Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng

Mở đầu 1. Lý do chän đề tài Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Đoàn động viên tập hợp tuổi trẻ Việt Nam phát huy tài năng và trí tuệ tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì xây dựng Đảng là trách nhiệm, là nghĩa vụ quan trọng của tổ chức Đoàn đối với Đảng, xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng, bổ sung nguồn lực đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn thường xuyên của tổ chức Đoàn nói chung và mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng. Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích tiên phong, là người kế tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tổ chức có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bác Hồ đã khẳng định “nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần là do thanh niên”. Trong di chúc thiêng liêng để lại Người căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết”. Do vậy muốn giáo dục chăm sóc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải làm tốt công tác đoàn kết tập hợp giáo dục rèn luyện thanh niên. Xây dựng Đảng bắt nguồn từ xây dựng Đoàn, muốn bồi dưỡng giới thiệu nhiều đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên và thanh niên ưu tú, đó là nhiệm vụ chính trị chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của đất nước. Trong tình hình hiện nay, đất nước ta đứng trước những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thử thách mới. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta với âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch, ngoài ra chúng ta còn chịu ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và hành động của một bộ phận cán bộ Đảng viên và Đoàn viên, thanh niên. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức quyền thì tham ô, tham nhũng, sống hưởng lạc xa rời quần chúng. Đoàn thanh niên bị ảnh hưởng từ luồng gió “độc” bên ngoài như: Văn hoá đồi truỵ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, lãng quên truyền thống. Nhiều thanh niên không muốn vào Đoàn, ngại sinh hoạt Đoàn, một số đoàn viên không muốn phấn đấu vào Đảng, giảm sút ý chí chiến đấu, không có lý tưởng hoài bão. Những vấn đề trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin cậy của quần chúng nhất là lớp trẻ đối với Đảng. Do vậy hơn bao giờ hết nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới là một nhiệm vụ cấp thiết và vô cùng quan trọng. Vấn đề Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng ở địa bàn huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh mà tác giả đang nghiên cứu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng hiện nay là một nhiệm vụ mang tính thời sự của bản thân tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn nói chung và ở địa bàn huyện Ba Chẽ nói riêng. Được học tập, hoạt động và rèn luyện tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là môi trường thuận lợi cho bản thân tôi nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng công tác. Với lòng tâm huyết xây dựng Đảng ta ngày một vững mạnh toàn diện, tôi chọn chuyên đề: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng” với mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác tham gia xây dựng Đảng ngày một tốt hơn, cũng như hoàn thành khoá học trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Mục lục Mục lục 1 Lời cảm ơn!. 3 Mở đầu 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2.Mục đích của đề tài: 6 3.Nhiệm vụ của đề tài. 6 4. Đối tượng nghiên cứu: 6 5. Phạm vi nghiên cứu: 6 6. Phương pháp nghiên cứu: 6 7. Kết cấu của đề tài: 7 CHƯƠNG 1. 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CỞ THỰC TIỄN VẤN ĐỀ ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 8 1.1. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 8 1.1.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhiệm vụ xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. 8 1.1.2 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Đoàn Thanh niên với công tác xây dựng Đảng. 9 1.1.3. Tham gia xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. 16 CHƯƠNG 2. 19 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN QUA (TỪ 2007 ĐẾN NAY) 19 2.1. Một số nét về vị trí địa lý, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội huyện Ba Chẽ. 19 2.1.1. Đặc điểm chung: 19 2.1.2. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội: 20 2.2. Thực trạng của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ với công tác tham gia xây dựng Đảng. 24 2.2.1. Những thành tựu đạt được: 24 2.2.2. Những hạn chế tồn tại : 34 2.2.3.Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế: 36 CHƯƠNG 3. 39 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH 39 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh. 39 3.2. Kiến nghị 42 3.2.1. Đối với cấp ủy Đảng. 42 3.2.2. Đối với chính quyền. 44 3.2.3. Đối với Đoàn cấp trên: 45 KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY