Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng

PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên việt nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lí tưởng của Đảng là đọc lập dân tộc gắn lền với Chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh. Chủi tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng, trong việc tổ chức giáo dục thế hệ trẻ trở thành chiến sĩ cách mạng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng CNXH Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Người nói: ”Thanh niên chúng ta ngày nay nhìn chung là tốt, mọi việc đều hăng hái tham gia, có trí tiến thủ Đảng ta cần chăm lo bồi dưỡng giáo dục họ trở thành những chiến sĩ cách mạng trung thành của Đảng” Đại hội VI năm 1986 Đảng với quan điểm đánh giá đúng sự thật nhìn thẳng vào sự thật.Đại hội đã chỉ ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định:”Ở nước ta không có sự lãnh đạo của Đảng thì không có độc lập dân tộc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, vì nhân dân, không thể thực hiện công bằng xã hội, không thể có Chủ nghĩa xã hội, lúc bình thường vai trò của Đảng rất quan trọng, ở những bước chuyển giai đoạn vai trò đó lại càng quan trọng”. Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 80 năm đấu tranh, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mac - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Dưới sự lảnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã di từ thắng lơi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta. Trong thời kỳ hiện nay nhận thức sâu sắc sự cần thiết đổi mới đường lối đi lên của đất nước. Đảng ta đã tiến hành cuộc đổi mới toàn diện đưa Việt Nam lên vị thế cao trên trường khu vực và Quốc tế. Do vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng, nên quá trình đi lên CNXH, hội nhập với thế giới cần phải tăng cường c«ng tác xã hội xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Chính trị ,tư tưởng và tổ chức, không ngừng cũng cố đổi mới toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công cuéc ®æi míi đất nước. Đoàn thanh niên là nơi hội tụ những tinh hoa trí tuệ, những ước mơ hoài bảo khát khao cống hiến của thanh niên Việt Nam.Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đại hội X. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sắc vấn đề mới đặt ra, nhất là vấn đề giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Vì thế Đoàn đã nhanh chóng đổi mới nội dung linh hoạt đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thu hút tập hợp ĐVTN phát huy trí tuệ của tuổi trẻ góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị xứng đáng là người kế tục và phát huy truyền thống văn hóa,truyền thống cách mạng của Đảng của dân tộc. Chính vì vậy hơn lúc nào hết Đoàn thanh niên luôn là lực lượng đáng tin cậy của Đảng. Hiện nay công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ mang tính thời sự của bản thân tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và cả hệ thống chính trị. Nhằm nâng cao công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng trong thời gian tới mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng nói chung và ở huyện §iÖn Biªn §«ng - tØnh §iÖn Biªn nói riêng tôi lụa chọn chuyên đề “tổ chức Đoàn TNCS Hồ CHí Minh huyện Điện Biên đông - tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng” để làm chuyên đề tốt nghiệp trung cấp lí luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Lêi c¶m ¬n 1 PhÇn Më ®Çu 2 Néi dung 6 Ch­¬ng i. C¬ së lý luẬN vµ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c tham gia x©y dùng ®¶ng cỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 6 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỈA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 6 1. Khái niệm công tác tham gia xây dựng Đảng. 6 2. Nội dung công tác tham gia xây dựng Đảng. 6 II. Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lª Nin , t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ §oµn Thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng. 7 1. quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. 7 2.Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 9 3.Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 12 phờ bỡnh Đảng viờn của Đoàn TNCS Hồ ChÍ Minh huyện Phong Điền. 29 III. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ MỘT NHỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY. 13 1.Nhiệm vụ cách mạng nước ta trong thời kì đổi mới. 13 2.Những yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng hiện nay. 15 CHƯƠNG II 17 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 17 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009. 17 I. Những nhân tố tác động đến công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. 17 1. Một số nét về vị trí địa lí, kinh tế, chính trị , văn hoá xã hội tác động đến công tác Đoàn tam gia xây dựng Đảng. 17 2. Đặc điểm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. 20 II.TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 22 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. 22 2. Các phong trào hoạt động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 24 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng 27 4. Công tác tham gia đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền. 29 5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 30 III. NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 32 1. §¸nh gi¸ chung. 32 2. Một số thành tựu đạt được và nguyên nhân. 33 3. Hạn chế và nguyên nhân. 34 4. Bài học kinh nghiệm. 37 CHƯƠNG III 38 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 38 I. Phương hướng cơ bản của công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền - tỉnh TT Huế trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 38 II. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 39 III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 41 1. Đối với Đảng uỷ, chính quyền . 41 2. Đối với Đoàn cấp trên 41 3. Đối với Đoàn cơ sở . 41 KẾT LUẬN 43 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY