Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên

Lý do chọn đề tài. Thanh niên là một lực lượng xã hội đặc biệt, có vai trò rất quan trọng trong lịch sử, trong các giai đoạn cách mạng cũng như trong hiện tại và tương lai. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, khi đánh giá về thanh niên chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu phần lớn do thanh niên”. Nhận thức đúng vị trí vai trò của thanh niên Đảng ta khẳng định “sự nghiệp của đất nước ta thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không chủ yếu là do lực lượng thanh niên ngày nay quyết định. Tương lai của dân tộc Việt Nam, sự phát triển của đất nước tùy thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên”. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng đã và đang đem lại những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đang tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên được rèn luyện, phấn đấu và khẳng định mình. Bên cạnh những chuyển biến tích cực đó là sự tác động mạnh từ mặt trái của cơ chế thị trường cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh lối sống ích kỷ vu lợi, những thói hư tật xấu làm rạn nưt những khuôn mẫu, giá trị đạo đức, hủy hoại nét dẹp văn hóa của dân tộc, Hàng loạt vấn đề đặt ra đối với thanh niên là làm thế nào để thanh niên trong tương lai đủ sức đáp ứng yêu cầu của đất nước đặt ra, làm thế nào để họ có thể định hướng đúng, hình thành và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay. Làm thế nào để những ảnh hưởng tiêu cực không làm suy giảm nguồn lực trẻ. Do vậy việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên là một vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển con người của Đảng được toàn xã hội quan tâm, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh đã khách quan hóa tầm quan trọng và bức thiết của việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Theo suốt chiều dài lịch sử và truyền thống văn hóa của dân tộc huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh nổi danh là mảnh đất hiếu học “địa linh nhân kiệt” với những tên người, tên đất lẫy lừng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng lớp lớp các thế hệ thanh niên Hà Tĩnh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc và xây dựng nền tảng xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Hà Tĩnh anh hung. Thời kỳ đổi mới thế hệ thanh niên huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đã có những cống hiến to lớn với những tấm gương anh hùng trong chiến đấu, học tập, lao động sản xuất đều đã có tác dụng lôi cuốn, giáo dục thanh niên nói chung và thanh niên Hà Tĩnh nói riêng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự chuyển biến mạnh mẽ của những điều kiện kinh tế - xã hội đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến thanh niên, nền kinh tế thị trường xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức, việc mở rộng giao lưu hội nhập với thế giới đang tạo nhiều cơ hội, điều kiện cho thanh niên Kỳ Anh – Hà Tĩnh phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo vươn lên để khẳng định mình. Mặt khác trong thanh niên đã nảy sinh nhiều hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống, chỉ biết coi trọng đồng tiền, bất chấp đạo lý chỉ đề cao giá trị vật chất mà xem thường giá trị tinh thần dẫn đến thanh niên rơi vào tội lỗi và các tệ nạn xã hội. Đó vừa là nguyên nhân vừa là biểu hiện làm suy giảm nguồn lực trẻ của tỉnh, là nỗi nhức nhối của từng gia đình, địa phương và xã hội. Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và vai trò của đạo đức, lối sống văn hóa đối với sự phát triển của thanh niên Kỳ Anh – Hà Tĩnh gắn với những nét đặc thù của địa phương là một vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn đòi hỏi phải được quan tâm, nghiên cứu một cách có hệ thống vì vậy tôi chọn đề tài “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên”. Làm tiểu luận tốt nghiệp chương trình TCLLCT – HC và nghiệp vụ Đoàn, Đội tại học viện TTN Việt nam. MỤC LỤC Lêi c¶m ¬n ! 1 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU. 6 PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG 1. 10 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN 10 1.1Một số khái niệm. 10 1.1.1 Khái niêm thanh niên. 10 1.1.2 Khái niệm đạo đức. 10 1.1.3 Khái niệm giáo dục. 11 1.1.4 Khái niệm giáo dục đạo đức. 11 1.1.5 Khái niệm lối sống. 12 1.2 Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa. 12 1.2.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa. 12 1.2.2 Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa 16 1.2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa. 17 1.3 Vai trò và ý nghĩa của công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 21 1.3.1 Đối với các tổ chức Đoàn – Hội –Đội. 25 1.3.2 Đối với thanh niên. 25 CHƯƠNG 2. 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN KỲ ANH – TỈNH HÀ TĨNH 31 2.1 Đặc điểm tình hình của địa phương. 31 2.1.1 Vị trí địa lý. 31 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. 31 2.2 Tình hình công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên của huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay. 36 2.2.1. Đánh giá những thành tích đã đạt được. Những mặt còn hạn chế. 36 2.2.2.Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng v¨n hãa cho thanh niªn huyÖn Kú Anh – tØnh Hµ TÜnh. 39 2.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 41 2.3.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân. 41 2.3.2 Những yếu kém và nguyên nhân. 42 2.3.3 Bài học kinh nghiệm. 43 CHƯƠNG 3. 45 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN KỲ ANH – TỈNH HÀ TĨNH 45 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên của huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh. 45 3.1.1 Giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên. 45 3.1.2 Kết hợp giữa giáo dục gia đình, nhà trường, đoàn thể và toàn xã hội. 50 3.1.3 Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên của huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh. 52 3.1.4 Tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp gắn với từng đối tượng thanh niên. 53 3.1.5 Tạo lập môi trường kinh tế - văn hóa – xã hội lành mạnh. 56 3.2 Một số kiến nghị 57 3.2.1 Đối với cấp ủy Đảng. 57 3.2.2 Đối với chính quyền địa phương. 57 3.2.3 Đối với Đoàn thanh niên. 58 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY