Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Lao huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang với công tác tham gia xây dựng Đảng

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNgày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tự phê bình và phê bình,đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong công cuộc đổi mới thực hiện sự nghiệp CNH,HĐH hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, để không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kì đổi mới đề đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy nâng cao chiến đấu của tổ chức Đoàn, cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng. Đại hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục khẳng định và đưa ra sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến tới mục tiêu năm 2020 Việt Nam là một nước công nghiệp. Mục tiêu của Đại hội XII là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Đảng ta đã xác định lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Hồ Chủ tịch kính yêu đã từng căn dặn chúng ta "Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước", "non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần ở công học tập của các em". Và Người còn căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết". Do vậy muốn giáo dục rèn luyện thanh niên. Xây dựng Đảng phải bắt nguồn từ làm tốt công tác đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện nhiều Đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên và thanh niên ưu tú đó là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của dân tộc, vận mệnh đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng Đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Đoàn động viên tập hợp tuổi trẻ Việt Nam phát huy tài năng và trí tuệ tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với chức năng, vai trò nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì xây dựngĐảng là nhiệm vụ là nghĩa vụ quan trọng của tổ chức Đoàn đối với Đảng, xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng để bổ sung nguồn lực Đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn thường xuyên của tổ chức Đoàn nói chung và mỗi Đoàn viên thanh niên nói riêng đây là môi trường để Đoàn thanh niên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Trong tình hình hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp sau sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quá trình xây dựng CNXH của chúng ta với âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Ngoài ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tư tưởng tình cảm, suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên và đoàn viên thanh niên. Một bộ phận cán bộ Đảng viên có chức có quyền trở thành tham ô tham nhũng, sống xa hoa hưởng lạc xa rời quần chúng. Đoàn viên thanh niên bị lôi cuốn từ bên ngoài như văn hoá phẩm đồi truỵ, lối sống thực dụng theo đồng tiền lãng quên truyền thống. Thanh niên không muốn vào Đoàn, ngại sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không muốn vào Đảng. Vì vậy công tác xây dựng Đảng hiện nay không những là nhiệm vụ mang tính "thời vụ" của tổ chức Đảng mà còn là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại của tổ chức Đoàn. Song đề tài nghiên cứu này không mới, nhưng đối với trên địa bàn xã Kiên Lao - huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang chưa có một nghiên cứu nào mang tính hệ thống đề cập toàn diện đến vấn đề nghiên cứu. Do nên, tôi lựa chọn đề tài"Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Lao huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang với công tác tham gia xây dựng Đảng" làm tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lí luận chính trị- hành chính và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4 MỞ ĐẦU 5 NỘI DUNG. 9 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ. 9 1.1 Hệ thống các khái niệm 9 1.1.1 Các khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 9 1.1.2 Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn. 9 1.1.3 Khái niệm về Đảng. 9 1.1.4 Khái niệm về Đảng Cộng Sản. 9 1.1.5 Khái niệm về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 9 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 10 1.2.1 Quan điểm của Mác-ĂngGhen. 10 1.2.2 Quan điểm của Lênin. 11 1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 11 1.3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh .121.3.2 Quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam 13 1.4 Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới 15 1.4.1 Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới 15 1.4.2. Thực trạng công tác xây dựng Đảng hiện nay. 17 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ KIÊN LAO HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG. 20 2.1. Đặc điểm về tình hình địa phương và phong trào thanh niên. 20 2.1.1Đặc điểm tình hình địa phương. 20 2.1.2. Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa,xã hội. 20 2.2 Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội- Đội ở xã Kiên Lao -huyện Lục Ngạn -tỉnh Bắc Giang. 26 2.2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. 28 2.2.2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. 30 2.2.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng 31 2.2.4. Tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. 33 2.2.5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh. 33 2.3.Nguyên nhân của thực trạng. 34 2.3.1. Nguyên nhân của thành tựu. 34 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 35 Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP. 37 3.1. Giải pháp. 37 3.1.1. Về công tác cán bộ: 37 3.1.2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền. 37 3.1.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. 38 3.2. Kiến nghị 39 3.2.1. Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền. 39 3.2.2. Đối với Đoàn cấp trên. 41 3.2.3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội. 42 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY