Gia công hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty CP May 10, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU3 I. Cơ sở lí luận của hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu. 3 1. Khái niệm hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu. 3 2. Phân loại hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu. 4 3. Đặc điểm của hoạt động gia công xuất khẩu. 7 4. Vai trò của hoạt động gia công hàng hóa xuất khẩu. 8 4.1 Đối với nền kinh tế quốc dân. 8 4.2 Đối với doanh nghiệp gia công xuất khẩu. 9 5. Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động gia công. 10 5.1 Doanh thu gia công (TR)10 5.2 Chi phí gia công (TC)10 5.2 Lợi nhuận gia công (P)10 5.4 Tỷ suất doanh thu / chi phí11 5.5 Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu. 11 II. Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu. 11 1. Khái niệm hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu. 11 2. Quy trình thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu. 12 II. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động gia công xuất khẩu. 13 1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 13 1.1 Môi trường chính trị - luật pháp. 13 1.2 Môi trường khoa học – công nghệ. 16 1.3 Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu. 17 1.4 Đối thủ cạnh tranh. 20 2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp. 21 2.1 Nguồn nhân lực. 21 2.2 Nguồn vốn. 22 2.3 Cơ sở vật chất của công ty. 23 Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10. 24 I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần May 10. 24 1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần May 10. 24 1.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 25 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 26 2. Các nguồn lực của công ty. 31 3. Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần May 10. 40 3.1 Môi trường bên ngoài40 3.2 Môi trường bên trong của doanh nghiệp. 44 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua của công ty cổ phần May 10. 48 II. Thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty. 53 1. Tổ chức hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty. 53 1.1 Lựa chọn bên đặt gia công. 53 1.2 Ký kết hợp đồng gia công. 54 1.3 Thực hiện hợp đồng gia công. 56 1.4 Kiểm soát hoạt động gia công. 58 2.Thực trạng kết quả gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty. 59 2.1. Doanh thu các mặt hàng gia công. 59 2.2. Cơ cấu các mặt hàng gia công. 62 2.3. Thị trường tiêu thụ và bạn hàng. 67 2.4. Tình hình kí kết hợp đồng gia công. 71 2.5 Tình hình thực hiện đơn giá gia công tại công ty cổ phần May 10. 74 2.6 Chi phí hoạt động gia công của công ty May 10. 77 2.7 Hiệu quả hoạt động gia công. 81 III. Đánh giá hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 1084 1. Điểm mạnh. 84 1.1 Xây dựng được mối quan hệ làm ăn lâu dài đối với nhiều bạn hàng quốc tế85 1.2 Dây chuyền công nghệ hiện đại85 1.3 Công ty đã áp dụng đồng bộ ba hệ thống quản lý. 86 1.4 Đạt chất lượng cao về sản phẩm86 2. Điểm yếu. 87 2.1 Hạn chế trong nghiên cứu thị trường và tìm kiếm bạn hàng. 87 2.2 Chưa hoàn toàn chủ động trong việc cung cấp nguyên phụ liệu mà còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp của nước ngoài88 2.3 Công ty chỉ xuất khẩu theo điều kiện FOB. 88 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10. 90 I. Cơ sở đề xuất giải pháp. 90 1. Một số nét về ngành may mặc Việt Nam90 2. Định hướng phát triển của ngành may mặc Việt Nam92 3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần May 10. 94 3.1 Mục tiêu của công tty. 94 3.2. Phương hướng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới95 II. Đánh giá chung về cơ hội và thách thức của công ty cổ phần May 10. 96 1. Cơ hội96 2. Thách thức. 97 III. Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10. 98 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10. 98 1.1 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 98 1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. 100 1.3 Nâng cao tính cạnh tranh của công ty. 102 1.4 Quản lí và sử dụng vốn có hiệu quả. 104 1.5 Mở rộng thị trường nguyên phụ liệu. 106 2. Kiến nghị108 2.1 Kiến nghị đối với công ty. 108 2.2 Kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan. 109 KẾT LUẬN110 TÀI LIỆU THAM KHẢO111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY