Đồ án Tối ưu hóa việc sử dụng dầu thô trong nhà máy lọc dầu (kèm bản vẽ)

MỤC LỤC Lời nói đầu trang 3 Chương I : MỞ ĐẦU Giới thiệu chung về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ . 4 I. Dầu thô . 4 II. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy lọc dầu . 6 1. Phương pháp vật lý 6 2. Phương pháp hoá học . 6 III. Nhiệm vụ và hướng giải quyết 7 1. Nhiệm vụ: 7 2. Hướng giải quyết 7 CHƯƠNG II. TÍNH CÂN BẰNG VÁÛT CHÁÚT . 8 1. PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN 8 1.1 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN 8 1.1.1 Khoảng nhiệt độ sôi của các phân đoạn sản phẩm: Ti - Tf 8 1.1.2 Khoảng thể tích và phần trăm thể tích các sản phẩm thu được . 9 1.1.3 Phần trăm khối lượng các sản phẩm thu được (% mass) . 9 1.1.4 Tỷ trọng các phân đoạn sản phẩm ( d415) 9 1.1.5 Hàm lượng lưu huỳnh trong các phân đoạn sản phẩm (% m S) 12 1.2 Chỉ số Octan của xăng không pha chì: RON Clair . 15 1.2.1 Hàm lượng hợp chất thơm: Aro (% vol) . 15 1.2.2 Khối lượng trung bình của phân đoạn PM . 16 1.2.3 Áp suất hơi bảo hoà Reid: TVR (bar) 19 1.2.4 Áp suất hơi thực: (TVV) 20 1.2.5 Chỉ số Cetane (IC) 20 1.2.6 Độ nhớt ở 210 0F:μ 2100F (cSt) 21 1.2.7 Độ nhớt ở 100oC: 100 0C (cSt),20oC . 23 1.2.8 Điểm chảy . 23 1.2.9 Điểm chớp cháy (P e) . 24 2. PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG 26 2.1 Tính phần trăm các sản phẩm . 26 2.2 Tính năng suất khối lượng các phân đoạn . 26 2.3 Tính tỷ trọng d154 và năng suất thể tích các phân đoạn 27 2.4 Tính hàm lượng lưu huỳnh trong phân đoạn . 27 3. PHÂN XƯỠNG GIẢM NHỚT . 28 3.1. Giới thiệu chung 28 3.2. Tính cân bằng vật chất . 28 4. PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC 29 4.1. Xác định năng suất (% vol) của Reformat . 29 4.2. Xác định hàm lượng các khí . . 30 4.3. Xác định tỷ trọng các sản phẩm của phân xưởng RC 30 4.4. Áp suất hơi bảo hoà của Reformat. . 30 5. PHÂN XƯỞNG CRACKING XÚC TÁC TẦNG SÔI FCC 31 5.1. Xác định hằng số KUOP của nguyên liệu 31 5.2. Xác định độ API của nguyên liệu 32 5.3. Xác định độ chuyển hoá, năng suất LCO, năng suất Coke và cặn . 32 5.4. Xác định hàm lượng khí khô, năng suất xăng FCC 10 RVP 33 5.5. Xác định năng suất từng sản phẩm khí của phân xưởng FCC . 35 5.6. Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm . 36 5.7. Tính chất về sản phẩm LCO 36 6. PHÂN XƯỞNG HDS 37 6.1. KHỬ LƯU HUỲNH CHO PHÂN ĐOẠN KER . 37 6.2. KHỬ LƯU HUỲNH CHO PHÂN ĐOẠN GOL 40 6.3. KHỬ LƯU HUỲNH CHO PHÂN ĐOẠN GOH 44 CHƯƠNG III. PHỐI TRỘN SẢN PHẨM 48 1. PHỐI TRỘN CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG PHẨM . 48 2. PHỐI TRỘN BUPRO THƯƠNG PHẨM . 48 3. PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU PHẢN LỰC JET A1 48 4 PHỐI TRỘN DẦU CHO XĂNG ĐỘNG CƠ DIESEL GOM 48 5. PHỐI TRỘN DẦU ĐỐT DÂN DỤNG FOD . 49 6. PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ FO2 . 49 7. PHỐI TRỘN XĂNG SUPER KHÔNG CHÌ (SU95) . 49 8. PHỐI TRỘN XĂNG CHO ĐỘNG CƠ ÔTÔ (CA) 50 9. PHỐI TRỘN CHO NGUYÊN LIỆU HOÁ DẦU . . 51 10. PHỐI TRỘN BITUM (BI) 52 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY .54 CÂN BẰNG TỔNG VẬT CHẤT CHO NHÀ MÁY 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY