Luận Văn Điện Tử - Viễn Thông

Đề tài Phân tích hiệu quả kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn

Đề tài Phân tích hiệu quả kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn


ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh Phần 2: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả ki ...


Đề tài Phát triển hoạt động marketing trong kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ tại công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Đề tài Phát triển hoạt động marketing trong kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ tại công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành


Đề tài: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH Phần I Cơ sở lý luận chung về Marketing xuất khẩu Phần II Thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành Phần III Một số giải pháp nh ...


Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may Trường Giang

Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may Trường Giang


Đề tài: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần may trường giang Phần 1 Cơ sở lí luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Phần 2 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần may trường giang Phần 3 Một số Giải pháp nhằm cải ...


Đề tài Phân tích công tác lao động tiền lương tại công ty TNHH Hoàng Phát

Đề tài Phân tích công tác lao động tiền lương tại công ty TNHH Hoàng Phát


Đề tài: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp cho việc quản lý lao động đi vào nề nếp, ...


Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH pha lê Việt Tiệp

Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH pha lê Việt Tiệp


Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP SVTH : Vũ Thị Phương Lớp : Quản Trị Doanh Nghiệp – K49 GVHD : TS. Hà Thanh Việt 1. Lý do chọn đề tài Phân tích tình hình tài chính để thấy rõ những mặt mạnh, mặt yếu của ...


Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi

Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi


Đề tài :PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chương II: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chương III: Một số biệ ...


Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco 11

Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco 11


Chương 1: Cô sôû lyù luaän veà phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Chương 2: Phaân tích hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty Coå phaàn Goám söù vaø Xaây döïng Cosevco 11 Chương 3: Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty C ...


Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội

Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội


Đề tài: Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội Phần I: Cơ sở lí thuyết về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội Phần III: Một số đề xuất nhằm ...


Đề tài Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu

Đề tài Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu


ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU Phần một: Tiêu thụ sản phẩm và các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. Phần hai: Phân tích thực trạng các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Cửa sổ Nhựa ...


Hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần cơ khí và xây dựng quang trung thực trạng và giải pháp

Hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần cơ khí và xây dựng quang trung thực trạng và giải pháp


Biện pháp 1: Xây dựng chính sách chiết khấu hợp lý để thu hồi vốn nhanh, rút ngắn kỳ thu tiền bình quân. Biện pháp 2: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing. Biện pháp 3: Tiết kiệm chi phí lãi vay bằng cách huy động vốn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty.


Đề tài Tìm hiểu phần cứng và vấn đề điều hành bảo dưỡng tổng đài AXE 810

Đề tài Tìm hiểu phần cứng và vấn đề điều hành bảo dưỡng tổng đài AXE 810


LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, mạng lưới viễn thông Việt Nam đã được đầu tư trang bị các chủng loại thiết bị viễn thông rất đa dạng về mặt công nghệ. Các hệ thống thuộc cùng một phạm vi công nghệ đều có các tính năng kỹ thuật cơ bản cận tương đồng. Tuy nhiên các chủng loại thiết bị được thiết kế bởi các ...


Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa tại công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa tại công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam


Phần 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm. 1.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ SP. 1.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ. Phần 2: Thực trạng tình hình tiêu thụ trên thị trường nội địa. 2.1. Giới thiệu khái ...


Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng


Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng PHẦN 1: Cơ sở lý luận về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp PHẦN 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại thị trường Bắc Bộ và Nam ...


Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh

Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh


Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI HÀ TĨNH Chương 1. Cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi Hà Tĩnh Chương 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm ...


Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty tnhh nguyên liệu giấy Quy Nhơn

Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty tnhh nguyên liệu giấy Quy Nhơn


Những vấn đề cơ bản của việc phân tích tình hình tài chính * 1.2. Phương pháp phân tích * 1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính * 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính.


Đề tài Một số biện pháp góp phần làm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tý vấn thủy lợi Hà Tĩnh

Đề tài Một số biện pháp góp phần làm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tý vấn thủy lợi Hà Tĩnh


Chương I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tự vấn Thủy lợi Hà Tĩnh. Chương III: Đề xuất một số biện pháp góp phần làm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi Hà Tĩnh.


Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) tại công ty cổ phần trung ương dược trung ương Mediplantex

Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) tại công ty cổ phần trung ương dược trung ương Mediplantex


Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN GMP TẠI CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Nga Lớp: Quản trị doanh nghiệp - K49 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Việt Hùng Chương 1: Lý luận chung về hệ thống quản trị chất lượng và bộ tiê ...


Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Đường Bình Định

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Đường Bình Định


KẾT CẤU ĐỒ ÁN CHƯƠNG 1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. CHƯƠNG 2 Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đường Bình Định CHƯƠNG 3 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đường Bình ...


Đồ án Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tại công ty cổ phần giày Bình Định

Đồ án Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tại công ty cổ phần giày Bình Định


Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Giày Bình Định 2.2. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược tại Công ty 2.2.1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty 2.2.2. Tình hình thực hiện các kế hoạch chiến lược 2.3. Đánh giá chung tình hình thực hiện các kế hoạch chiến lược 2.3.1. Những thành tựu đạt ...


Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thủy sản Bình Định

Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thủy sản Bình Định


Gọi A là khoản tiền mà khách hàng cần thanh toán cho công ty khi chưa có chiết khấu. + i : tỷ lệ chiết khấu trong thanh toán của công ty dành cho khách hàng (%) + T :khoản thời giai khách hàng phải thanh toán kể từ ngày nhận hàng (ngày) + t : khoản thời gian khách hàng thanh toán theo tháng chiết ...