Đồ án Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV và đường dây 500kV

M Ụ C L ỤC K Ỹ THU Ậ T ĐI ỆN CAO ÁP M Ụ C L ỤC 1 L Ờ I M Ở Đ ẦU .2 Ch ươ ng 1. THI Ế T K Ế H Ệ TH Ố NG B Ả O V Ệ CH Ố NG SÉT CHO TR Ạ M BI ẾN ÁP3 1.1. M ở đ ầu .3 1.2. Các yêu c ầ u k ỹ thu ậ t đ ố i v ớ i h ệ th ố ng ch ố ng sét đánh th ẳng .3 1.3. Ph ạ m vi b ả o v ệ c ủ a c ộ t thu sét và dây ch ống sét .4 1.4. Mô t ả tr ạ m bi ế n áp c ầ n b ả o vệ 10 1.5. Tính toán các ph ươ ng án b ả o v ệ ch ố ng sét đánh th ẳ ng cho tr ạ m bi ến áp 10 1.6. So sánh và t ổ ng k ế t ph ương án 26 Ch ươ ng 2. THI Ế T K Ế H Ệ TH Ố NG N Ố I Đ ẤT 27 2.1. M ở đ ầu .27 2.2. Các yêu c ầ u kĩ thu ật .27 2.3. Lý thuy ế t tính toán n ố i đ ất .29 2.4. Tính toán n ố i đ ất an toàn 34 2.5. N ố i đ ấ t ch ống sét .39 2.6. K ế t lu ận 51 CH ƯƠ NG 3. B Ả O V Ệ CH Ố NG SÉT Đ ƯỜNG DÂY 52 3.1. M ở đ ầu. .52 3.2. Ch ỉ tiêu b ả o v ệ ch ố ng sét đ ường dây. 52 3.3. Tính toán ch ỉ tiêu b ả o v ệ ch ố ng sét đ ường dây 58 CH ƯƠ NG 4. B Ả O V Ệ CH Ố NG SÉT TRUY Ề N VÀO TR Ạ M BI Ế N ÁP T Ừ PHÍA Đ ƯỜNG DÂY 220 KV .84 4.1 Khái ni ệm chung .84 4.2. Ph ươ ng pháp tính toán đi ệ n áp trên cách đi ệ n c ủ a thi ế t b ị khi có sóng truy ề n vào tr ạm .85 4.3. Tính toán khi có sóng quá đi ệ n áp truy ề n vào tr ạm 90 4.4. Nh ận xét 99 4.6. K ế t qu ả tính toán b ằng ATP 109 TÀI LI Ệ U THAM KH ẢO 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY