Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - Huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Sau hơn hai lăm năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn thúc đẩy phát triễn nền kinh tế - xã hội. Công cuộc CNH, HĐH đất nước do Đảng khởi xướng lãnh đạo đã tạo niềm tin tuyệt đối của mọi tầng lớp nhân dân, uy tín vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Bên cạnh đó do đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì thế các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và toàn dân chủ động chăm lo công tác giải quyết việc làm tạo nhiều việc làm mới. Tuy nhiên do dân số nước ta tăng nhanh, hàng năm có trên một triệu người đến độ tuổi lao động cần việc làm, đồng thời cũng do tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp bộ đội xuất ngũ, học sinh - sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm đang trong diện thất nghiệp. Chính vì vậy mà dẫn đến sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách ở nước ta nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng. Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động chưa có việc làm ở các thành phố là 5 - 6%; tỷ lệ lao động ở vùng nông thôn có việc chỉ mới đạt từ 70 - 80%, tỷ lệ này sẽ là rất lớn khi mang so sánh với tỷ lệ tăng dân số hàng năm trên 1 - 6% của Việt Nam. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết việc làm, nhưng đó là vấn đề nan giải, sự gia tăng dân số đã vượt quá mức mà nền kinh tế có thể chịu đựng trong điều kiện mà nền kinh tế đang phát triển, nguồn vốn đầu tư ít, diện tích đất đai hạn hẹp. Nên sự đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất lao động nhằm đưa nước ta tiến nhanh hơn trong quá trình CNH, HĐH sẽ dẫn đến dư thừa lao động và tình trạng thừa người thiếu việc. Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo chiếm 26,9% dân số Việt Nam và chiếm trên 68% trong lực lượng lao động chính của xã hội. Họ là những người lao động có sức khỏe, sức trẻ, có trình độ kiến thức là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước”, là nguồn nhân lực chủ yếu của mọi quốc gia. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên là lực lượng xung kích hàng đầu. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa thanh niên Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược, chiều sâu hơn, mới mẻ hơn và nhiều cơ hội hơn. Từ đấy cũng thúc đẩy thanh niên phấn đấu học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về trình độ cũng như chuyên môn, đặc biệt về vấn đề việc làm và thu nhập. Hiện nay xã Mường Trai có hơn 30% thanh niên chưa có việc hoặc việc làm chưa ổn định, thu nhập thấp. Đây mới là mối quan tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. Từ thực trạng của đất nước và của xã Mường Trai cho thấy trách nhiệm giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng là một trách nhiệm nặng nề, không chỉ của cá nhân hay tập thể mà là trách nhiệm của toàn xã hội đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Trai phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên lập nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng, vươn lên trở thành những chủ nhân thực sự của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân đối với tổ quốc, với xã hội. Thông qua đó tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội để giáo dục thanh niên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, Nhà nước. Với lý do trên mà em chọn đề tài “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên”,với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân cùng với Đoàn thanh niên đưa ra những giải pháp để giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 8 2.1. Mục đích nghiên cứu. 8 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để dạt được mục đích trên chuyên đề cần thực hiện các nhiệm vụ sau. 8 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 8 3.1. Đối tượng nghiên cứu. 8 3.2. Khách thể nghiên cứu. 8 4. Phạm vi nghiên cứu. 8 5. Phương pháp nghiên cứu. 8 6. Kết cấu của tiểu luận. 9 PHẦN NỘI DUNG 10 Chương 1. 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10 1.1. Cơ sở lý luận. 10 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 10 * Nguồn nhân lực và nguồn lao động. 10 * Khái niệm việc làm 10 * Khái niệm giải quyết việc làm 11 1.1.2. Những quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay. 12 1.1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên. 14 * Vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên 14 * Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. 18 1.2. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay 20 Chương 2. 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ MƯỜNG TRAI - 23 HUYỆN MƯỜNG LA - TỈNH SƠN LAO ĐỘNG 23 2.1. Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội của xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 23 2.1.1. Vị trí địa lý. 23 2.1.2. Tình hình kinh tế, Văn hóa Xã hội 24 * Về kinh tế. 24 * Về chính trị 25 * Tình hình văn hóa - xã hội 27 2.2. Thực trạng vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai 27 2.2.1. Tình hình thanh thiếu niên xã Mường Trai 27 2.2.2. Đánh giá công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 29 * Những mặt đạt được. 29 * Những hạn chế. 30 * Nguyên nhân. 31 Chương 3. 33 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CHO THANH NIÊN XÃ MƯỜNG TRAI TRONG THỜI GIAN TỚI 33 3.1. Phương hướng giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai trong thời gian tới 33 3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La trong thời gian tới 34 3.2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, tạo cơ chế, chính sách trong công tác giải quyết việc làm 34 3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động. 34 3.2.3. Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên. 35 3.2.4. Nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết việc làm 36 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY