Đồ án Xây dựng chương trình quản lý thủ tục tàu biển

MỞ ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con người. Nó đã trở thành công cụ hữu ích cho con người trong các hoạt động, lưu trữ, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao nhất. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang từng bước khẳng định được sức mạnh của mình. Được sự phân công của nhà trường, em đã có điều kiện tìm hiểu, khảo sát qui trình nghiệp vụ Quản lý thủ tục tàu biển tại cảng vụ Hải Phòng trong quá trình thực tập. Với mong muốn áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, “hệ thống quản lý thủ tục tàu biển tại cảng vụ Hải Phòng” sẽ giải quyết được phần nào đó khó khăn mà quá trình quản lý thủ công gặp phải. Do thời gian và kiến thức hạn hẹp nên bài luận văn còn có những khiếm khuyết, rất mong được các thầy (cô) giáo và các bạn góp ý. Nội dung của đồ án bao gồm: Chương I: Cơ sở lý thuyết: Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0. Chương II: Mô tả bài toán và giải pháp: Giới thiệu về cảng vụ hàng hải Hải Phòng, mô tả quy trình nghiệp vụ quản lý thủ tục tàu biển, đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyết. Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống, xây dựng các biểu đồ luồng dữ liệu, xây dựng mô hình liên kết ER, mô hình quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương IV: Xây dựng chương trình: Các bảng dữ liệu vật lý, chương trình quản lý thủ tục tàu biển tại cảng vụ Hải Phòng. MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 6 1.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6 1.1.1 Các cách tiếp cận và phát triển của hệ thống thông tin. 6 1.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin. 6 1.1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý. 6 1.1.4 Các bước phát triển của một hệ thống thông tin. 7 1.1.5 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin. 7 1.1.6 Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc. 8 1.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ8 1.2.1. Dữ liệu:8 1.2.2. Cơ sở dữ liệu:8 1.2.3. Định nghĩa cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase - RDB). 8 1.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2000. 9 1.4. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 6.0. 10 CHƯƠNG II: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP. 11 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CẢNG VỤ HẢI PHÒNG11 2.1.1. Tên cơ quan, địa chỉ, điện thoại, fax. 11 2.1.2. Chức năng, phạm vi hoạt động. 11 2.1.3. Sơ đồ tổ chức. 12 2.1.4. Giới thiệu về phòng pháp chế. 13 2.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỦ TỤC TÀU BIỂN TẠI CẢNG VỤ HẢI PHÒNG14 2.2.1. Phát biểu bài toán. 14 2.2.2. Một số hồ sơ dữ liệu liên quan. 17 2.2.3. Sơ đồ quy trình quản lý thủ tục tàu biển. 22 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG26 3.1. BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH26 3.1.1. Biểu đồ. 27 3.1.2. Mô tả tương tác. 27 3.2. BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG28 3.3. MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG31 3.3.1. Liệt kê các hồ sơ sử dụng. 31 3.3.2. Ma trận thực thể chức năng. 32 3.4. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU33 3.4.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. 33 3.4.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 33 3.4.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 34 3.5. MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ38 3.5.1. Các thực thể và thuộc tính. 38 3.5.2. Các kiểu liên kết41 3.5.3. Mô hình ER44 3.5.4. Mô hình quan hệ. 46 CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH. 48 4.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ48 4.1.1. Bảng TÀU48 4.1.2. Bảng HÀNG48 4.1.3. Bảng CẢNG48 4.1.4. Bảng CHỦ TÀU48 4.1.5. Bảng ĐẠI LÝ49 4.1.6. Bảng NHÂN VIÊN49 4.1.7. Bảng TÀU đến CẢNG49 4.1.8. Bảng TÀU di chuyển đến CẢNG50 4.1.9. Bảng TÀU rời CẢNG50 4.1.10. Bảng VỊ TRÍ NEO51 4.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH52 4.2.1. Giao diện chính. 52 4.2.2. Giao diện cập nhật tàu. 53 4.2.3. Giao diện cập nhật cảng. 54 4.2.4. Giao diện cập nhật chủ tàu. 54 4.2.5. Giao diện cập nhật đại lý. 55 4.2.6. Giao diện cập nhật hàng. 55 4.2.7. Kế hoạch tàu vào cảng. 56 4.2.8. Báo cáo tình hình tàu đến cảng. 57 4.2.9. Báo cáo số lượng tàu đến cảng. 58 4.2.10. Báo cáo số lượng hàng đến cảng. 59 KẾT LUẬN. 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY