Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Lý do chọn chuyên đề. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có nền văn hoá riêng của mình. Văn hoá là đặc trưng, là nét riêng để khẳng định nền độc lập chủ quyền của một dân tộc. Bởi vì, nếu một nền văn hoá của một dân tộc mà bị đồng hoá bởi nền văn hoá của một quốc gia khác thì dân tộc đó sẽ không được coi là tồn tại. Đặc biệt, hiện nay trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập, giao lưu với các quốc gia trên thế giới về nhiều lĩnh vực trong đó có văn hoá, thì nguy cơ đồng hoá các nền văn hoá cũng có thể xảy ra. Và nếu không quan tâm, không có trách nhiệm, không có biện pháp gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá, thì dân tộc Việt Nam cũng không thể tồn tại lâu dài. Chính vì chức năng, vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của văn hoá mà Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng toàn thể xã hội luôn phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong Nghị quyết trung ương 5, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu "Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - lòng khoan dung, trong nghĩa tình đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống” Như vậy, bản sắc văn hoá chính là nội dung, là vấn đề cốt lõi, bản chất của văn hoá dân tộc. Trước cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm về văn hoá như sau: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo ra và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật . những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và phương thức sử dụng, toàn bộ những sáng tạo đó là văn hoá". Vậy văn hoá chính là những hoạt động phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người. Với vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, là tổ chức trực tiếp đoàn kết, tập hợp đoàn thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải luôn là tổ chức tiên phong để giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên của mình trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đây là một sự nghiệp vô cùng quan trọng, và có ý nghĩa to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng toàn xã hội phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển hiện nay của Việt Nam, chúng ta đã chủ động phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực, thực hiện đi tắt đón đầu, tiến hành hội nhập, mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, tích cực, chủ động hội nhập, giao lưu về văn hoá với các quốc gia dân tộc. Qua đó, chúng ta đã học hỏi, mở mang, tiếp cận được rất nhiều về nền văn hoá của các nước. Tuy nhiên, trong những nét đẹp của các nền văn hoá đó, vẫn còn tồn tại nhiều mặt trái không phù hợp, không tốt và có ảnh hưởng xấu đến nền văn hoá của nước ta. Những nền văn hoá khác đã mang những cảm giác mới lạ nhưng không an toàn, không tốt đẹp cho thế hệ trẻ Việt Nam. Mà chúng ta đều biết 1 trong những đặc trưng của thanh niên là ưa thích cái mới, dễ tiếp thu thích nghi với cái mới nhưng không có chọn lọc, do đó nguy cơ bị đồng hoá về văn hoá cũng không ngoại lệ. Các đoàn viên, thanh niên của Nhạc Kỳ đã giao lưu, học hỏi được rất nhiều nét đẹp của văn hoá Trung Quốc, và của các Quốc gia phát triển khác. Song vẫn còn những nét văn hoá, những mặt trái của văn hoá các Quốc gia làm tác động vào lối sống của Đoàn viên, Thanh niên trên địa bàn. Chủ yếu đoàn viên, thanh niên đến tuổi lao động đều tham gia kinh doanh, buôn bán các mặt hàng, cách sống, ngôn ngữ tình cảm do đó đều bị ảnh hưởng không được tốt. Chính vì lo kiếm tiền, giao lưu, buôn bán mà nhiều đoàn viên, thanh niên không chú tâm vào học tập, tìm hiểu văn hoá, nên ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hoá của họ rất hạn chế. Nhiều con em của các dân tộc xã Nhạc Kỳ như Tày, Nùng . hiện nay còn không nhớ chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình . Đó là những vấn đề bức xúc đáng quan tâm nhất mà đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ cần phải nghiên cứu, đưa ra những biện pháp để khắc phục. Vấn đề này không phải là lĩnh vực mới, và biết rằng trước đó đã có nhiều người nghiên cứu, hội thảo xung quanh chủ đề tôi đang lựa chọn, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu, các hội thảo đó chưa đi sâu nghiên cứu mang tính chất hệ thống. Đồng thời là một người con, là thế hệ trẻ của Nhạc Kỳ, vì lẽ đó, tôi đã lựa chọn chuyên đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc", để làm chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ đoàn, đội tại Học viện TTN Việt Nam. Mục lục mở đầu 4 1. Lý do chọn chuyên đề. 4 2. Mục đích của chuyên đề. 6 3. đối tượng và Khách thể nghiên cứu. 6 4. Nhiệm vụ của chuyên đề. 6 5. Phạm vi nghiên cứu. 7 6. Phương pháp nghiên cứu. 7 7. Dự kiến cấu trúc chuên đề: 7 Chương 1 8 Lý luận về đoàn tncs Hồ chí minh với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 8 1.1 Khái niệm Đoàn tncs Hồ Chí Minh 8 1.2. Khái niệm về văn hoá. 9 1.3. Khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc. 10 1.4. Bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. 10 1.5. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 12 1.6. Tổ chức văn hoá UNESCO với văn hoá dân tộc. 13 1.7. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 13 1.8. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 17 Chương 2 20 Thực trạng về việc giữ gìn 20 và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 20 ở xã Nhạc kỳ- huyện Văn lãng - tỉnh lạng sơn 20 2.1. Vài nét về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội 20 2.2. Thực trạng các hoạt động của đoàn thanh niên nhạc kỳ - Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 21 2.3. Thực trạng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 25 2.4. nhận xét chung và bài học kinh nghiệm 28 Chương 3 32 Các giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp đoàn tncs hồ chí minh xã nhạc kỳ – văn lãng – lạng sơn tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 32 3.1. Cơ sở xuất phát của các giải pháp. 32 3.2. Các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hơn việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 32 3.3 Khuyến nghị 34 kết luận 38 Danh mục tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY