Đồ án Thiết kế tổ chức thi công đập chính hồ chứa nước Cửa Đạt

Mục Lục CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG . 5 1.1. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH . 5 1.2. NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH 5 1.3. QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 5 1.3.1. Cấp công trình . 5 1.3.2. Tuyến công trình và phương án bố trí công trình khu đầu mối đập chính . 5 1.3.3. Các thông số chính của công trình đầu mối 6 1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 7 1.4.1. Điều kiện địa hình 7 1.4.2. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn và đặc trưng dòng chảy 7 1.4.2.1. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn . 7 1.4.3. Điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn 11 1.4.3.1. Điều kiện địa chất . 11 1.4.3.2. Điều kiện địa chất thuỷ văn . 12 1.5. THỜI GIAN THI CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12 1.6. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 12 1.6.1. Về quy mô, kết cấu công trình 12 1.6.2. Về điều kiện địa hình . 12 1.6.3. Về điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn . 12 1.6.4. Về điều kiện thủy văn, đặc điểm dòng chảy 13 1.6.5. Về điều kiện vật liệu 13 1.6.6. Về điều kiện dân sinh kinh tế khu vực 13 1.6.7. Về yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy 14 CHƯƠNG 2 : CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG 14 2.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ DẪN DÒNG 14 2.1.1. Tần suất lưu lượng thiết kế dẫn dòng 14 2.1.2. Thời đoạn dẫn dòng . 14 2.1.3. Lưu lượng thiết kế dẫn dòng . 14 2.2. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG . 15 2.2.1 Các phương án so sánh 15 2.2.1.1Phương án I: . 15 2.2.1.2.Phương án II: . 18 2.2.1.3. Phương án III 20 2.2.2. Nhận xét lựa chọn phương án . 23 2.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG 23 2.3.1 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp (KQ tính toán của Lưu Thanh Nghị) 23 2.3.1.1 Mục đích 23 2.3.1.3. Tính toán cao trình đỉnh đê quai . 24 2.3.2. Tính toán thủy lực dẫn dòng qua tuynel TN2 ( KQ tính toán của Trần Phú Long). 25 2.3.2.1. Mục đích tính toán: Xác định quan hệ Q ~ Ztl khi dẫn dòng qua tuynel TN2 25 2.3.2.2. Nội dung tính toán: . 25 2.3.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng mùa lũ qua phần đập chính đang xây dở ở cao trình +50 năm thứ 3 (Kết quả tính toán của Trần Bá Nam) . 26 2.3.3.1. Mục đích tính toán 26 2.3.3.2. Nội dung tính toán . 26 2.3.4 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua tràn đang xây dựng dở (KQ tính toán của Đinh Quang Khanh) 32 2.4. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ . 33 2.4.1. Mục đích tính toán . 33 2.4.2. Tài liệu tính toán : 33 2.4.3. Nội dung tính toán 33 2.4.3.2 Tính toán điều tiết lũ chính vụ qua tuy nen TN2 và đập đá đổ xây dở 39 2.4.3.3 Tính toán điều tiết lũ chính vụ qua tuynel TN2 và tràn xây dựng dở ( kết quả tính toán của Đinh Quang Khanh) 44 2.5. Thiết kế gia cố ngưỡng tràn thân đập đá đổ và dốc nước sau đập phục vụ dẫn dòng thi công năm thứ 3 46 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẬP CHÍNH . 51 3.1. CÔNG TÁC HỐ MÓNG 51 3.1.1 Thiết kế tiêu nước hố móng . 51 3.1.1.1 Lựa chọn phương án tiêu nước 51 3.1.1.2 Xác định lượng nước cần tiêu: 51 3.1.1.3. Chọn máy bơm cho từng thời kỳ 55 3.1.2 Thiết kế tổ chức đào móng 55 3.1.2.1 Xác định phạm vi mở móng 55 3.1.2.2 Tính khối lượng đào móng . 56 3.1.2.3 Tính toán cường độ thi công đào móng 58 3.1.2.4 Chọn phương án đào móng 58 3.1.2.5 Tính toán số xe máy theo phương án chọn . 59 3.2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC ĐẮP ĐẬP . 61 3.2.1. Phân chia các giai đoạn đắp đập . 61 3.2.1.1 Thời gian thi công đập : . 61 3.2.1.2 Phân đợt đắp đập . 63 3.2.2. Tính khối lượng đắp đập từng giai đoạn . 63 3.2.3. Cường độ khai thác vật liệu 75 3.2.4. Chọn máy và thiết bị đắp đập cho từng giai đoạn . 76 3.2.4.1. Chọn thiết bị thi công 76 3.2.4.2. Tính số lượng máy đào, máy ủi tại bãi vật liệu và số ô tô chở vật liệu . 79 3.2.4.3. Tính số lượng máy thi công trên mặt đập 81 3.2.5. Trình tự và biện pháp thi công đắp đập 82 3.2.5.1. Trình tự đắp đập 82 3.2.5.2. Biện pháp thi công đắp đập 83 CHƯƠNG IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 85 4.1. Mở đầu . 85 4.1.1. Ý nghĩa của việc lập tiến độ : 86 4.1.2. Nguyên tắc lập tiến độ: . 86 4.2. Lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình đơn vị . 86 4.2.1. Tài liệu phục vụ cho lập tổng tiến độ : 86 4.2.2. Nội dung và trình tự tính toán lập kế hoạch tiến độ công trình đơn vị: 87 4.2.3. Tài liệu tính toán . 87 CHƯƠNG 5. BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG . 88 5.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BỐ TRÍ MẶT BẰNG 88 5.1.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội . 88 5.1.2. Sự bố trí công trình . 89 5.1.3. Sự phân bố mỏ vật liệu . 89 5.1.4. Sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công . 89 5.1.5. Tiến độ thi công 89 5.2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 89 5.3. CÔNG TÁC KHO BÃI 90 5.4. BỐ TRÍ NHÀ TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG ĐẬP . 90 5.4.1. Xác định số người trong khu nhà ở 90 5.4.2. Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà 91 5.5. TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, KHÍ NÉN . 92 5.5.1. Tổ chức cung cấp nước 92 5.5.1.1. Xác định lượng nước cần dùng 92 5.4.1.2. Chọn ngồn nước . 94 5.5.1.3. Phương án bố trí lấy nước 94 5.5.2. Cung cấp điện cho công trường 95 5.5.2.1. Phương án cung cấp : 95 5.5.2.2. Hệ thống cung cấp điện . 95 5.6. ĐƯỜNG GIAO THÔNG 95 5.6.1. Đường ngoài công trường . 95 5.6.2. Đường trong công trường . 96 CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 96 6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỰ TOÁN . 96 6.2. Dự toán xây dựng công trình cho hạng mục đập chính . 97 6.2.1 Các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trình . 97 CHƯƠNG 7 : kÕt luËn 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY