Đề xuất phương án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị trung hòa nhân chính

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH GIAO THÔNG TĨNH 1 1.1. Tổng quan về đô thị và giao thông đô thị 1 1.1.1. Đô thị hoá và quá trình đô thị hoá 1 1.1.2. Các thành phần cấu thành đô thị 2 1.1.3. Đặc điểm giao thông đô thị . 2 1.2. Phương pháp luận quy hoạch giao thông tĩnh đô thị . 4 1.2.1. Tổng quan về quy hoạch giao thông tĩnh đô thị . 4 1.2.2. Phương pháp luận quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh đô thị . 7 1.2.3.Các chỉ tiêu tính toán nhu cầu đỗ xe : 9 1.3 Phương pháp xác định công suất và thiết kế công trình đỗ xe . 10 1.3.1 Các phương pháp tính toán nhu cầu đỗ xe trong quy hoạch giao thông tĩnh 10 1.3.3.Các mô hình tổ chức -thiết kế và quản lý giao thông tĩnh đô thị . 14 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG GTĐT HÀ NỘI VÀ PHƯỜNG NHÂN CHÍNH 23 2.1 Tổng quan về Hà Nội 23 2.1.1: Điều kiện tự nhiên: . 23 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội . 24 2.2 Hiện trạng giao thông và giao thông tĩnh tại Hà Nội 25 2.2.1: Hiện trạng giao thông đô thị tại Hà Nội . 25 2.2.2 Giao thông tĩnh Hà Nội . 32 2.3. Giao thông và giao thông tĩnh Phường Nhân Chính 40 CHƯƠNG III: QUY HOẠCH GIAO THÔNG TĨNH KHU ĐÔ THỊ NHÂN CHÍNH 50 3.1. Định hướng phát triển giao thông vận tải hà nội đến năm 2020 . 50 3.1.1. Định hướng phát triển không gian Hà Nội . 50 3.1.2. Định hướng phát triển giao thông Hà nội đến năm 2020 . 51 3.2. Xác định nhu cầu đỗ xe hiện tại và dự báo nhu cầu đỗ xe khu vực nghiên cứu 55 3.2.1. Xác định nhu cầu đỗ xe hiện tại ở khu vực nghiên cứu 55 3.2.2. Dự báo nhu cầu đỗ xe khu vực nghiên cứu 59 3.3. Đề xuất và đánh giá các phương án quy hoạch giao thông tĩnh cho khu đô thị Nhân Chính . 63 3.4. Đánh giá và lựa chọn phương án . 81 3.4.1. Lựa chọn địa điểm, hình thức bố trí đỗ và công suất thiết kế . 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 87 1. Kết luận 87 2. Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY