Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên

LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ 1.1 Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển được, ngoài những điều kiện về kinh tế, chính trị,dân tộc đó phải có một nền văn hóa văn minh, nền văn hóa văn minh đó chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của mỗi người đặc biệt là thế hệ thanh niên. Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI(1986) thành công đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nghị quyết TW2 khóa VIII nhấn mạnh muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục –đào tạo phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài (điều 35 hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phầm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bác Hồ vị lãnh tụ lạc lỗi rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Bác khẳng định đây là công việc trọng đại của đất nước của dân tộc Bác đã dạy “người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì vô dụng .’’.Giáo dục là phải bồi dưỡng được cái đức cái vốn quý của một con người, đồng thời phải phát huy được khả năng sáng tạo vận dụng tri thức tiếp thu được vận dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên không phải ai cũng đảm nhận được tư tưởng đó . Thanh niên là lực lượng xã hội đặc biệt có vai trò rất quan trọng trong lịch sử, trong các giai đoạn cách mạng cũng như trong hiện tại và tương lai. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên. Khi đánh giá về thanh niên Hồ Chí Minh khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên nhận thức đúng vị trí vai trò của thanh niên Đảng ta khẳng định. Sự nghiệp của nước ta thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không chủ yếu là do lực lượng thanh niên ngày nay quyết định .Tương lai của Việt Nam sự phát triển của đất nước tùy thuộc vào việc bồi dưỡng và rèn luyện giáo dục thế hệ thanh niên. Trong những năm qua đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. với công cuộc đổi mới chúng ta có nhiều thành tựu rất đáng tự hào về kinh tế xã hội văn hóa giáo dục.tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục trong đó sự suy thoái về đạo đức và giá trị nhân văn tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ hoài bão, lập thân lập nghiệp tiêu cực trong thi cử bằng cấp, chạy theo thành tích ,theo vào đó sự du nhập văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các phương tiện như phim ảnh, games,Internet .làm ảnh hưởng đến những quan điểm về tình bạn tình yêu trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh nhất là các em chưa được trang bị kiến thức về vấn đề này. 1.2 Ngày nay công cuộc đổi mới do đảng ta khởi sướng và lãnh đạo đang đem lại những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựụ phát triển kinh tế, xã hội đã và đang tạo điều kiện cơ hội cho thanh niên được rèn luyện phấn đấu và khẳng định mình. Song bên cạnh những chuyển biến tích cực đó, sự chuyển biến từ mặt trái của cơ chế thị trường cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh lối sống ích kỷ vụ lợi những thói hư tật xấu, làm rạn nứt những khuôn mẫu những giá trị đạo đức hủy hoại nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh hưởng từ mặt trái của cơ chế thị trường đã tạo ra trong xã hội một lớp người không nhỏ trong đó có thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, buông thả phai nhạt lý tưởng bất chấp những quy phạm đạo đức truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc hàng loạt vấn đề đặt ra đối với thanh niên là làm thế nào để thanh niên trong tương lai đủ sức đáp ứng yêu cầu của đất nước đặt ra? Làm thế nào để họ có thể tự định hướng đúng hình thành và rèn luyện phẩm chất đạo đức trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay? Làm thế nào để những ảnh hưởng tiêu cực không làm suy giảm những nguồn lực trẻ .?Do vậy việc giáo dục đạo đức ,lối sống văn hóa cho thanh niên là một vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển con người của Đảng được toàn xã hội quan tâm. Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới , từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh , đã khách quan hóa tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước sự chuyển biến mạnh mẽ của những điều kiện kinh tế -xã hội đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến thanh niên lớp người trẻ tuổi nói chung và thanh niên Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang nói riêng, một mặt nền kinh tế thị trường xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế tri thức , việc mở rộng giao lưu hội nhập với thế giới đang tạo nhiều cơ hội điều kiện cho thanh niên ở Huyện Vị - Tỉnh Hà Giang phát huy tính năng động chủ động sáng tạo vươn lên khẳng định mình. Mặt khác trong thanh niên đã nảy sinh nhiều hiện tượng suy thoái đạo đức lối sống chỉ coi trọng đồng tiền bất chấp đạo lý, chỉ đề cao giá trị vật chất mà xem thường giá trị tinh thần dẫn đến thanh niên rơi vào tội lỗi và các tệ nạn xã hội. Đó là nguyên nhân vừa là biểu hiện làm suy giảm nguồn lực trẻ của tỉnh là nỗi nhức nhối của từng gia đình địa phương và xã hội . 1.3 việc giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên là một vấn đề của cả dân tộc nhưng với thanh niên nó mang một ý nghĩa rất quan trọng, xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi phải được quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống vì vậy mà tôi chọn đề tài này với mong muốn là góp một phần nhỏ bé của mình cùng với các cấp bộ Đoàn, các ban nghành đoàn thể, quần chúng trong Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang đưa ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng hành động của Đoàn viên thanh niên trong việc giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. Vấn đề tôi nghiên cứu ở đây không phải là mới mẻ mà nó đã được các cá nhân tổ chức đưa ra trong các buổi hội nghị khoa học. Tuy nhiên đề tài đó chưa đi sâu vào phân tích thực trạng liên quan đến vấn đề Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang, và việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với những nét đặc thù của địa phương. Do vậy tôi chọn đề tài văn“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Vị Xuyên- Tỉnh Hà Giang với công tác giáo dục đạo đức, lối sống hóa cho thanh niên’’ làm chuyên đề tốt nghiệp cho khóa đào tạo chung. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 NỘI DUNG 9 CHƯƠNG1 LÝ LUẬN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN 9 1.1.Khái niệm về thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 9 1.2 Khái niệm đạo đức lối sống - Đạo đức lối sống văn hóa. 11 1.2.1. khái niện đạo đức, lối sống. 11 1.2.2. Đạo đức lối sống văn hóa. 12 1.3 Những nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. 12 1.4 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên tại huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang. 14 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN 18 – TỈNH HÀ GIANG. 18 2.1 Điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị xã hội của Hà Giang nói chung và Vị Xuyên nói riêng. 18 2.2 Thực trạng hoạt động của đoàn thanh niên huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang trong công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. 23 2.3 Thực trạng việc tham gia giáo dục đạo đức lối sống văn hóa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang. 25 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP KHIẾN NGHỊ NHẰM GIÚP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN. 33 3.1 Các giải pháp cơ bản. 33 3.1.1 Giải pháp về xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. 33 3.1.2 Giải pháp về mặt tổ chức các phong trào các cuộc vận động tuyên truyền và xây dựng đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. 34 3.2 Khuyến nghị. 38 3.2.1 Đối với nhà nước. 39 3.2.2 Đối với cấp đảng ủy chính quyền địa phương. 39 3.2.3 Đối với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 40 3.2.4 Đối với tỉnh Đoàn. 41 3.2.5 Đối với Đoàn cơ sở. 41 3.2.6 Đối với gia đình – nhà trường. 41 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY