Đồ án Thiết kế chung cư cao tầng n05 bộ thương mại - Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng khoá 2006-2011 Đề tài: chung cư cao tầng n05 bộ thương mại - hà nội Mục lục: Trang Phần KIếN TRúC 1 giới thiệu công trình 10 1.1 Sự cần thiết đầu tư: 10 1.2 Vị trí công trình 10 1.3 Quy mô và đặc điểm công trình: 10 1.4 Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình: 11 1.4.1 Giải pháp mặt bằng : 11 1.4.2 Giải pháp thiết kế mặt đứng, hình khối không gian của công trình : 11 2 Các hệ thống kỹ thuật chính trong công trình: 11 2.1 Hệ thống chiếu sáng: 11 2.2 Hệ thống điện: 11 2.3 Hệ thống điện lạnh và thông gió: 12 2.4 Hệ thống cấp thoát nước: 12 2.4.1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 12 2.4.2 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải công trình: 12 2.5 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: 12 2.5.1 Hệ thống báo cháy: 12 2.5.2 Hệ thống cứu hoả: 12 3 Điều kiện khí hậu, thuỷ văn: 12 4 Giải pháp kết cấu : 12 Phần : KếT CấU phần 1: tổng quan về thiết kế nhà cao tầng 14 1 Lựa chọn vật liệu 14 2 Hình dạng công trình và sơ đồ bố trí kết cấu 14 2.1 Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ kết cấu : 14 2.2 Theo phương đứng : 15 3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 15 3.1 Cơ sở để tính toán kết cấu. 15 3.2 Phương án sàn: 15 3.2.1 Sàn sườn toàn khối: 15 3.2.2 Sàn ô cờ : 16 3.2.3 Sàn không dầm : 16 3.2.4 Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng. 16 3.2.5 Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng) 17 3.3 Phương pháp tính toán hệ kết cấu. 17 4 Tải trọng 18 4.1 Tải trọng đứng 18 4.2 Tải trọng ngang: 18 5 Nội lực và chuyển vị : 18 6 Tổ hợp và tính cốt thép: 18 Phần 2: xác định sơ bộ kết cấu công trình 19 1 Chọn kích thước sàn 19 2 Chọn sơ bộ kích thước cột : 19 2.1 Cột C1: 20 2.2 Cột C2 : 20 3 Chọn sơ bộ kích thước lõi thang máy: 20 Phần 3: tính toán bể nước trên mái 22 1 tính toán nắp bể: 22 1.1 Tải trọng tác dụng: 22 1.2 Tính toán cốt thép nắp bể: 22 2 tính toán các dầm nắp: 24 2.1 Dầm Dn1: 24 2.2 Dầm Dn2: 24 2.3 Dầm Dn1: 25 2.4 Tính cốt thép: 26 3 tính toán bản thành bể: 26 3.1 Tải trọng tác dụng và tổ hợp tải trọng: 26 3.1.1 Tĩnh tải tác dụng lên thành bể 26 3.1.2 Hoạt tải tác dụng lên thành bể 27 3.1.3 Tổ hợp tải trọng 27 3.2 Tính toán nội lực thành bể: 27 3.3 Tính toán cốt thép thành bể: 29 Kiểm tra điều kiện không cho phép nứt. 30 4 Tính toán đáy bể : 31 4.1 Tải trọng tác dụng : 31 4.2 Nội lực đáy bể : 31 5 Tính dầm đáy bể : 33 5.1 Dầm Dd1 có tiết diện (22x35)cm: 33 5.2 Dầm Dd2 có tiết diện (20x45)cm: 35 5.3 Dầm Dd3 m có tiết diện (20x35)cm 37 Phần 4: tính toán thang bộ trục 3-4 40 1 Lựa chọn giải pháp kết cấu của cầu thang: 41 2 Mặt bằng kết cấu cầu thang 41 3 Chọn vật liệu: 42 4 Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận cầu thang: 42 5 Tính toán bản thang 43 5.1 Tải trọng tác dụng lên bản thang 43 5.1.1 Tĩnh tải 43 5.1.2 Hoạt tải 43 5.2 Sơ đồ tính: 43 5.3 T ính nội lực: 44 5.4 Tính toán cốt thép cho bản thang và chiếu nghỉ. 44 5.4.1 Tính cốt thép cho bản thang. 44 5.4.2 Tính cốt thép cho bản chiếu nghỉ. 45 6 Tính toán dầm phụ 46 6.1 Tải trọng tác dụng lên sàn phòng k ỹ thuật 46 6.2 S ơ đồ truyền tải 46 6.3 S ơ đồ tính 47 6.4 Tính toán nội lực 47 6.5 Tính toán cốt thép 47 7 Tính toán dầm chiếu tới 49 7.1 Tải trọng tác dụng 49 7.2 Sơ đồ tính 49 7.3 Tính toán nội lực 49 7.4 Tính toán cốt thép 49 Phần 5: tính toán sàn tầng điển hình 53 1. xác định kích thước sơ bộ 53 2. xác định tải trọng 54 2.1 Tĩnh tải sàn phòng ở,sảnh hành lang : 54 3. tính toán nội lực cho dải thứ nhất 56 3.1 Tính toán tải trọng : 56 3.2 Xác định nội lực cho khung tương đương : 56 4. tính toán nội lực cho dải thứ hai 59 4.1 Tính toán tải trọng : 59 4.2 Xác định nội lực cho khung tương đương : 60 5. phân bố lại nội lực cho các dải sàn 62 5.1 Phân bố nội lực theo dải 1 (theo phương ngang ) : 63 5.2 Phân bố nội lực theo dải 2 : 65 6. tính toán cốt thép 67 6.1 Lý thuyết tính toán và vật liệu : 67 6.2 Dải đặc trưng theo phương X 68 6.3 Dải đặc trưng theo phương Y: 69 7. kiểm tra độ võng của sàn 70 7.1 Lý thuyết tính toán 70 7.2 Kiểm tra võng cho sàn : 71 8. cách bố trí thép sàn không dầm 72 Phần 6: tính toán cột khung trục 2 74 7.1 Cơ sở tính toán: 74 7.2 Nguyên tắc tính toán: 74 7.3 Chọn vật liệu: 74 7.4 Xác định tải trọng 74 Xác định áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió : 76 7.5 Sơ đồ tính .77 7.6 Xác định nội lực 78 7.7 Tính thép cột 82 Phần : nền và móng 1 đánh giá đặc điểm công trình 86 1.1 Đặc điểm về kiến trúc: 86 1.2 Đặc điểm về kết cấu. 86 2 Điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: 86 2.1 Địa tầng 86 2.2 Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất 88 2.3 Đánh giá tính chất xây dựng của nền đất 88 2.4 Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn 89 3 Lựa chọn giải pháp nền móng 89 3.1 Loại nền móng: 89 3.1.1 Phương án cọc ép: 89 3.1.2 Cọc đóng: 90 3.1.3 Cọc khoan nhồi: 90 3.1.4 Kết luận: 90 3.2 Giải pháp mặt bằng móng. 90 4 thiết kế cọc khoan nhồi 91 4.1 Chọn vật liệu làm cọc 91 4.2 Chọn sơ bộ kích thước cọc và đài 91 4.3 Xác định tải trọng 91 4.3.1 Tải trọng tính toán: 92 4.3.2 Tải trọng tiêu chuẩn: 92 4.4 Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi 93 4.4.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 93 4.4.2 Sức chịu tải của cọc theo đất nền: 93 5 Thiết kế móng M1 94 5.1 Xác định số cọc khoan nhồi và bố trí cọc. 94 5.2 Kiểm tra lực truyền xuống cọc dãy biên 95 5.3 Kiểm tra nền móng theo điều kiện biến dạng. 96 5.4 Tính toán độ bền và cấu tạo móng. 99 5.5 Tính toán mômen và đặt thép cho đài cọc. 100 6 Thiết kế móng M2 102 6.1 Tải trọng tính toán 102 6.2 Sơ đồ móng hợp khối 103 6.3 Xác định sức chịu tải tính toán của cọc 103 6.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 103 6.5 Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 109 6.5.1 Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện chọc thủng 109 6.5.2 Tính toán mômen và cốt thép cho đài cọc được tiến hành như sau 110 6.5.3 Tính toán và bố trí cốt thép sườn móng: 111 Phần : Thi công PHẦN 1: GIỚI THIỆU CễNG TRèNH 117 1. vị trí xây dựng công trình 117 2. phương án kiến trúc, kết cấu, móng công trình 117 2.1. Phương án kiến trúc cụng trình 117 2.2. Phương án kết cấu cụng trình 117 2.3. Phương án múng công trình 118 3. điều kiện địa chất, thủy văn công trình 119 3.1. Điều kiện địa chất công trình 119 3.2. Điều kiện thuỷ văn công trình 121 4. Công tác chuẩn bị trước khi thi công 122 4.1. San dọn và bố trí tổng mặt bằng thi công 122 4.2. Chuẩn bị máy múc và nhân lực phục vụ thi công 122 4.3. Định vị công trình 123 PHầN 2: THIếT Kế Kỹ THUậT THI CÔNG Và Tổ CHứC THI CÔNG 125 A. THIết kế biện pháp thi công 125 I . thi công phần móng 125 1.lập biện pháp thi công cọc khoan nhồi: 125 1.1Lựa chọn phương ỏn thi cụng cọc 125 1.2Quy trình thi công cọc 126 1.3Công tác kiểm tra chất lượng cọc 144 1.4Cỏc sự cố khi thi cụng cọc khoan nhồi và biện pháp giải quyết 145 1.5Chọn mỏy thi cụng cọc 151 1.6Tổ chức thi cụng cọc 154 2. lập biện pháp thi công đất: 156 2.1 Thi công đào đất 157 2.2 Thi công lấp đất 161 2.2 Các sự có Các sự cố khi thi công đào, lấp đất và biện pháp giải quyết 163 3. Lập biện pháp thi công móng, giằng móng 164 3.1 Công tác chuẩn bị trước khi thi công đài móng 164 3.2 Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng 165 3.3 Công tác côp pha móng, giằng móng 168 3.4 Công tác cốt thép móng, giằng móng 176 3.5 Công tác bê tông móng, giằng móng 177 3.6 Tháo dỡ côp pha móng 179 II. Thi công phần thân 179 1. Giải pháp công nghệ 179 1.1. Côp pha, cây chống 179 1.2. Phương tiện vận chuyển vật liệu lên cao 184 2 Tính toán côp pha, cây chống 187 2.1. Tính toán côp pha, cây chống xiên cho cột 187 2.2. Tính toán côp pha, cây chống đỡ dầm 189 2.3. Tính toán côp pha, cây chống đỡ sàn 195 3 Công tác cốt thép, côp pha cột, dầm, sàn 199 3.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn 199 3.2. Công tác côp pha cột, dầm, sàn 200 4 Công tác bê tông cột, dầm, sàn 201 4.1. Công tác bê tông cột 201 4.2. Công tác bê tông dầm, sàn 202 5 Công tác bảo dưỡng bê tông 203 5.1. Yêu cầu chung 203 5.2. Công tác bảo dưỡng bêtông cột 204 5.3. Công tác bảo dưỡng bêtông dầm, sàn 204 6 Tháo dỡ côp pha 205 6.1. Yêu cầu chung của công tác tháo dỡ ván khuôn 205 6.2. Tháo dỡ ván khuôn cột 205 6.3. Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn 206 7 Sửa chữa khuyết tật trong bê tông 206 7.1 Hiện tượng rỗ bê tông 206 7.2 Hiên tượng trắng mặt 206 7.3 Hiện tượng nứt chân chim 207 B. Thiết kế tổ chức thi công 207 I Mục đích và ý nghĩa của thiết kế tổ chức thi công 207 1 Mục đích 207 2 ý nghĩa 207 II Yêu cầu, nội dung và những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công 207 1 Yêu cầu 207 2 Nội dung 208 3 Những nguyên tắc chính 208 III Lập tiến độ thi công công trình 208 1 ý nghĩa của tiến độ thi công 208 2 Yêu cầu và nội dụng của tiến độ thi công 208 2.1 Yêu cầu 208 2.2 Nội dung 209 3 Lập tiến độ thi công 209 3.1 Cơ sở để lập tiến độ 209 3.2 Tính toán khối lượng các công tác 209 3.3 Vạch tiến độ 213 3.4 Đánh giá tiến độ 213 IV Lập tổng mặt bằng thi công 213 1 Cơ sở để tính toán 213 2 Mục đích 213 3 Tính toán lập tổng mặt bằng thi công 214 3.1 Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và diện tích sử dụng 214 3.2 Tính diện tích kho bãi 215 3.2.1 Kho xi măng 215 3.2.2 Kho thép 216 3.2.3 Kho côp pha 216 3.2.4 Bãi cát 216 3.2.5 Bãi đá 217 3.2.6 Bãi gạch 217 3.3 Tính toán điện 217 3.3.1 Điện 217 3.3.2 Chọn máy biến áp 219 3.3.3 Tính toán dây dẫn 219 3.3.4 Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải 219 3.3.5 Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng 220 3.4 Tính toán nước 220 3.4.1 Xác định nước dùng cho sản xuất: 221 3.4.2 Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 222 Phần 3 – An toàn lao động và vệ sinh môi trường 223 1 An toàn lao động 223 1.1 An toàn lao động trong thi công cọc 223 1.2 An toàn lao động trong thi công đào đất 223 1.2.1 Sự cố khi đào đất 223 1.2.2 Đào đất bằng máy 224 1.2.3 Đào đất bằng thủ công 224 1.3 An toàn lao động trong công tác bê tông và bê tông cốt thép 224 1.3.1 Lắp dựng, tháo dỡ đà giáo 224 1.3.2 Công tác gia công và lắp dựng ván khuôn 224 1.4 Công tác gia công, lắp dựng cốt thép 225 1.5 Dổ và đầm bêtông 225 1.6 Bảo dưỡng bêtông 225 1.7 Tháo dỡ coffa 225 1.8 An toàn lao động trong công tác làm mái 226 1.9 An toàn lao động trong công tác xây và công tác hoàn thiện 226 1.9.1 Xây tường 226 1.9.2 Công tác hoàn thiện 226 1.10 Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc 227 1.11 An toàn lao động trong thiết kế tổ chức thi công 227 2 Vệ sinh môi trường 228

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY