Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 150mw tại khu công nghiệp nhơn trạch III, huyện nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU4 1.1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN4 1.2.1. Cơ sở pháp lý chính để đánh giá tác động môi trường dự án5 1.2.2. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng6 1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM6 CHƯƠNG 2 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN8 2.1. TÊN DỰ ÁN8 2.2. CHỦ DỰ ÁN8 2.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN8 2.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN9 2.4.1. Công suất nhà máy9 2.4.2. Mô tả quy trình công nghệ9 2.4.3. Các hạng mục công trình10 2.5. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU13 2.5.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu13 2.5.2. Phương thức vận chuyển, cung cấp và bảo quản nguyên, nhiên vật liệu14 2.5.3. Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước và nhu cầu về nước15 2.6. NHU CẦU LAO ĐỘNG15 2.7. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN16 2.8. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN16 2.9. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN16 CHƯƠNG 3 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI18 3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG18 3.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất18 3.1.2. Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn18 3.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên20 3.1.4. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án28 3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ HIỆP PHƯỚC31 3.2.1. Phát triển kinh tế31 3.2.2. Văn hoá - xã hội33 3.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KCN NHƠN TRẠCH III33 3.3.1. Cơ cấu sử dụng đất34 3.3.2. Hiện trạng sản xuất kinh doanh35 CHƯƠNG 4 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG37 4.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG37 4.1.1. Các nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng - lắp đặt tổ máy 237 4.1.2. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động38 4.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra39 4.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG41 4.2.1. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc, thiết bị41 4.2.2. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành nhà máy42 4.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG42 4.3.1. Tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị42 4.3.2. Tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động54 4.4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC HOÁ CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN68 4.4.1. Đánh giá rủi ro axít Clohydric (HCl)68 4.4.2. Đánh giá rủi ro của Natri hidroxit (NaOH)69 4.5. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG69 4.5.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường69 4.5.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp70 CHƯƠNG 5 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ71 ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG71 5.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU71 5.1.1. Giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị71 5.1.2. Giai đoạn hoạt động sản xuất của nhà máy72 5.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG80 5.2.1. Phòng chống cháy nổ80 5.2.2. Hệ thống chống sét81 5.2.3. Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu81 CHƯƠNG 6 : CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG83 6.1. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU83 6.2. CAM KẾT THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN84 CHƯƠNG 7 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG85 7.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG85 7.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG85 7.2.1. Chương trình quản lý môi trường85 7.2.2. Chương trình giám sát môi trường86 CHƯƠNG 8 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG89 8.1. XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG89 8.2.1. Kinh phí giám sát chất thải90 8.2.2. Kinh phí giám sát môi trường xung quanh91 8.2.3. Tổng hợp kinh phí giám sát chất lượng môi trường92 CHƯƠNG 9 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG93 9.1 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP PHƯỚC93 9.2. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HIỆP PHƯỚC94 CHƯƠNG 10 : NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ95 10.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU95 10.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM95 10.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ98 1. KẾT LUẬN98 2. KIẾN NGHỊ99 PHẦN PHỤ LỤC100 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư ban đầu là 270 triệu USD năm 2001. Đến cuối năm 2003, Công ty đã tăng vốn đầu tư thêm 212 triệu USD nâng tổng số vốn đầu tư lên 482 triệu USD và đến tháng 4/2007 Công ty tiếp tục tăng vốn đầu tư lên tổng cộng 691,219 triệu USD. Công ty đã đầu tư xây dựng các nhà máy: nhà máy nhiệt điện, các nhà máy sản xuất sợi, hạt nhựa, dệt nhuộm và kinh doanh hạ tầng. Các loại hình công nghiệp thu hút đầu tư của Công ty như sau: - Công nghiệp nhẹ: Dệt, may mặc, tơ, sợi; giày, da; lắp ráp các linh kiện điện, điện tử; - Công nghiệp cơ khí chế tạo: Chế tạo các máy móc động lực, chế tạo và lắp ráp các phương tiện giao thông, các máy móc phục vụ nông nghiệp, xây dựng; - Công nghiệp chế biến thực phẩm: Bánh, kẹo, nước giải khát; - Công nghiệp dược phẩm, hương liệu, hoá mỹ phẩm. Nhà máy Nhiệt điện đốt than công suất 150MW thuộc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa được xây dựng trong khu vực có tổng diện tích 300ha thuộc Khu Công nghiệp Nhơn Trạch III (giai đoạn 1) đã nhận được phiếu xác nhận Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 1532/BĐK.KHCNMT ngày 26/11/2001 do Sở KHCN&MT tỉnh Đồng Nai cấp và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường số 169/QĐ.CT.UBT ngày 19/01/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp. Mục tiêu xây dựng và khai thác nhà máy điện là cung cấp năng lượng cho 3 nhà máy: Nhà máy sợi, nhà máy sợi polyeste và nhà máy xử lý nước. Phần điện dư ra sẽ được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện nay, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa có kế hoạch mở rộng nhà máy điện đốt than trên cơ sở xây dựng tổ máy phát điện thứ 2 với công suất 150MW. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó quy định dự án nhà máy nhiệt điện có công suất 50MW trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án. Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) tiến hành xây dựng báo cáo ĐTM cho dự án nêu trên và trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt. 1.2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 1.2.1. Cơ sở pháp lý chính để đánh giá tác động môi trường dự án - Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; - Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 v/v thoát nước đô thị và Khu công nghiệp; - Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về Quản lý Chất thải rắn; - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 129/2001/QĐ-Ttg ngày 29/8/2001 v/v phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đọan 2001 - 2010; - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định số 07/2005/QĐ - BTNMT ngày 20/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440 - 2005 - Tiêu chuẩn thải ngành Công nghiệp nhiệt điện; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục Chất thải nguy hại; - Thông tư số 12/23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường về việc hướng dẫn điều kiện ngành nghề và thủ tập lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; - Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường số 1532/BĐK.KHCNMT ngày 26/11/2001 của dự án Nhà máy phát điện công suất 150MW của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; - Quyết định số 169/QĐ.CT.UBT ngày 19/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy nhiệt điện đốt than gồm 2 tổ máy phát, công suất 150MW/1 tổ máy phát của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. 1.2.2. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn tại khu vực lao động (TCVN 3985 - 1985); - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt (TCVN 5942 - 1995); - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm (TCVN 5944 - 1995); - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (TCVN 5949 -1998); - Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép (TCVN 6772 : 2000); - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (TCVN 5937 - 2005); - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh (TCVN 5938 - 2005); - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp bụi và các chất vô cơ (TCVN 5939 - 2005); - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ (TCVN 5940 - 2005); - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải (TCVN 5945 - 2005); - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện (TCVN 7440 - 2005).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY