Dùng cột sắc ký ái lực miễn dịch và huỳnh quang kế định lượng Ochratoxin A

TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đối tượng được nghiên cứu trong đề tài là độc tố ochratoxin A. Ochratoxin là độc tố gây tác hại vào các cơ quan quan trọng của cơ thể như: thần kinh, gan, thận và hệ miễn dịch. OTA gây hậu quả nghiêm trọng đối với người và động vật nuôi ở nồng độ cực thấp (ppb). Sắc ký ái lực miễn dịch (Immuno Affinity Chromatography – IAC) được sử dụng với 2 mục đích chính: Đồng thời vừa tinh sạch vừa cô đặc độc tố. Định lượng trực tiếp theo phương pháp huỳnh quang kế. Mục đích của đề tài: Tạo cột sắt ký ái lực bắt ochratoxin. Xác định các điều kiện tối ưu trong việc dùng cột sắc ký ái lực miễn dịch và huỳnh quang kế trong định lượng ochratoxin A (OTA), cụ thể xác định hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với OTA Kết quả đạt được như sau: 1. Tạo được cột IAC có khả năng bắt giữ OTA. 2. Hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với OTA chuẩn tốt (đạt trên 90%). 3. Hiệu suất thu hồi OTA trong mẫu tự tạo (bia) đạt yêu cầu khi lượng OTA nhiễm trong mẫu dưới 20 ng (đạt trên 90%). v MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bìa i Trang tựa ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục .v Danh sánh các từ viết tắt . viii Danh sách các bảng .ix Danh sách các hình và các biểu đồ .x Chương 1. MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích của đề tài .2 1.3 Nội dung thực hiện 2 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Nấm mốc .3 2.2 Độc tố nấm mốc 3 2.3 Độc tố ochratoxin 5 2.3.1 Giới thiệu .5 2.3.2 Các loài nấm mốc sinh ochratoxin .6 2.3.3 Cấu trúc hóa học của ochratoxin 7 2.3.4 Tính chất hóa lý của ochratoxin .8 2.3.5 Độc tính và tình hình nhiễm ochratoxin A .8 2.3.6 Các quy định về ochratoxin trong thực phẩm 10 2.4 Các phương pháp phân tích ochratoxin 10 2.4.1 Các phương pháp hóa lý .10 2.4.1.1 Sắc ký mỏng lớp (TCL) .11 2.4.1.2 Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) 12 vi 2.4.2 Các phương pháp sinh học .12 2.4.2.1 Phương pháp thử nghiệm miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) .12 2.4.2.2 Phương pháp sắc ký ái lực miễn dịch (IAC) 13 2.4.3 Sơ lược cách chế tạo cột IAC do viện Pasteur sản xuất .14 2.4.3.1 Gây miễn dịch thỏ và thu kháng huyết thanh kháng OTA 14 2.4.3.2 Tinh chế kháng thể kháng OTA .14 2.4.3.3 Cộng hợp IgGOTA lên Sepharose 4B và tạo cột IAC 14 Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 16 3.2 Vật liệu 16 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu .16 3.2.2 Thiết bị 16 3.2.3 Dụng cụ .16 3.2.4 Hóa chất 16 3.3 Phương pháp .17 3.3.1 Các phương pháp phục vụ nghiên cứu .17 3.3.1.1 Phương pháp quang phổ kế xác định nồng độ OTA 17 3.3.1.2 Phương pháp huỳnh quang kế đo hàm lượng ochratoxin 18 3.3.1.3 Chuẩn bị dung dịch OTA chuẩn và xác định nồng độ .18 3.3.2 Quy trình tạo cột IAC .19 3.3.2.1 Chuẩn bị kháng thể 19 3.3.2.2 Chuẩn bị gel 19 3.3.2.3 Cộng hợp IgG vào Sepharose .19 3.3.2.4 Nén cột .19 3.3.3 Xây dựng mối tương quan giữa lượng OTA (đo bằng huỳnh quang) trong dịch đẩy chuẩn và dịch đẩy thay thế (methanol) .20 3.3.4 Dựng đường chuẩn OTA 21 3.3.5 Quy trình tinh chế, cô đặc bằng cột IAC và định lượng bằng huỳnh quang kế .21 vii 3.3.6 Hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với mẫu trắng .22 3.3.7 Hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với mẫu tự tạo .23 3.3.7.1 Phương pháp chọn mẫu nền 23 3.3.7.2 Phương pháp tạo mẫu giả 23 3.3.7.3 Hiệu xuất thu hồi của cột IAC đối với mẫu bia Sài Gòn 23 3.3.8 Tình hình nhiễm OTA của một số mẫu thực phẩm trên thị trường .24 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Tạo cột sắc ký ái lực miễn dịch .25 4.2 Xây dựng mối tương quan tuyến tính giữa lượng OTA (đo bằng huỳnh quang kế) trong dịch đẩy chuẩn và dịch đẩy thay thế (methanol) .25 4.3 Dựng đường chuẩn OTA .27 4.4 Hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với mẫu trắng 28 4.5 Hiệu suất thu hồi của cột IAC đối với mẫu bia 29 4.6 Tình hình nhiễm OTA của một số mẫu thực phẩm trên thị trường .30 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị .31 TÀI LIỆU KHAM KHẢO .32 TIẾNG VIỆT .32 TIẾNG ANH .33 TRANG WEB .33 PHỤ LỤC 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY