Đồ án Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Châu Đốc – Tỉnh An Giang công suất 20.000 m3/ngày

MỤC LỤC Nhiệm vụ luận văn i Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 1 ii Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 2 iii Nhận xét của giáo viên phản biện iv Lời cảm ơn v Lời mở đầu vii Mục lục viii Danh mục các bảng xiv Danh mục các hình vẽ xv Tóm tắt luận văn xvii CHƯƠNG 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 1 1.2.1 Mục đích: 1 1.2.2 Nội dung: 2 1.2.3 Cơ sở tính toán: 3 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NƯỚC CẤP 4 2.1 VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VÀ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN: 5 2.2 CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC: 6 2.2.1 Nước mặt: 6 2.2.2.Nước ngầm: 6 2.2.3 Nước biển: 7 2.2.4 Nước lợ: 7 2.2.5 Nước khoáng: 7 2.2.6 Nước chua phèn: 7 2.2.7 Nước mưa: 8 2.3 CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN: 8 2.3.1 Các chỉ tiêu về lí học: Bao gồm 8 2.3.2 Các chỉ tiêu về hoá hoc: 9 2.3.3 Chỉ tiêu về vi trùng: 12 2.4 CÁC BIỆN PHÁP VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC: 13 2.4.1 Các biện pháp xử lí cơ bản: 13 2.4.2 Dây chuyền công nghệ xử lí nước: 13 CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI 18 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 18 3.1.1 Vị trí địa lý: 18 3.1.2 Khí hậu: 18 3.1.3 Địa hình: 19 3.1.4 Thuỷ văn: 19 3.1.5 Đặc điểm địa chất: 19 3.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI: 20 3.2.1 Tình trạng thiết lập hành chánh: 20 3.2.2 Hoạt động kinh tế: 20 3.2.3 Tiềm năng phát triển: 20 3.3 HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG: 21 CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020 23 4.1 QUY MÔ DÂN SỐ: 23 4.2 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN: 24 4.2.1 Tính chất và cơ sở kinh tế – kỹ thuật phát triển thị xã: 24 4.2.2 Hướng phát triển không gian đô thị: 25 4.2.4 Định hướng về quy hoạch san nền thoát nước mưa, thoát nước thải: 28 4.2.5 Định hướng quy hoạch cấp điện: 29 CHƯƠNG 5 HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 30 5.1 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 30 5.1.1 Hệ thống cấp nước Châu Đốc: 30 5.1.2 Quản lý hệ thống cấp nước: 35 5.2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 36 5.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 36 5.4 HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ – XÃ HỘI: 37 CHƯƠNG 6 XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC 39 6.1 PHẠM VI CẤP NƯỚC, TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC: 39 6.2 DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG NƯỚC: 41 CHƯƠNG 7 LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC THÔ, NGUỒN CẤP ĐIỆN 45 7.1 NGUỒN CẤP NƯỚC THÔ: 45 7.1.1 Các nguồn nước thô: 45 7.1.2 Lựa chọn nguồn nước thô: 46 7.2 NGUỒN CẤP ĐIỆN: 46 CHƯƠNG 8 ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 48 8.1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1 48 8.2 ĐỊA DIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ: 48 CHƯƠNG 9 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 50 9.1 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC THÔ: 50 9.2 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: 51 9.3 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO CÁC HẠNG MỤC CỤM XỬ LÝ: 51 9.3.1 Bể trộn: 51 9.3.2 Ngăn tách khí: 52 9.3.3 Bể phản ứng: 52 9.3.4 Bể lắng: 53 9.3.5 Bể lọc: 55 9.3.6 Bể chứa: 56 9.3.7 Trạm bơm cấp 2: 56 9.3.8 Mạng chuyển tải phân phối: 56 9.4 KẾT LUẬN: 56 9.5 THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: 57 CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1 60 10.1 LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1: 60 10.1.1 Phương án 1: 60 10.1.2 Phương án 2: 60 10.2 SỐ LIỆU CƠ SỞ PHỤC VỤ CHO TÍNH TOÁN THIẾT KẾ: 61 10.3 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THU – TRẠM BƠM CẤP 1: 61 10.3.1 Phương án 1: 61 10.3.2 Phương án 2: 63 CHƯƠNG 11 TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 66 11.1 TÍNH TOÁN LIỀU LƯỢNG HOÁ CHẤT: 66 11.1.1 Phèn: 66 11.1.2 Vôi: 66 11.1.3 Clo: 69 11.2 TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC TIÊU THỤ HOÁ CHẤT: 69 11.2.1 Phèn: 69 11.2.2 Vôi: 72 11.2.3 Clo: 76 11.3 NHÀ BAO CHE: 77 11.4 TÍNH TOÁN CỤM XỬ LÝ: 77 11.4.1 Bể trộn đứng: 77 11.4.2 Ngăn tách khí: 79 11.4.3 Bể phản ứng có tầng cặn lơ lửng: 80 11.4.4 Bể lắng ngang thu nước bề mặt phân tán: 82 11.4.5 Bể lọc nhanh: 87 11.5 HỒ LẮNG, PHƠI BÙN: 95 11.6 BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH: 96 11.7 TRẠM BƠM CẤP 2 – HỐ HÚT: 97 11.8 MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CHUYỂN TẢI, PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH: 98 CHƯƠNG 12 TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH 105 12.1 KINH PHÍ XÂY DỰNG: 105 12.2 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH: 108 12.2.1 Chi phí hoá chất, điện năng, nhân công: 108 12.2.2 Chi phí sữa chữa nhỏ: 108 12.2.3 Chi phí khấu hao hàng năm: 108 12.4 TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH MỘT M3 NƯỚC: 109 12.4.1 Suất đầu tư xây dựng 1 m3 nước: 109 12.4.2 Giá thành cho một m3: 109 CHƯƠNG 13 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY