Dự án nuôi cá bống tượng

Theo phaân tích taøi chaùnh cho thaáy laõi roøng cuûa caùc vuï nuoâi theo doõi ñö ôïc ñaõ cho laõi 309,9% roõ raøng laø moät ngheà nuoâi troàng sieâu lôïi nhuaän, ñieàu naøy chö ùng minh hoaøn toaøn giaù trò thö ông maïi cuûa noù. Voán lö u ñoäng khaù cao chieám khoaûng 70% toång chi phí trong khi ñoù caùc haïng muïc cuûa trang thieát bò vaø voán coá ñònh 30%. Maëc duø voán lö u ñoäng tuy cao, nhö ng lôïi nhuaän cuûa quaù trình saûn xuaát caøng cao hôn so vôùi caùc ñoái tö ôïng nuoâi khaùc. Do ñoù vôùi moät trang thieát bò nhö maùy bôm nö ôùc, maùy quaït Oxy . Duïng cuï ñaàu tö cho quy trình nuoâi thaâm canh tuaàn hoaøn taïo moïi ñieàu kieän moâi trö ôøng toái ö u cho caù, cuõng laø moät sö ï phaùt ñoäng, vaän duïng quy trình kyõ thuaät coâng ngheä cao, thieát thö ïc naâng cao tyû leä soáng, daãn ñeán saûn lö ôïng caù cuõng gia taêng tö ông ö ùng. Rieâng hieän nay chö a coù nôi naøo, hoaëc nhaø nuoâi troàng thuûy saûn naøo? Ö Ùng duïng quy trình naøy ñeå nuoâi caù Boáng Tö ôïng, giaùm nghó, giaùm ñaàu tö cho loaøi caù coù giaù trò kinh teá cao!! Maëc duø ñoù laø moät trong nhieàu quy trình saûn xuaát tieân tieán, khoa hoïc vaø hieäu quaû cao nhaát, khoâng aûnh hö ôûng veà moâi trö ôøng sinh thaùi chung, ñeå saûn xuaát luoân ñö ôïc beàn vö õng trong quy trình nuoâi tuaàn hoaøn , coù phö ông36 aùn xö û lyù nö ôùc thaûi vaø chaát thaûi trong quaù trình nuoâi laø bieän phaùp toái ö u! Cho moâi trö ôøng nuoâi keá ñeán laø taïo doøng chaûy nheï baèng maùy quaït cho caù Boáâng Tö ôïng laø bí quyeát thaønh coâng ñeå laøm ra nhieàu saûn phaåm sieâu lôïi nhuaän.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY