Dự thảo Hướng dẫn thông tin - Giáo dục - truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn

Nội dung Trang Lời cảm ơn ------------------------------------------------------------------------- 2 những chữ viết tắt ---------------------------------------------------------- 3 Tóm tắt------------------------------------------------------------------------------ 6 1. Giới thiệu 1.1 Bối cảnh -------------------------------------------------------------------7 1.2 Mục đích và sử dụng -----------------------------------------------------8 2. cơ sở của h−ớng dẫn 2.1 Sự phát triển của truyền thông tr−ớc năm 2000 ------------------ ----10 2.2 Sự thay đổi trong ph−ơng thức truyền thông mới--------------------- 11 2.3 Phân tích tình hình--------------------------------------------------------14 3. Ph−ơng h−ớng của hoạt động thông tin-giáo dục- truyền thông 3.1 Các nguyên tắc định h−ớng----------------------------------------------17 3.2 Các mục tiêu chính của chu kỳ 2001-2005----------------------------19 4. Các giải pháp chủ yếu 4.1 Lôi cuốn sự tham gia của các nhà lãnh đạo các cấp---------------21 4.2 Lập kế hoạch truyền thông lồng ghép-------------------------------21 4.3 Nâng cao năng lực ---------------------------------------------------- 22 4.4 Phát triển các tài liệu TT-GD-TT cho các đối t−ợng khác nhau-22 4.5 Mở rộng giáo dục sức khoẻ d−ới hình thức giải trí cho trẻ em-- 23 4.6 Tổ chức truyền thông đại chúng và chiến dịch quốc gia ---------23 4.7 Phổ biến các mô hình tốt và điển hình tiên tiến -------------------24 4.8 Tăng c−ờng công tác giám sát - đánh giá --------------------------24 5. Đảm bảo Các điều kiện hỗ trợ 5.1 Hỗ trợ tài chính-----------------------------------------------------------25 5.2 Hỗ trợ kỹ thuật----------------------------------------------------------- 26 6. Phối hợp tổ chức thực hiện 6.1 Trách nhiệm từng ngành ----------------------------------------- -----27 6.2 Mở rộng và tăng c−ờng phối hợp liên ngành------------------ -----28 các định nghĩa và thuật ngữ chính-------------------------------31 tài liệu tham khảo ---------------------------------------------------------33 phụ lục Phụ lục 1 Phân tích vấn đề--------------------------------------------35 Phụ lục 2 Tỷ lệ cấp n−ớc sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2001-------------------------------------36 Phụ lục 3 Tiến trình thực thi cách tiếp cận dựa vào nhu cầu-- --37 Phụ lục 4 H−ớng dẫn lồng ghép TT-GD-TT vào ch−ơng trình cấp n−ớc&vệ sinh ----------------------------------38 Phụ lục 5 Danh sách đại biểu tham gia Hội thảo về TT-GD-TT cấp quốc gia, 6/2001------------------------39 Phụ lục 6 Danh sách đại biểu tham gia Hội thảo khu vực về TT-GD-TT, 8/2001--------------------------------- --40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY