Định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh siêu thị của saigonco.op đến năm 2015

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .1 I. Khái Quát Về Chiến Lược .1 I.1. Khái niệm chiến lược – định hướng chiến lược .1 I.1.1 Định nghĩa .1 I.1.2 Các yêu cầu chiến lược . 2 I.1.3 Phân loại chiến lược 3 I.2. Vai trò của định hướng chiến lược .4 I.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược .5 I.3.1 Môi trường bên ngoài 5 I.3.1.1 Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát ) . 5 I.3.1.2 Môi trường vi mô (môi trường cạnh tranh) .5 I.3.2 Môi trường bên trong ( môi trường nội bộ) 5 I.4. Các kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược 6 I.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 6 I.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong ( IEF) 7 I.4.3. Ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, .7 cơ hội, nguy cơ và các chiến lược (SWOT) II. Siêu thị & quá trình phát triển hệ thống siêu thị 8 II.1. Khái niệm .8 II.1.1 Định nghĩa 8 II.1.2 Các đặc trưng cơ bản 9 II.1.3 Phân loại siêu thị .10 II.2. Vị trí siêu thị trong mạng lưới tiêu thụ .11 II.3. Vai trò của siêu thị trong xã hội .11 II.4. Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị trên thế giới .12 II.4.1 Quá trình hình thành và phát triển hệ thống siêu thị thế giới 12 II.4.2 Bài học kinh nghiệm về sự phát triển siêu thị trên thế giới 13 II.5 Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam 14 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 16 KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP I. Quá trình hình thành và phát triển của Saigonco.op .16 I.1. Quá trình hình thành &ø phát triển 16 I.2. Vị trí của Co.opmart trong hệ thống phân phối .17 I.3. Vai trò của hệ thống siêu thị Co.opMart đối với xã hội 19 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP .20 II.1 Môi trường vĩ mô .20 II.1.1 Môi trường kinh tế 20 II.1.2 Môi trường chính phủ và chính trị 21 II.1.3 Môi trường văn hoá xã hội .22 II.1.4 Môi trường tự nhiên 23 II.1.5 Môi trường công nghệ và kỹ thuật 24 II.2 Môi trường vi mô .25 II.2.1 Đối thủ cạnh tranh 25 II.2.2 Khách hàng .28 II.2.3 Đối thủ tiềm ẩn .29 II.2.4 Nhà cung cấp 30 II.2.5 Sản phẩm thay thế 31 II.3 Ma trận đánh giá tác động của môi trường 32 đến hoạt động kinh doanh siêu thị của SaigonCo.op (EFE ) III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA CO.OPMART 32 III.1 Đánh giá các hoạt động chức năng của SaiGonCo.op .32 III.1.1 Hoạt động kinh doanh .32 III.1.2 Quảng cáo khuyến mãi 35 III.1.3 Tài chính kế toán .36 III.1.4 Tổ chức và đào tạo nhân sự 37 III.1.5 Thông tin và điện toán hoá 38 III.1.6 Hình ảnh đối với cộng đồng 39 III.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của SaigonCo.op (IEF) 39 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP ĐẾN NĂM 2015 41 I. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 .41 I.1. Dự báo thị trường bán lẻ đến năm 2015 41 I.1.1 Thu nhập và chi tiêu dân cư .41 I.1.2 Sự gia tăng dân số và thị trường tiêu dùng mở rộng 42 I.1.3 Mức bán lẻ .43 I.1.4 Sự gia tăng cạnh tranh trong ngành bán lẻ những năm tới 44 I.1.5 Sự thay đổi xu hướng tiêu dùng 45 I.2. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 . 46 I.2.1 Quan điểm định hướng .46 I.2.2 Mục tiêu phát triển 46 I.2.2.1 Củng cố và phát triển hệ thống siêu thị rộng 46 khắp toàn quốc I.2.2.2 Dẫn đầu thị trường kinh doanh siêu thị 47 I.2.2.3 Tạo thế và lực mới trong hoạt động .47 kinh doanh và quản lý I.2.2.4 Xây dựng trung tâm phân phối mang tầm vóc quốc gia .47 I.2.2.5 Tổ chức mô hình đa chức năng, đa sở hữu .47 1.2.2.6 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 48 1.2.2.7 Tạo nét đặc trưng cho văn hoá tổ chức 48 II. Chiến lược phát triển kinh doanh siêu thị của Saigonco.op .48 II.1 Ma trận SWOT .48 II.2 Các chiến lược hình thành từ ma trận SWOT 48 II.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 48 II.2.2 Chiến lược phát triển thị trường .49 II.2.3 Chiến lược hội nhập theo chiều dọc .49 II.2.4 Chiến lược hội nhập ngang .50 III. Các giải pháp thực hiện chiến lược 50 III.1 Tăng nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả 50 III.2 Cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật .51 III.3 Hàng hoá và dịch vụ đảm bảo về số lượng, chất lượng, 53 chủng loại đa dạng với giá cả hợp lý, hợp thời III.4 Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên .54 III.5 Tăng cường quảng cáo, khuyến mãi .55 III.6 Xây dựng văn hoá Co.opmart .57 III.7 Giải pháp phát triển cơ cấu hệ thống siêu thị theo dạng chuỗi 58 KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY