦN PHỤ LỤC . 103 1. Hệ thống các chỉ tiêu tham khảo theo bảng cân đối thành quả BSC 103 2. Một ví dụ về mối liên hệ giữa các chỉ tiêu và mục tiêu chiến lược của khối sản xuất . 106 3. Mẫu BSC và đánh giá thành quả quản lý theo BSC . 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY