Đồ án Xây dựng hệ thống webquest cho chương trình dạy học tin học phổ thông

Qua quá trình thực hiện đề tài, đặc biệt là quá trình xây dựng hệ thống WebQuest với các ch ủ đề có nội dung là chƣơng trình Tin h ọc phổ thông, chúng tôi có một số đề xuất sau: - Để tạo đƣợc hứng thú cho học sinh khi tham gia thực hiện WebQuest thì các chủ đề cần sát với thực tế hơn n ữa và có sự kết hợp liên môn học nhiều hơn, sao cho các em có thể vận dụng kiến thức những môn khác để thực hiện nhiệm vụ WebQuest Tin học và ngƣợc lại. - Để tập hợp đƣợc nhiều chủ đề WebQuest từ phía ngƣời dùng (Các thầy cô giảng dạy Tin học), cần xây dựng đƣợc trang Web có thiết kế sẵn form để tạo bài WebQuest với đầy đủ các thành phần, tƣơng tự nhƣ trang Zunal.com hay Questgarden.com. - Phát huy kết quả đạt đƣợc, tiếp tục mở rộng hoàn chỉnh tất cả các WebQuest có nội dung trong chƣơng trình Tin học trung học phổ thông. - Để việc vận dụng WebQuest trong dạy học có hiệu quả cần thƣờng xuyên triển khai hệ thống bài tập WebQuest đến với các em học sinh, tạo thêm môi trƣờng để các em sau khi thực hiện WebQuest có thể chia sẻ sản phẩm với mọi ngƣời và đƣợc chấm điểm, đánh giá ngay trên hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY