Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng

Trải qua 80 năm đấu tranh, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu vì mục đích: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay đất nước đang trong thời kỳ đổi mới bước vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế đã và đang thu được những thành công cơ bản trên tất cả những lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Song cũng đặt ra muôn vàn khó khăn và thử thách. Đòi hỏi Đảng luôn phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta. Trong thời điểm ngày nay khi chủ nghĩa xã hội đã không còn là hệ thống trên thế giới. Việc sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng ở Việt Nam. Các thế lực phản động cách mạng trong và ngoài nước luôn luôn dùng mọi âm mưu thủ đoạn như: " Diễn Biến Hoà Bình " để chống phá hoạt động cách mạng của chúng ta. Bên cạnh đó, với cơ chế thị trường từ những mặt trái nó để lại đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, lối sống, suy nghĩ, hành động của một bộ phận cán bộ, Đảng viên đó là lối sống thực dụng, tệ nạn tham ô, tham nhũng, sống sa hoa hưởng lac, xa rời quần chúng, Đoàn viên thanh niên chịu tác động xấu từ bên ngoài mang tới đó là ấn phẩm đồ truỵ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, côi thường tổ chức không muốn phấn đấu vào Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, không có lý tưởng hoài bão. Những vấn đề đó đặt ra cho mỗi cán bộ, Đảng viên nói riêng, tổ chức Đảng nói chung muôn vàn khó khăn, thử thách, để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ thành công. LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC VIẾT TẮT 5 MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu đề tài 8 3. Nhiệm vụ của đề tài 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Khách thể nghiên cứu. 8 6. Phạm vi nghiên cứu khoa học. 9 7. Phương pháp nghiên cứu. 9 8. Kết cấu tiểu luận. 9 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ THANH NIÊN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 10 1.1 Hệ thống các khái niệm 10 1.1.1. Khái niệm về Đảng. 10 1.1.2.Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 11 1.1.3 Khái niệm về xây dựng Đảng. 12 1.1.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng . 13 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng. 15 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mac – Ănghen và Lênin. 15 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 17 1.2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đoàn thanh niên tham gia công tác xây dựng Đảng. 21 1.3. Tham gia xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới. 24 1.3.1. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới 24 1.3.2.Thực trạng về công tác xây dựng Đảng hiện nay. 25 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TAM QUANG - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA (2009- 20010) 28 2.1. Một số nét về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội địa phương. 28 2.1.2. Đặc điểm của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An: 30 2.2. Thực trạng của công tác tham gia xây dựng Đảng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Quang. 33 2.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 33 2.2.2. Tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng để rèn luyện đoàn viên 36 2.2.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cho Đảng. 39 2.2.4. Công tác tham mưu, góp ý cho đảng viờn. 40 2.2.5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 41 2.3. Những thành tựu, hạn chế, và bài học kinh nghiệm của công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên xã tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An 42 2.3.1. Hạn chế. 42 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế. 43 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRề CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ TAM QUANG HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TỈNH NGHỆ AN THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 44 3.1. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang huyện Tương Dương trong thời gian tới. 44 3.1.1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 44 3.1.2. Về công tác cán bộ. 44 3.1.3. Về công tác phối kết hợp với các ban nghành đoàn thể. 45 3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 46 3.2.1. Đối với các cấp uỷ Đảng: 46 3.3.2. Đối với chính quyền: 47 3.3.3. Đối với các cấp bộ Đoàn: 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY