Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyên Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên

PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Đại I hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) thành công, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết TW 2 khóa VIII xác định : “ Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh GD-ĐT, phát huy nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy, GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, “ bồi dưỡng nhân tài ”( Điều 35 Hiến pháp nước CHXHCNVN ) “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” ( Điều 2 Luật giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005 ) Những con người có nhân cách như Luật giáo dục chỉ ra do nền giáo dục, do các nhà trường góp phần hình thành đó là thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ có đủ tài đức “ vừa hồng, vừa chuyên” đảm trách xứ mệnh xây dựng thành công CNXH. Bác Hồ vị lãnh tụ lỗi lạc rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Bác khẳng định đây là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc. Bác đã dạy “ người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng ” GD phải là bồi dưỡng được cái đức : cái vốn quý của con người, đồng thời phát huy được khả năng sáng tạo, việc tận dụng tri thức tiếp thu được trong học tập vào cuộc sống. Hồ Chí Minh cũng đưa ra được văn hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trong xã hội của mỗi người : “ vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo ra và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh, đó là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với điều kiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi sự sinh tồn” ( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia Hà nội 1995 trang 413) Đó là những tư tưởng quý giá mà Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta. Tuy nhiên không phải ai cũng thấm nhuần được tư tưởng đó. Trong những năm qua , đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện : từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chuyển từ chính sách “đóng cửa” sang chính sách “mở cửa”, làm bạn với các nước trong cộng đồng thế giới. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa- giáo dục. Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn là vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Đánh giá thực trạng giáo dục đào tạo : Nghị quyết TW 2 khóa VIII nhấn mạnh : “ Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lại của bản thân và đất nước .” Đoàn thanh niên Huyện Bắc Sơn-Tỉnh Lạng Sơn không đứng ngoài thực trạng đó, Hơn ai hết là người làm công tác giáo dục, hoạt động, tổ chức của Đoàn thị trấn Tiên Yên trên quê hương mà mình đã sinh ra và lớn lên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề đặt lên vai của mình. Phải có biện pháp chỉ đạo thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên nói riêng, đặc biệt là những thanh niên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức. Vì việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh niên là nền tảng, là gốc rễ vững chắc cho các mặt giáo dục khác. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Vì vẩy với góc nhìn từ công tác giáo dục ở Huyện Bắc Sơn_Tỉnh Lạng Sơn và là người cán bộ đoàn tương lai, Tôi nhân thấy: giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên ngày nay là một nhiệm vụ quan trọng và rát cần thiết. Lúc sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa. Trong trong nhiều bài viết, bài nói chuyện của minh Người đều nhấn mạnh: “muốn xây dựng chủ nghĩa xả hội phải có người xã hội chủ”. Con người của xã hội chủ nghĩa là những người có đạo đức và tri thức, là những người vừa “hồng” và hơn “chuyên” và hơn hết trước lúc di xa Bác Hồ có để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu, trong đó Bác an cần dạy bảo và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bác dạy rằng: “Đoàn thanh niên nói chung là tốt, mỏi việc đều hăng hai, xung phong, không ngại khó khăn có trí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo duc đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo cho họ thành những con người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết. Thực hiện lời dạy của Bác để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, ngoài việc tiếp thu những kiến thức về văn hóa cần phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức về đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, kỹ năng ứng xử, trong đó rèn luyện dạo đức và lối sống văn hóa là nền tảng của gia đình, nền tảng là gốc rễ vững chắc của xã hội và là hình mẫu cho thế hệ sau học tập chính là tấm gương sáng ngời về đạo đức_nhân cách _lối sống của Bác Hồ kính yêu_Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Xuất phát từ những lí do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh chọn đề tài: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyên Bắc sơn-Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên”. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 PHẦN NỘI DUNG 11 Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giáo dục đạo đức , lối sống văn hóa cho thanh niên 11 1. Cơ sở lý luận. 11 1.1. Một số khái niệm. 11 1.1.1. Khái niệm thanh niên. 11 1.1.2. Khái niệm đạo đức. 11 1.1.3. Khái niệm giáo dục. 12 1.1.4. Giáo dục đạo đức. 13 1.1.5.Khái niệm lối sống. 13 1.2. Những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa Mac-Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. 17 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. 17 1.2.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. 18 1.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. 19 1.3. Vai trò và ý nghĩa của công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay. 23 1.3.1. Đối với tổ chức đoàn, hội, đội. 23 1.3.2. Đối với thanh niên. 23 Chương II: Thực trạng giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lảng Sơn. 25 2.1. Điều kiện tự nhiên. 25 2.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lang Sơn. 25 2.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Huyện Bắc Sơn -Tỉnh Lạng Sơn từ năm 2009 đến nay. 28 2.2.1. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Huyện Bắc Sơn -Tỉnh Lạng Sơn trong ngững năm qua. 28 2.3.2 Những kết quả đạt được của công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho tanh niên của Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lạng Sơn. 30 2.5. Những tồn tại và hạn chế. 35 2.5.1. Những tồn tại, hạn chế của Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lạng sơn. 35 2.5.2. Nguyên nhân. 37 2.6. Bài học kinh nghệm 40 Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Huyên Bắc sơn - Tỉnh Lạng Sơn. 41 3.1. Một số giải pháp cơ bản: 41 3.1.1. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên. 41 3.1.2. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. 45 3.1.3. Tổ chức đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phải thực sự là lực lượng nòng cốt của đất nước để xây dựng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay và mai sau. 46 3.1.4. Chú ý tập trung giáo dục, đạo tạo nguồn nhân lực, lực lương cán bộ có trình độ văn hóa cao, có ý thức đạo tạo trách nhiệm cao. 48 3.1.5. Thông qua các cuộc sinh hoạt, gặp mặt để giáo dục những điều hay, điều tốt cho thanh niên. 49 3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống văn hóa. 49 3.2.1. Đối với Đảng. 51 3.2.2. Đối với Đoàn cấp trên. 51 3.2.3. Đối với chính quyền các cấp. 52 3.2.4. Đối với Huyện Đoàn Bắc Sơn. 52 PHẦN KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY