Đồ án Thiết kế tổ chức thi công bê tông công trình tràn xả lũ Hồ chứa nước Cửa Đạt

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG 5 1.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH . 5 1.2 NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH . 5 1.3 QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 6 1.3.1 Cấp công trình 6 1.3.2 Tuyến công trình và phương án bố trí công trình khu đầu mối đập chính 6 1.3.3 Các thông số chính của công trình đầu mối 6 1.4 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 7 1.4.1. Điều kiện địa hình . 7 1.4.2. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn và đặc trưng dòng chảy 7 1.4.2.1. . Điều kiện khí hậu, thuỷ văn 7 1.4.2.2. Đặc trưng dòng chảy 8 1.4.3. Điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn 11 1.4.3.1. Điều kiện địa chất 11 1.4.3.2. Điều kiện địa chất thuỷ văn . 11 1.5. THỜI GIAN THI CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT . 12 1.6. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 12 1.6.1. Về quy mô, kết cấu công trình 12 1.6.2. Về điều kiện địa hình . 12 1.6.3. Về điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn . 12 1.6.4. Về điều kiện thủy văn, đặc điểm dòng chảy . 12 1.6.5. Về điều kiện vật liệu 13 1.6.6. Về điều kiện dân sinh kinh tế khu vực 13 1.6.7. Về yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy 13 CHƯƠNG 2 : CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG 14 2.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ DẪN DÒNG 14 2.1.1. Tần suất lưu lượng thiết kế dẫn dòng . 14 2.1.2. Thời đoạn dẫn dòng 14 2.1.3. Lưu lượng thiết kế dẫn dòng 14 2.2. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG . 14 2.2.1 Các phương án so sánh 14 2.2.1.1Phương án I: . 14 2.2.1.2.Phương án II: 17 2.2.1.3. Phương án III . 19 2.2.2. Nhận xét lựa chọn phương án 21 2.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG 22 2.3.1 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp (kết quả tính toán của Lưu Thanh Nghị) 22 2.3.1.1 Mục đích 22 2.3.1.3. Tính toán cao trình đỉnh đê quai . 22 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua tuynel TN2 ( Kết quả tính toán của Trần Phú Long) 23 2.3.2.1 . Mục đích tính toán: Xác định quan hệ Q ~ Ztl khi dẫn dòng qua tuynel TN2. 23 2. 3.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng mùa lũ qua phần đập chính đang xây dở ở cao trình +50 năm thứ 3 (Kết quả tính toán của Trần Bá Nam) 24 2.3.4 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua tràn đang xây dựng dở 27 2.3.4.1. Mục đích tính toán : 27 2.3.4.2. Nội dung tính toán: 27 2.4. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 30 2.4.1. Mục đích tính toán 30 2.4.2. Tài liệu tính toán : . 30 2.4.3. Nội dung tính toán 30 2.4.3.2 Tính toán điều tiết lũ chính vụ qua tuy nen TN2 và đập đá đổ xây dở . 33 2.4.3.3 Tính toán điều tiết lũ chính vụ qua tuynel TN2 và tràn xây dựng dở ( kết quả tính toán của Đinh Quang Khanh) 37 CHƯƠNG 3. THI CÔNG CÔNG TRÌNH – TRÀN XÃ LŨ . 40 3.1. PHÂN TÍCH ĐIIỀU KIỆN THI CÔNG 40 3.1.1 phân tích tài liệu liên quan đến thi công công trình tràn xả lũ Cửa Đạt: 40 3.1.2. Giới thiệu tràn xả lũ Cửa Đạt : . 40 3.1.3. Hình thức kết cấu . . 40 3.1.4. Thời gian thi công tràn đã chọn . 40 3.2 .THI CÔNG HỐ MÓNG: 41 3.2.1. Xác định khối lượng đào móng : . 41 3.2.1.1 Ý nghĩa: 41 3.2.1.2. Xác định phạm vi mở móng . 41 3.2.1.3 Phương pháp tính toán : . 41 3.2.1.4. Tính toán cường độ thi công đào móng : 44 3.2.1.5. Tính toán số lượng máy đào và vận chuyển đất . 45 3.2.1.5.1. Chọn loại máy 45 3.2.1.5.3. Tính toán thiết bị cho giai đoạn đào đất . 46 3.2.1.5.4. Tính toán chọn thiết bị cho giai đoạn đào đá phong hoá: 47 3.2.1.5.5. Tính toán chọn thiết bị cho giai đoạn xúc đá nổ mìn đổ lên phương tiện vân chuyển: 47 3.2.1.5.6. Kiểm tra sự phối hợp xe máy . 48 3.3. BIỆN PHÁP NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ GỐC . 49 3.3.1. Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm 50 3.3.2. Phương pháp nổ mìn lỗ nông : . 51 3.3.2.1.Ta tính toán các thông số : 51 3.3.2.2. Ta tính lượng thuốc cho một vụ nổ điển hình theo phương pháp nổ vi sai : 53 3.3.2.3.Phương pháp gây nổ : . 53 3.3.2.4. Lượng thuốc nổ cần cho vụ nổ điển hình bằng phương pháp nổ vi sai là: 54 3.4. PHÂN ĐỢT, PHÂN KHOẢNH ĐỔ BÊ TÔNG 54 3.4.1. Mục đích : 54 3.4.2. Nguyên tắc . . 54 3.4.3.Nhận xét: Qua biểu đồ cường độ đổ bê tông ta thấy cường độ đổ bê tông tràn Cửa Đạt tương đối đồng điều . 73 3.5. XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG . 74 3.5.1. Mục đích : 74 3.5.2. Tính toán cấp phối bê tông : 74 3.5.2.1.Xác định dự trù vật liệu cho bê tông lót M100: 74 3.5.2.2.Xác định dự trù vật liệu cho bê tông lót M150: 75 3.5.2.3 . Xác định dự trù vật liệu cho bê tông chính M 250 : . 75 3.5.2.4 . Xác định dự trù vật liệu cho bê tông chính M 400 : . 77 3.6. THIẾT KẾ TRẠM TRỘN 79 3.6.1. Xác định cường độ đổ bê tông. . 79 3.6.2. Tính toán công cụ vận chuyển . . 79 3.6.2.1. Phương án vận chuyển vật liệu . 79 3.6.2.2. Trộn bê tông 80 3.7. ĐỔ, SAN, ĐẦM, DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG 80 3.7.1. Công tác đổ bê tông . . 80 3.7.2. Đầm ,san bê tông . 82 3.7.2.1.Mục đích: . 82 3.7.2.2.Ưu điểm của đầm máy so với đầm thủ công là: 82 3.7.2.3.Tính toán số máy đầm : 82 3.7.3 Dưỡng hộ bê tông . 82 3.7.3.1.Mục đích : 83 3.7.4. Xử lý khe thi công . 83 3.8. LỰA CHỌN VÁN KHUÔN . 84 3.8.1. Vai trò và nhiệm vụ của ván khuôn . . 84 3.8.2. Thiết kế ván khuôn . 84 3.8.2.1. Những yêu cầu cơ bản khi thiết kế . 84 3.8.2.2. Lựa chọn ván khuôn : 84 3.8.2.3. Tổ hợp lực tác dụng lên ván khuôn: 84 3.8.2.4. Xác định chiều dày bản mặt 85 3.8.2.5. Tính toán dầm phụ 86 3.8.2.6. Tính toán dầm biên . 88 3.8.2.7. Tính toán dầm chính . 88 3.9. CÔNG TÁC LẮP VÁN KHUÔN 90 3.9.1. Công tác chuẩn bị. 90 3.9.1.1. Trình tự lắp dựng ván khuôn như sau: 90 CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 91 4.1. MỞ ĐẦU . 91 4.1.1. Ý nghĩa của việc lập tiến độ : . 91 4.1.2. Nguyên tắc lập tiến độ: 91 4.2. LẬP KẾ HOẠCH TỔNG TIẾN ĐỘ . 91 4.2.1. Tài liệu phục vụ cho lập tổng tiến độ : . 92 4.2.2. Nội dung và trình tự tính toán lập kế hoạch tiến độ công trình đơn vị: . 92 CHƯƠNG 5. BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG . 92 5.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẢNH HỞNG ĐẾN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 92 5.1.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội . 92 5.1.2. Sự bố trí công trình 93 5.1.3. Sự phân bố mỏ vật liệu . 93 5.1.4. Sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công 93 5.1.5. Tiến độ thi công . 94 5.2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 94 5.3. CÔNG TÁC KHO BÃI 94 5.4. BỐ TRÍ NHÀ TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG ĐẬP 94 5.4.1. Xác định số người trong khu nhà ở . 94 5.4.2. Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà . 95 5.5. TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, KHÍ NÉN . 96 5.5.1. Tổ chức cung cấp nước . 96 5.5.1.1. Xác định lượng nước cần dùng 96 5.4.1.2. Chọn ngồn nước . 98 5.5.1.3. Phương án bố trí lấy nước 98 5.5.2. Cung cấp điện cho công trường . 99 5.5.2.1. Phương án cung cấp : . 99 5.5.2.2. Hệ thống cung cấp điện . 99 5.6. ĐƯỜNG GIAO THÔNG 100 5.6.1. Đường ngoài công trường . 100 5.6.2. Đường trong công trường . 100 CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 101 6.1. KHÁI NIỆM VỀ DỰ TOÁN . 101 6.1.1. Các khái niệm chung 101 6.1.2. Tổng mức đầu tư 101 6.2. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – HẠNG MỤC TRÀN XẢ LŨ . 101 6.2.1. Các căn cứ để lập dự toán 101 6.4. LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH TRÀN XẢ LŨ . 102 Bảng 6.2. Tổng hợp đơn giá dự toán xây dựng công trình . 103 Hạng mục : Tràn xả lũ . 103 CHƯƠNG 7 : kÕt luËn . 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY