Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng với công tác tham gia xây dựng Đảng

Lý do chọn đề tàiĐảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cũng là chủ nghĩa cộng sản" Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 80 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hại nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong công cuộc đổi mới thực hiện sự nghiệp công nghiêp hoá hiện đại hoá hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, để không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kì đổi mới đề đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy nâng cao chiến đấu của tổ chức Đoàn, cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng. MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC . 2 DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT . 6 PHẦN MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đè tài . 7 2. Mục đích nghiên cứu tiểu luận 9 3. Nhiệm vụ tiểu luận 10 4. Đối tượng nghiên cứu khoa học . 10 5. Khách thể nghiên cứu khoa học 10 6.Phạm vi nghiên cứu khoa học . 10 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học . 10 8. Kết cấu . 11 PHẦN NỘI DUNG 11 CHƯƠNG I . 11 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ .11 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN . 11 1. Hệ thống các khái niệm .11 1.1 Các khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . 11 1.2 Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn 11 1.3 Khái niệm về Đảng 11 1.4 Khái niệm về Đảng Cộng Sản 12 1.5 Khái niệm về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 12 2. Quan điểm của chủ nghĩa mác-Lênin về vai trò của thanh niên về xây dựng Đảng . 12 2.1 Quan điểm của Mác-ĂngGhen . 12 2.2 Quan điểm của lênin 13 II. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA TỔ VHỨC ĐOÀN THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI 14 1. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kì mới . 14 2. Thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng trong thời kì hiện nay 16 3. Tư tưởng Hồ Chí Minhvà quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 19 3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19 3.2 Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam . 20 CHƯƠNG II . 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ KHÁNH HÔNG-HUYỆN YÊN KHÁNH-TỈNH NINH BÌNH . 23 I Đặc điểm về tình hình địa phương về phong trào thanh niên 23 1. Đặc điểm về tình hình địa phương 23 1.1 Đặc điểm về vị trí địa lí . 23 1.2 Đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 24 2. Đặc điểm về phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn-Hội-Đội ở xã khánh Hồng . 26 II. Thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng . 27 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng , nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên 27 2. Tổ chức các phong trào hành độngcách mạng trong thanh niên . 30 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng 31 4. Tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên . 33 5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh 34 III. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG . 35 1. Nguyên nhân của thành tựu . 35 2. Những hạn chế và nguyên nhân 36 CHƯƠNG III 39 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 39 I GIẢI PHÁP . 39 1. Về công tác cán bộ . 39 2. về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền . 39 3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên 40 II. KIẾN NGHỊ . 41 1. Đối với cấp ủy Đảng chính quyền 41 2. Đối với Đoàn cấp trên . 43 3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội . 44 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY