Đồ án Thiết kế thi công công trình thủy điện Sơn La

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG. 1.1. Vị trí địa lý .-1- 1.2. Nhiệm vụ công trình -1- 1.3. Quy mô kết cấu các hạng mục công trình .-1- 1.3.1. Quy mô công trình .-1- 1.3.2. Tuyến công trình -1- 1.3.3. Bố trí công trình chính .-2- 1.3.4. Các hạng mục công trình .-2- 1.3.5. Các thông số chính của công trình -3- 1.3.6. Tổng tiến độ thi công -5- 1.4. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình . -6- 1.4.1. Điều kiện về địa hình .-6- 1.4.2. Điều kiện về khí hậu thuỷ văn, đặc trưng dòng chảy -7- 1.4.3. Điều kiện về địa chất, địa chất thuỷ văn -12- 1.5. Điều kiện giao thông . . -14- 1.5.1. Giao thông ngoài công trường . -14- 1.5.2. Giao thông trong công trường . -14- 1.6. Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước . -15- 1.6.1. Nguồn cung cấp vật liệu -15- 1.6.2. Khả năng cung cấp điện cho công trường .-17- 1.7. Điều kiện cung ứng vật tư, thiết bị, nhân lực -18- 1.8. Thời gian thi công -18- 1.9. Những thuận lợi & khó khăn trong quá trình thi công -18- 1.9.1. Những thuận lợi .-18- 1.9.2. Những khó khăn -19- CHƯƠNG 2 : DẪN DÒNG THI CÔNG. 2.1. Dẫn dòng .-20- 2.1.1. Khái niệm -20- 2.1.2. Mục đích của công tác dẫn dòng thi công .-20- 2.1.3. Ý nghĩa của công tác dẫn dòng thi công -20- 2.1.4. Nhiệm vụ của công tác dẫn dòng thi công .-20- 2.1.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác dẫn dòng -21- 2.1.6. Các phương án dẫn dòng thi công -22- 2.1.6.1. Phương án 1 .-22- 2.1.6.2. Phương án 2 .-24- 2.1.6.3. So sánh lựa chọn phương án dẫn dòng -25- 2.1.7. Xác định lưu lượng dẫn dòng thi công cho phương án 1 -25- 2.1.7.1. Chọn tần suất thiết kế dẫn dòng thi công .-25- 2.1.7.2. Chọn thời đoạn thiết kế dẫn dòng thi công -26- 2.1.7.3. Chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công -27- 2.1.8. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng thi công -27- 2.1.8.1. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng giai đoạn I: -27- 2.1.8.2. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng giai đoạn II: .-31- 2.1.8.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng giai đoạn III: .-43- 2.1.8.4. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng giai đoạn IV: -46- 2.1.9. Tính toán điều tiết lũ -48- 2.1.9.1. Mục đích tính toán điều tiết lũ .-48- 2.1.9.2. Tài liệu tính toán -48- 2.1.9.3. Tính toán điều tiết theo phương pháp Potacop -48- 2.2. Ngăn dòng .-53- 2.2.1. Vị trí và tác dụng của việc ngăn dòng . -53- 2.2.2. Các công tác chuẩn bị trước khi ngăn dòng -54- 2.2.3. Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng .-54- 2.2.3.1. Chọn ngày tháng ngăn dòng .-54- 2.2.3.2. Chọn tần suất và lưu lượng thiết kế ngăn dòng -54- 2.2.3.3. Xác định vị trí và chiều rộng cửa ngăn dòng .-54- 2.2.3.4. Phương pháp ngăn dòng bằng phương pháp lấp đứng .-55- 2.2.3.5. Tính toán ngăn dòng -55- CHƯƠNG 3 : THI CÔNG TRÌNH CHÍNH. 3.1 Công tác hố móng .-59- 3.1.1 Xác định phạm vi hố móng .-59- 3.1.2 Xác định khối lượng đất đá đào hố móng .-59- 3.1.3 Tính toán xe máy .-60- 3.1.4 Thiết kế nổ mìn đào hố móng -63- 3.2 Xử lý nền -68- 3.2.1 Những vần đề chung -68- 3.2.2 Công nghệ phụt xi măng gia cố .-69- 3.2.3 Công nghệ phụt xi măng tạo màng chống thấm -69- 3.3 Thi công bê tông cống dẫn dòng -69- 3.3.1 Phân khoảnh đổ bê tông -69- 3.3.2 Tính toán khối lượng bê tông -69- 3.3.3 Tính toán cường độ đổ bê tông -75- 3.4 Công nghệ nút cống dẫn dòng -75- 3.4.1 Khối lượng và cường độ đổ bê tông nút cống .-75- 3.4.2 Trình tự thi công nút cống .-76- 3.4.3 Tính toán ổn định cho kết cấu bê tông nút cống -77- 3.5 Sản xuất bê tông .-79- 3.5.1 Mục đích tính toán .-79- 3.5.2 Thành phần cấp phối bê tông .-79- 3.5.3 Tính toán cấp phối bê tông M300 -80- 3.6 Tính toán trạm trộn bê tông cho thi công bê tông cống dẫn dòng -83- 3.6.1 Chọn máy trộn bê tông -83- 3.6.2 Tính toán thành phần cốt liệu cho 1 cối trộn .-84- 3.6.3 Năng suất của trạm trộn .-84- 3.6.4 Bố trí trạm trộn -84- 3.7 Vận chuyển vữa bê tông cho thi công bê tông cống dẫn dòng .-85- 3.7.1 Yêu cầu khi vận chuyển vữa bê tông . -85- 3.7.2 Chọn phương án vận chuyển vữa bê tông đến khoảnh đổ . -85- 3.7.3 Tính toán ôtô vận chuyển vữa bê tông -86- 3.7.4 Tính toán số lượng và chọn cần cẩu -87- 3.8 Phương pháp đổ, san, đầm, dưỡng hộ bê tông -89- 3.8.1 Đổ bê tông .-89- 3.8.2 San bê tông -90- 3.8.3 Đầm bê tông -91- 3.8.4 Dưỡng hộ bê tông -92- 3.9 Thiết kế ván khuôn .-92- 3.9.1 Vai trò và nhiệm vụ của ván khuôn .-92- 3.9.2 Công tác ván khuôn cần đảm bảo 1 số yêu cầu .-93- 3.9.3 Lựa chọn loại ván khuôn .-93- 3.9.4 Các lực tác dụng lên ván khuôn tiêu chuẩn . -94- 3.9.5 Tính toán kết cấu ván khuôn -95- 3.9.6 Tính toán bu lông .-100- 3.9.7 Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn -101- CHƯƠNG 4 : TIẾN ĐỘ THI CÔNG. 4.1 Các nguyên tắc cơ bản khi lập tiến độ thi công .-103- 4.1.1 Mục đích khi lập kế hoạch tiến độ thi công . -103- 4.1.2 Ý nghĩa -103- 4.1.3 Các nguyên tác cơ bản khi lập tiến độ thi công . -103- 4.2 Các phương pháp khi lập kế hoạch tiến độ thi công .-104- 4.2.1 Phương pháp sơ đồ đường thẳng .-104- 4.2.2 Phương pháp sơ đồ mạng lưới .-104- 4.2.3 Lựa chọn phương pháp lập kế hoạch tiến độ thi công . -104- 4.3 Các bước lập kế hoạch tiến độ thi công -104- 4.3.1 Các bước khi lập kế hoạch tiến độ thi công .-104- 4.3.2 Lập kế hoạch thi công bê tông cống dẫn dòng theo phương án đã chọn . -105- CHƯƠNG 5 : BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG. 5.1 Mục đích, ý nghĩa của công tác thiết kế mặt bằng thi công .-108- 5.2 Bản đồ bố trí mặt bằng thi công .-108- 5.2.1 Các loại bản đồ bố trí mặt bằng thi công .-108- 5.2.2 Các nguyên tắc và trình tự thiết kế bản đồ mặt bằng thi công -108- 5.3 Bố trí, tổ chức nhà tạm trên công trường -109- 5.3.1 Mục đích . -109- 5.3.2 Xác định số người trong khu nhà ở .-109- 5.3.3 Xác định diện tích nhà và khu vực xây nhà .-110- 5.4 Bố trí kho bãi -111- 5.4.1 Mục đích . -111- 5.4.2 Các loại kho bãi .-111- 5.4.3 Xác định lượng vật liệu cất dữ trong kho -111- 5.4.4 Các loại kho chuyên dùng .-112- 5.4.5 Xác định diện tích kho bãi .-112- 5.5 Tổ chức cung cấp điện nước cho công trường -113- 5.5.1 Tổ chức cung cấp nước dùng . -113- 5.5.2 Tổ chức cung cấp điện .-115- CHƯƠNG 6 : DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 6.1 Dự toán xây dựng công trình cho hạng mục cống dẫn dòng -116- 6.1.1 Các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trình -116- 6.1.2 Xác định chi phí xây dựng cho hạng mục công trình -116- CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN .-117-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY