Dtm bệnh viện đa khoa tư nhân mỹ phước khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 MỞ ĐẦU 4 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 4 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 4 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 7 CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 8 1.1. TÊN DỰ ÁN 8 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ 8 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN. 8 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9 CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 15 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. 15 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất: 15 2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn 17 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực Dự án. 19 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 23 2.2.1. Tình hình kinh tế 23 2.2.2. Tình hình xã hội 24 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 27 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 27 3.1.1. Giai đoạn xây dựng: 27 3.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 27 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 31 3.1.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố đến môi trường 31 3.1.2. Giai đọan hoạt động 32 3.1.2.1. Đặc trưng ô nhiễm không khí 32 3.1.2.2. Đặc trưng ô nhiễm nước 37 3.1.2.3. Đặc trưng ô nhiễm chất thải rắn 42 3.1.2.4. Các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động 45 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 47 3.2.1. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn xây dựng. 47 3.2.2. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. 48 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 49 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 54 CHƯƠNG 4 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 56 4.1. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN. 56 4.2. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. 57 4.2.1. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm không khí 57 4.2.2. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm nước thải. 60 4.2.3. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 63 4.2.4. Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. 66 4.2.5. Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 66 CHƯƠNG 5 : CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 69 CHƯƠNG 6 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 70 6.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẼ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 70 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ. 70 6.3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 71 CHƯƠNG 7 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 73 7.1. KINH PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM 73 7.2. KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 73 CHƯƠNG 8 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 74 CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 75 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU. 75 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. 76 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 PHẦN PHỤ LỤC 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY