Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút kim mã - Ngọc khánh

MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT. iii DANH MỤC BẢNG BIỂUiv DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒv LỜI MỞ ĐẦU1 Chương I- TỔNG QUAN VỀ NÚT GIAO THÔNG3 1.1.Khái niệm nút giao thông. 3 1.2.Phân loại nút giao thông. 3 1.2.1.Theo đặc điểm cao độ. 3 1.2.2.Theo mức độ phức tạp. 3 1.2.3.Theo phương pháp tổ chức giao thông. 4 1.2.4.Theo vị trí nút4 1.3.Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản thiết kế nút giao thông. 4 1.3.1. Yêu cầu khi thiết kế nút giao thông. 4 1.3.2. Các nguyên tắc khi thiết kế nút giao thông. 5 1.4.Đánh giá nút giao thông. 6 1.4.1.Độ phức tạp (M)6 1.4.2.Độ nguy hiểm (Q)7 1.4.3.Hệ số tai nạn tương đối (Ka)8 1.5.Đặc điểm dòng xe và tầm nhìn tại nút giao thông. 8 1.5.1.Đặc điểm dòng xe tại nút8 1.5.2.Tầm nhìn tại nút9 1.6.Tổ chức giao thông tại nút đồng mức. 10 1.6.1.Khái niệm chung. 10 1.6.2.Cơ sở xây dựng giải pháp tổ chức giao thông tại nút11 1.6.3.Tổ chức giao thông tại nút bằng đèn tín hiệu. 13 1.6.4. Một số giải pháp tổ chức giao thông tại nút.20 Chương 2- HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT. 26 KIM MÃ- NGỌC KHÁNH26 2.1. Hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ Hà Nội (cũ)26 2.1.1. Hiện trạng nút và tổ chức giao thông tại nút26 2.1.2. Tình hình tai nạn giao thông. 27 2.2. Đặc điểm hình học và cơ sở hạ tầng tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh. 30 2.2.1. Đặc điểm hình học. 30 2.2.2. Các công trình, cơ sở hạ tầng tại nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 32 2.3. Lưu lượng giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh. 33 2.3.1. Lưu lượng cao điểm sáng. 34 2.3.2. Lưu lượng giờ cao điểm trưa. 35 2.3.3. Lưu lượng cao điểm chiều. 37 2.4. Hiện trạng tổ chức bằng đèn tín hiệu tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh. 39 2.5. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút Kim Mã– Ngọc Khánh.39 Chương 3- TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT KIM MÃ- NGỌC KHÁNH41 3.1. Dự báo nhu cầu vận tải tại nút trong tương lai41 3.1.1. Lựa chọn phương pháp dự báo. 41 3.1.2. Phương pháp tiến hành. 41 3.1.3. Dự báo lưu lượng thông qua tại nút Kim Mã– Ngọc Khánh trong tương lai42 3.2. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông cho nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 43 3.2.1. Cơ sở xây dựng giải pháp tổ chức giao thông tại nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 43 3.2.2. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông cho nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 44 3.2.3. Tính toán chu kỳ đèn cho nút.51 3.3. Đánh giá và lựa chọn giải pháp tổ chức giao thông cho nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 65 3.3.1. Đánh giá các giải pháp tổ chức giao thông. 65 3.3.2. Lựa chọn giải pháp TCGT cho nút Kim Mã- Ngọc Khánh. 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO69 PHỤ LỤC1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY