DTM Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim - TP Vinh - Nghệ An

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Xuất xứ của dự án 1 2. Các căn cứ để lập báo cáo 2 2.1. Căn cứ pháp lý 2 2.2. Căn cứ kỹ thuật 3 2.3. Nguồn cung cấp số liệu và dữ liệu 3 2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 3 2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu của chủ dự án tạo lập 4 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 4 4. Tổ chức thực hiện ĐTM 5 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 6 1.1. Tên dự án 6 1.2. Chủ dự án 6 1.3. Vị trí địa lý của dự án 6 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 7 1.4.1. Mục tiêu của dự án 7 1.4.2. Hình thức đầu tư 7 1.4.3. Nội dung đầu tư 7 1.4.3.1. Cơ cấu tổ chức quy hoạch và phương án đề xuất 7 1.4.3.2. Quy hoạch sử dụng đất 8 1.4.3.3. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc 9 1.4.3.4.Giải pháp thiết kế hạ tầng , kết cấu và kiến trúc 10 1.4.4. Tổng mức chi phí đẩu tư xây dựng 16 1.4.5. Tiến độ thực hiện 16 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 17 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 17 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 17 2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn 17 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 18 2.1.3.1. Môi trường không khí 19 2.1.3.2. Môi trường nước 20 2.1.3.3. Hiện trạng môi trường đất 21 2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 22 2.2.1. Điều kiện về kinh tế 22 2.2.2. Điều kiện về xã hội 24 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 25 3.1. Đánh giá tác động 25 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 25 3.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 27 3.1.3. Đối tượng bị tác động 27 3.1.3.1. Trong giai đoạn thi công công trình 27 3.1.3.2. Trong giai đoạn công trình đi vào hoạt động 28 3.1.4. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra 28 3.1.5. Đánh giá các tác động môi trường chủ yếu của dự án 29 3.1.5.1. Đánh giá các tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 29 3.1.5.2. Đánh giá tác động tới môi trường trong giai đoạn thi công 30 3.1.5.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án hoàn thành 38 3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 41 3.2.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 41 3.2.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 41 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 42 4.1. Đối với các tác động xấu 42 4.1.1. Nguyên tắc giảm thiểu cơ bản của dự án 42 4.1.2. Giảm thiểu tác động xấu và sự cố môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 44 4.1.2.1. Mục tiêu và nguyên tắc kế hoạch giải phóng mặt bằng 44 4.1.2.2. Tổ chức thực hiện 44 4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do mất đất canh tác 45 4.1.2.4. Tổ chức truyền thông và cập nhật các thông tin tư vấn của cộng đồng 45 4.1.3. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng 45 4.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 45 4.1.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí 46 4.1.3.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn gây ra 47 4.1.3.4. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường đất 47 4.1.3.5. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế - xã hội 48 4.1.4. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 49 4.1.4.1. Giảm thiểu tác động tới môi trường nước 49 4.1.4.2. Giảm thiểu tác động tới môi trường không khí, tiếng ồn 52 4.1.4.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 52 4.2. Đối với sự cố môi trường 54 4.2.1. Sự cố môi trường trong giai đoạn thi công dự án 54 4.2.2. Sự cố môi trường trong giai đoạn dự án hoàn thành 56 CHƯƠNG 5:CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 57 5.1. Chương trình quản lý môi trường 57 5.1.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường 57 5.1.2. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 57 5.1.3. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn khu nhà ở thương mại Bắc Vinh đi vào hoạt động 58 5.1.4. Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn khu nhà ở thương mại Bắc Vinh đi vào hoạt động 60 5.2. Chương trình giám sát môi trường 60 5.2.1. Giám sát chất thải 61 5.2.2. Giám sát môi trường xung quanh 61 CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 61 6.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã 61 6.1.1. Ý kiến về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 61 6.1.2. Ý kiến về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 61 6.1.3. Kiến nghị đối với chủ dự án 61 6.2. Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 61 6.1.1. Ý kiến về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 61 6.1.2. Ý kiến về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 61 6.1.3. Kiến nghị đối với chủ dự án 61 6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 61 1. Kết luận 61 2. Kiến nghị 61 3. Cam kết 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY